Quyết định 253/QĐ-UBND

Quyết định 253/QĐ-UBND phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích, công cộng năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 253/QĐ-UBND 2019 đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích công cộng Yên Sơn Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 253/QĐ-UBND

 Tuyên Quang, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐƠN GIÁ THỰC HIỆN CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH, CÔNG CỘNG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giá;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26/5/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 128/TTr-STC ngày 15/5/2019 về việc đề nghị phê duyệt đơn giá thực hiện các sản phẩm dịch vụ công ích, công cộng năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Sơn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích, công cộng năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Sơn như sau:

1. Địa điểm thực hiện: Tại địa bàn huyện Yên Sơn.

2. Nguồn kinh phí thực hiện: Ngân sách nhà nước.

3. Thời gian thực hiện: Năm 2019.

4. Chủ đầu tư (lập đơn giá): Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn.

5. Đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích, công cộng năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Sơn (Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn

a) Căn cứ đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị năm 2019 được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan, tính toán giá sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn huyện để thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng.

b) Tổ chức kiểm tra, lập dự toán, quản lý chi phí dịch vụ công ích, công cộng cho từng hạng mục công việc theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang: theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện đơn giá sản phẩm, dịch vụ công ích, công cộng năm 2019 trên địa bàn huyện Yên Sơn được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tuyên Quang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- CV: TC, XD;
- Lưu: VT (Huy.TH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

BẢNG TỔNG HỢP
ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH, CÔNG CỘNG NĂM 2019
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN YÊN SƠN

(Kèm theo Quyết định số: 253/QĐ-UBND ngày10/72019 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung dịch vụ

Đơn vị tính

Đơn giá (đồng)

 

 

a

b

c

1

 

 

Dịch vụ công ích đô thị

 

 

 

1

Quét thu gom rác đường phố bằng thủ công

ha

833.688

 

2

Quét thu gom rác hè phố bằng thủ công

ha

600.256

 

3

Quét thu gom rác ngõ xóm

km

433.518

 

4

Thu gom, vận chuyển rác bằng xe ô tô < 5 tấn

Tấn

 309.180

 

5

San ủi, xử lý, chôn lấp rác

Tấn

 83.501

 

Ghi chú: Đơn giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 253/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu253/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/07/2019
Ngày hiệu lực10/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 253/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 253/QĐ-UBND 2019 đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích công cộng Yên Sơn Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 253/QĐ-UBND 2019 đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích công cộng Yên Sơn Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu253/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Thế Giang
        Ngày ban hành10/07/2019
        Ngày hiệu lực10/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 253/QĐ-UBND 2019 đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích công cộng Yên Sơn Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 253/QĐ-UBND 2019 đơn giá sản phẩm dịch vụ công ích công cộng Yên Sơn Tuyên Quang

            • 10/07/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/07/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực