Quyết định 253/QĐ-UBND

Quyết định 253/QĐ-UBND năm 2018 về Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La

Nội dung toàn văn Quyết định 253/QĐ-UBND 2018 danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 253/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 01 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC TÀI LIỆU HẠN CHẾ SỬ DỤNG TẠI LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH SƠN LA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật lưu trữ số 01/2013/QH13 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một s điều của Luật Lưu trữ;

Căn cứ Thông tư s 05/2015/TT-BNV ngày 25 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nội vụ về quy định danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại lưu trữ lịch sử tỉnh.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 73/TTr-SNV ngày 19 tháng 01 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử tỉnh.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và Chi cục trưng Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực UBND tỉnh;
- Cục Văn thư lưu trữ Nhà nước;
- Như điều 3;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu
: VT, NC, Hiệp.60b.

CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

 

DANH MỤC

TÀI LIỆU HẠN CHẾ SỬ DỤNG TẠI LƯU TRỮ LỊCH SỬ TỈNH SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tnh)

STT

TÊN TÀI LIỆU

 

1. Tài liệu về biên gii, chủ quyền lãnh thổ quốc gia

1

Tài liệu về tình hình an ninh chính trị khu vực biên giới quốc gia

2

Tài liệu đàm phán với các nước về biên giới quốc gia

3

Tài liệu địa bạ, địa giới hành chính của các đơn vị hành chính có đường biên giới quốc gia

4

Tài liệu về xác lập, thực thi chủ quyền lãnh thổ quốc gia

5

Tài liệu thuộc các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch và đề tài nghiên cứu khoa học về các vấn đề có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia

6

Tài liệu của cá nhân, tổ chức nước ngoài cung cấp có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ quốc gia

 

2. Tài liệu v vn đ dân tộc, tôn giáo

7

Tài liệu có nội dung thông tin về hoạt động kích động, chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo

8

Tài liệu về hoạt động tổ chức tôn giáo trái phép

9

Tài liệu về hoạt động tôn giáo của tổ chức, cá nhân có liên quan đến an ninh quốc gia

10

Tài liệu về tài sản do các tổ chức tôn giáo quản lý, sử dụng

11

Tài liệu thuộc các đề án, dự án, chương trình, kế hoạch và đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo

 

3. Tài liu về kinh tế - khoa hc kỹ thut

12

Tài liệu về hip đnh, hip ước giữa Vit Nam với các nước, các tchức quốc tế

13

Tài liệu tổng hp về điều tra tài nguyên, địa chất, khoáng sản, môi trường

14

Tài liệu thiết kế các công trình trọng điểm quốc gia về kinh tế, an ninh, quốc phòng, văn hóa xã hội

15

Hồ sơ xây dựng trụ sở của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chc chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp

16

Tài liệu liên quan đến bí mật kinh doanh

17

Tài liệu về Việt Nam cho vay, viện trợ cho nước ngoài và vay, viện trợ của nước ngoài cho Việt Nam

18

Tài liệu liên quan đến dự trữ quốc gia (dự trữ ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý, kim loại quý hiếm, lương thực)

19

Tài liệu về xuất khẩu, nhập khẩu các phương tiện, trang thiết bị, kỹ thuật phục vụ cho an ninh, quốc phòng

 

4. Tài liệu về cải cách ruộng đất

20

Tài liệu có liên quan đến vấn đề quy kết trong cải cách ruộng đất

21

Tài liệu sửa sai trong cải cách ruộng đất

 

5. Tài liệu về vấn đề chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao khác

22

Tài liệu chứa đựng thông tin xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc; vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức hoặc danh dự và nhân phẩm của cá nhân

23

Tài liệu có nội dung thông tin liên quan đến quốc phòng và an ninh quốc gia

24

Tài liệu của cá nhân, tài liệu do cá nhân sưu tầm được có nội dung ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia, dân tộc

25

Tài liệu về các cuộc làm việc, đàm phán với đoàn cấp cao nước ngoài, báo cáo về công tác đối ngoại

26

Tài liệu về vấn đề di tản, ngoại kiều

27

Hồ sơ giải quyết khiếu nại, tố cáo

28

Hồ sơ thanh tra các vụ việc của các cơ quan, tổ chức

29

Hồ sơ các vụ án hình thành sau Cách mạng tháng Tám năm 1945

30

Tài liệu liên quan đến lịch sử chính trị của cá nhân

 

6. Tài liệu về đời tư của cá nhân

31

Tài liệu về giá thú, ngoài giá thú

32

Thư tín của cá nhân

33

Hồ sơ gốc cán bộ, công chức, viên chức

34

Tài liệu khác chứa đựng những thông tin thuộc bí mật cá nhân được pháp luật bảo hộ

 

7. Tài liệu lưu trữ bị hư hỏng nặng hoặc có nguy cơ bị hư hỏng chưa được tu bổ, phục chế

 

8. Tài liệu lưu trữ đang trong quá trình xử lý nghiệp vụ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 253/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu253/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2018
Ngày hiệu lực01/02/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 253/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 253/QĐ-UBND 2018 danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 253/QĐ-UBND 2018 danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu253/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Sơn La
        Người kýCầm Ngọc Minh
        Ngày ban hành01/02/2018
        Ngày hiệu lực01/02/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 253/QĐ-UBND 2018 danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 253/QĐ-UBND 2018 danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La

            • 01/02/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/02/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực