Quyết định 253/QĐ-UBND

Quyết định 253/QĐ-UBND về Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công, viên chức năm 2014 do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 253/QĐ-UBND Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức 2014 Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 253/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ÐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2014

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 27/9/2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Cà Mau giai đoạn 2011 - 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 56/TTr-SNV ngày 14 tháng 02 năm 2014,

QUYẾT ÐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2014”. Trong đó, đào tạo sau đại học 367 chỉ tiêu (nghiên cứu sinh 23, cao học 287, chuyên khoa cấp II: 12, chuyên khoa cấp I: 45), bồi dưỡng 17.219 chỉ tiêu.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị biết, để tổ chức thực hiện. Đồng thời theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định, này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Cổng TTĐT tỉnh; TTCB-TH;
- NC (H) 19/02;
- Lưu: VT, Mi30/02.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

 

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC 2014
(Kèm theo Quyết định số 253/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau)

TT

Tên cơ quan đơn vị, ngành đào tạo, lớp bồi dưỡng

Đối tượng bồi dưỡng

Kế hoạch 2014

Ghi chú

Chỉ tiêu đào tạo

Chỉ tiêu bồi dưỡng

 

Số học viên

Thời gian m lp

Đơn vị phối hợp mở lớp

 

1

2

3

4

6

7

8

9

1

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

4

 

 

 

0

 

* Cao học

 

4

 

 

 

 

 

Luật hoặc Hành chính công

 

1

 

 

 

 

 

Tài chính Kế toán

 

1

 

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh

 

1

 

 

 

 

 

Quản lý đất đai hoặc Tài nguyên và Môi trường

 

1

 

 

 

 

2

Sở Công Thương

 

0

400

 

 

 

 

* Mở lớp bồi dưỡng

 

 

400

 

 

 

 

Bồi dưỡng Kiến thức hội nhập kinh tế quốc tế

Cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và doanh nghiệp

 

200

Quý III

Trường CĐ Kinh tế Đối ngoại Cần Thơ

DN-XHH

 

Bồi dưỡng quản lý nhà nước về điện

Cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn

 

100

Quý III

Công ty Điện lực

 

 

Tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý chợ

Cán bộ chủ chốt cấp huyện, xã, phường, thị trấn

 

100

Quý II

Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại Cần Thơ

 

3

Sở Tài chính

 

3

302

 

 

 

 

3.1. Cao học

 

3

 

 

 

 

 

Tài chính công hoặc Tài chính nhà nước

 

2

 

 

 

 

 

Xây dựng

 

1

 

 

 

 

 

3.2. Mở lp bồi dưỡng

 

 

302

 

 

 

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ thẩm định quản lý giá

Công chức cấp tỉnh, huyện (Quản lý giá)

 

70

Quý II

Hội đồng thẩm định giá Việt Nam

 

 

Bồi dưỡng ứng dụng

Công nghệ thông tin vào quản lý tài chính

Cán bộ, công chức, viên chức công tác quản lý tài chính ngân sách cấp tỉnh, huyện, xã

 

131

Quý II

Sở Tài chính

 

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ

Quản lý Tài chính ngân sách cấp xã

Cán bộ, công chức, viên chức công tác quản lý tài chính ngân sách cấp xã

 

101

Quý III

Sở Tài chính

 

4

Sở Y tế

 

64

 

 

 

 

 

4.1. Chuyên khoa II

 

12

 

 

 

 

 

Tổ chức Quản lý dược

 

3

 

 

 

 

 

Sản khoa

 

1

 

 

 

 

 

Lao

 

1

 

 

 

 

 

Răng Hàm Mặt

 

1

 

 

 

 

 

Quản lý Y tế

 

2

 

 

 

 

 

Da liễu

 

1

 

 

 

 

 

Nội khoa

 

2

 

 

 

 

 

Nội tiết

 

1

 

 

 

 

 

4.2. Cao học

 

8

 

 

 

 

 

Công nghệ thực phẩm

 

1

 

 

 

 

 

Điều dưỡng

 

1

 

 

 

 

 

Quản lý Hành chính công

 

1

 

 

 

 

 

Y tế công cộng

 

1

 

 

 

 

 

Hộ sinh

 

1

 

 

 

 

 

Quản trị bệnh viện

 

1

 

 

 

 

 

Kinh tế

 

1

 

 

 

 

 

Luật

 

1

 

 

 

 

 

4.3. Chuyên khoa I

 

44

 

 

 

 

 

An toàn vệ sinh thực phẩm

 

1

 

 

 

 

 

Hồi sức cấp cứu

 

1

 

 

 

 

 

Lao

 

1

 

 

 

 

 

Ngoại chấn thương

 

1

 

 

 

 

 

Nhãn khoa

 

1

 

 

 

 

 

Nhi Khoa

 

1

 

 

 

 

 

Nhiễm

 

1

 

 

 

 

 

Nội khoa

 

7

 

 

 

 

 

Sản phụ khoa

 

9

 

 

 

 

 

Vật lý trị liệu-PHCN

 

1

 

 

 

 

 

Y học cổ truyền

 

3

 

 

 

 

 

Y học gia đình

 

7

 

 

 

 

 

Y tế công cộng

 

1

 

 

 

 

 

Nội Tim Mạch

 

1

 

 

 

 

 

Nội tiết

 

2

 

 

 

 

 

Ung bướu

 

1

 

 

 

 

 

Chấn thương chỉnh hình

 

1

 

 

 

 

 

Tai Mũi Họng

 

1

 

 

 

 

 

Điều dưỡng

 

1

 

 

 

 

 

Gây mê Hồi sức

 

2

 

 

 

 

5

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

 

4

250

 

 

 

 

5.1 Cao học

 

4

 

 

 

 

 

Hệ thống thông tin

 

1

 

 

 

 

 

Khoa học máy tính

 

1

 

 

 

 

 

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

1

 

 

 

 

 

Kỹ thuật công nghiệp

 

1

 

 

 

 

 

5.2 Mở lớp bồi dưỡng

 

 

250

 

 

 

 

Bồi dưỡng về nghiệp vụ lao động, thương binh và xã hội

Cán bộ, công chức xã

 

250

 

Sở Lao động, TB và Xã hội

 

6

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

7

258

 

 

 

 

6.1 Nghiên cứu sinh

 

1

 

 

 

 

 

Quản lý Văn hóa

 

1

 

 

 

 

 

6.2 Cao học

 

6

 

 

 

 

 

Hành chính công

 

1

 

 

 

 

 

Văn hóa học

 

1

 

 

 

 

 

Luật

 

1

 

 

 

 

 

Kiến trúc, Quản lý đô thị

 

1

 

 

 

 

 

Xây dựng dân dụng

 

1

 

 

 

 

 

Tiếng Anh

 

1

 

 

 

 

 

6.3. Mở lớp bồi dưỡng

 

 

258

 

 

 

 

Lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý ngành VH,TT,DL&GĐ

Ban lãnh đạo Phòng VH-TT cấp huyện và công chức VH-XH cấp xã

 

128

Quý I

Trường bồi dưỡng nghiệp vụ Bộ VH,TT&DL

 

 

Lớp bồi dưỡng QLNN về hoạt động hướng dẫn du lịch

CC, VC QLNN về du lịch cấp tỉnh; lãnh đạo các khu, điểm du lịch (mở rộng các khách sạn có tổ chức tour du lịch; các công ty lữ hành)

 

40

Quý III

Trường Du lịch TPHCM thuộc Bộ VH,TT&DL

TN-XHH

 

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thư viện cơ sở

Cán bộ làm công tác thư viện các huyện

 

50

Quý III

Thư viện tỉnh Cà Mau

 

 

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sân khấu cải lương

CB, VC Đoàn cải lương Hương Tràm

 

40

Quý IV

Trường sân khấu - Điện ảnh TP.HCM

 

7

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

15

508

 

 

 

 

7.1. Cao học

 

15

 

 

 

 

 

Nuôi trồng thủy sản

 

4

 

 

 

 

 

Phát triển nông thôn

 

1

 

 

 

 

 

Nông học

 

1

 

 

 

 

 

Bệnh học thủy sản

 

1

 

 

 

 

 

Khai thác thủy sản

 

1

 

 

 

 

 

Thủy lợi

 

2

 

 

 

 

 

Công nghệ bảo quản sau thu hoạch

 

2

 

 

 

 

 

Kỹ thuật tàu thủy

 

1

 

 

 

 

 

Môi trường

 

1

 

 

 

 

 

Lâm nghiệp

 

1

 

 

 

 

 

7.2. Mở lớp bồi dưỡng

 

 

608

 

 

 

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn

Lãnh đạo các Chi cục, thanh tra Sở …

 

60

Quý I

Trường cán bộ QLNN và PTNT II - TP HCM

 

 

Tập huấn bồi dưỡng CB trực tiếp làm nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới

CB các huyện - xã

 

118

Quý II

Trường cán bộ QLNN và PTNT II - TP HCM

 

 

Bồi dưỡng nâng cao trình độ cho lực lượng CBKT cơ sở

CB khuyến nông, khuyến tỉnh, huyện, xã

 

240

Quý II

Học viện

 

 

Bồi dưỡng kiến thức QLNN và nghiệp vụ ngạch kiểm lâm viên

Viên chức các Hạt Kiểm Lâm

 

30

Quý III

Trường cán bộ QLNN và PTNT II - TP HCM

 

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho Hạt trưởng

Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng; Đội trưởng, Phó đội trưởng, Trưởng các phòng nghiệp vụ

 

25

Quý III

Trường ĐH Lâm nghiệp cơ sở 2 - TP HCM

 

 

Lớp huấn luyện và sử dụng vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ

Công chức viên chức các Hạt Kiểm lâm

 

35

Quý IV

Bộ CHQS tỉnh Cà Mau

 

 

Lớp hoàn chỉnh trung cấp chính trị và quản lý nhà nước chương trình chuyên viên

Công chức, viên chức quy hoạch trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

100

Quý II

Trường Chính trị

 

8

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

4

130

 

 

 

 

8.1 Cao học

 

4

 

 

 

 

 

Quản lý đất đai

 

3

 

 

 

 

 

Quản lý Tài nguyên Môi trường

 

1

 

 

 

 

 

8.2 Mở lớp bồi dưỡng

 

 

130

 

 

 

 

Tập huấn nghiệp vụ đăng ký chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính

Công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện, xã

 

130

Quý II, III

Trung tâm truyền thông Tổng cục Quản lý đất đai

 

9

Sở Giao thông vận tải

 

2

 

 

 

 

 

9.1 Nghiên cứu sinh

 

1

 

 

 

 

 

Xây dựng cầu đường

 

1

 

 

 

 

 

9.2. Cao học

 

1

 

 

 

 

 

Xây dựng cầu đường

 

1

 

 

 

 

10

Sở Nội vụ

 

6

4040

 

 

 

 

10.1. Cao học

 

6

 

 

 

 

 

Quản lý Hành chính công

 

2

 

 

 

 

 

Quản lý công - Quản lý hành chính công

 

1

 

 

 

 

 

Luật

 

1

 

 

 

 

 

Lưu trữ học

 

1

 

 

 

 

 

Kinh tế

 

1

 

 

 

 

 

10.2. Mở lớp bồi dưỡng

 

 

4040

 

 

 

 

Bồi dưỡng quản lý nhà nước về công tác tôn giáo

Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, ấp, khóm.

 

500

 

 

 

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ thi đua khen thưởng

Công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng của các sở, ngành cấp tỉnh, huyện; ngành giáo dục và đào tạo

 

400

 

 

 

 

Bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính

Công chức cấp huyện, xã

 

360

 

 

 

 

Bồi dưỡng nâng cao kiến thức lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ về công tác văn thư lưu trữ

Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng HĐND và UBND, các phòng chuyên môn cấp huyện, công chức xã, thị trấn (huyện Trần Văn Thời và Đầm Dơi)

 

400

Quý III

Các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Nội vụ

 

 

Bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý

Trưởng phòng cấp tỉnh, huyện

 

200

Quý II, III

Các Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Nội vụ

 

 

Bồi dưỡng QLNN về công tác thanh niên

Công chức làm công tác thanh niên cấp tỉnh, huyện

 

150

 

Các Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Nội vụ

 

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý công chức, viên chức

Công chức phụ công tác cán bộ tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

 

150

Quý II

Các Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Nội vụ

 

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức bộ máy hành chính, sự nghiệp; quy hoạch công chức, viên chức; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức; công tác hội và tổ chức phi chính phủ

Công chức, viên chức phụ trách mảng tổ chức, bộ máy, tổ chức cán bộ, công chức, viên chức

 

260

Quý III

Các Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Nội vụ

 

 

Tập huấn chuyển giao và bồi dưỡng nghiệp vụ sử dụng cơ sở dữ liệu hồ sơ điện tử, cơ sở dữ liệu điện tử về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục

Viên chức phụ trách công tác quản lý hồ sơ, dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp y tế, giáo dục

 

600

Quý III, IV

Các Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Nội vụ

 

 

Tập huấn chuyển giao và bồi dưỡng nghiệp vụ sử dụng cơ sở dữ liệu hồ sơ điện tử, cơ sở dữ liệu điện tử về tổ chức, cán bộ, công chức cấp xã

CB, CC cấp xã

 

202

Quý III, IV

Các Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Nội vụ

 

 

Bồi dưỡng Trưởng Công an xã

Trưởng Công an xã

 

82

 

Công an tỉnh

Đề án 1956

 

Bồi dưỡng Chỉ huy trưởng Quân sự xã

Chỉ huy trưởng xã

 

82

 

Trường Quân sự địa phương

Đề án 1956

 

Bồi dưỡng công chức Văn hóa- Xã hội

Công chức VHXH xã

 

82

 

Các Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Nội vụ

Đề án 1956

 

Bồi dưỡng công chức tài chính kế toán

Công chức tài chính kế toán xã

 

82

 

Các Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ Nội vụ

Đề án 1956

 

Trung cấp Lâm sinh

Nhân viên quản lý rừng (thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn)

 

60

 

Giao Trung tâm GDTX tỉnh liên kết mở lớp

 

 

Bồi dưỡng Tiếng Anh trình độ B

CB, CC cấp tỉnh

 

70

Quý II

Trung tâm GDTX tỉnh

 

 

Bồi dưỡng Tiếng Anh trình độ C

CB, CC cấp tỉnh

 

70

Quý II

Trung tâm GDTX tỉnh

 

 

Bồi dưỡng Tiếng Anh trình độ B1 (Khung tham chiếu Châu Âu)

CB, CC cấp tỉnh

 

60

Quý II

Trung tâm GDTX tỉnh

 

 

Luyện thi tiếng Anh cho người chuẩn bị thi sau đại học

CB, CC, VC cấp tỉnh, cấp huyện

 

100

Quý II

Trung tâm GDTX tỉnh

 

 

Bồi dưỡng tiếng Khmer

CB, CC, VC

 

60

Quý III

Trung tâm GDTX tỉnh

 

 

Bồi dưỡng Tin học trình độ B

CB, CC cấp tỉnh

 

70

Quý II

Trung tâm GDTX tỉnh

 

11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

5

520

 

 

 

 

11.1 Cao học

 

5

 

 

 

 

 

Xây dựng

 

3

 

 

 

 

 

Quản lý công

 

1

 

 

 

 

 

Kinh tế

 

1

 

 

 

 

 

11.2 Mở lớp bồi dưỡng

 

 

520

 

 

 

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu nâng cao

CB, CC các sở, ngành, UBND, Ban quản lý dự án, Phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thành phố

 

60

Quý III

Trung tâm Đào tạo

 

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ Quy hoạch phát triển KT-XH

CB các sở, ngành tỉnh; UBND, Phòng TCKH, Ban QLDA các huyện, TP

 

60

Quý III

Trung tâm Đào tạo

 

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đấu thầu qua mạng

Cán bộ các sở, ngành tỉnh; UBND, Ban quản lý dự án, Phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thành phố.

 

160

Quý III

Cục Quản lý Đầu tư

 

 

Lớp Quản trị doanh nghiệp

Hộ kinh doanh cá nhân, các doanh nghiệp hợp tác xã mới thành lập

 

80

Quý IV

Trường CĐ CĐ Cà Mau

XHH

 

Lớp Khởi sự doanh nghiệp

Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng doanh nghiệp

 

80

Quý IV

Trường CĐ CĐ Cà Mau

XHH

 

Tập huấn hướng dẫn thi hành Luật Đấu thấu

 

 

80

Quý II

TT. BDCBKT-KH Bộ KH&ĐT

 

12

Sở Xây dng

 

2

300

 

 

 

 

12.1 Cao học

 

2

 

 

 

 

 

Quản lý dự án

 

1

 

 

 

 

 

Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm

 

1

 

 

 

 

 

12.2 Mở lp bồi dưỡng

 

 

300

 

 

 

 

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn theo luật Xây dựng sửa đổi

Cán bộ lãnh đạo cấp xã.

 

100

Quý III

Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị- Bộ Xây dựng

 

 

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Dự án theo Luật xây dựng sửa đổi

Cán bộ lãnh đạo cấp xã, công chức phòng chuyên môn huyện

 

100

Quý III

Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị- Bộ Xây dựng

 

 

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý chi phí đầu tư

Cán bộ lãnh đạo cấp xã, công chức phòng chuyên môn huyện

 

100

Quý III

Học viện cán bộ quản lý xây dựng và đô thị- Bộ Xây dựng

 

13

Sở Giáo dục và Đào tạo

 

112

 

 

 

 

 

13.1. Nghiên cứu sinh

 

18

 

 

 

 

 

Hóa

 

2

 

 

 

 

 

Kinh tế nông nghiệp

 

1

 

 

 

 

 

Quản lý giáo dục

 

2

 

 

 

 

 

Văn học

 

3

 

 

 

 

 

Vật lý

 

3

 

 

 

 

 

Toán

 

2

 

 

 

 

 

Ngôn ngữ học ứng dụng

 

1

 

 

 

 

 

Lịch sử

 

1

 

 

 

 

 

Giáo dục thể chất

 

1

 

 

 

 

 

Y khoa

 

1

 

 

 

 

 

Công nghệ thực phẩm

 

1

 

 

 

 

 

13.2. Cao học

 

94

 

 

 

 

 

Âm nhạc

 

2

 

 

 

 

 

Anh văn

 

11

 

 

 

 

 

Địa lý

 

9

 

 

 

 

 

Giáo dục thể chất

 

1

 

 

 

 

 

Hóa học

 

14

 

 

 

 

 

Lịch sử

 

2

 

 

 

 

 

Quản lý giáo dục

 

2

 

 

 

 

 

Sinh

 

6

 

 

 

 

 

Tài chính ngân hàng

 

1

 

 

 

 

 

Tin học

 

2

 

 

 

 

 

Toán

 

8

 

 

 

 

 

Văn học

 

9

 

 

 

 

 

Vật lý

 

13

 

 

 

 

 

Công nghệ thực phẩm

 

1

 

 

 

 

 

Điu dưỡng

 

1

 

 

 

 

 

Lý kỹ thuật

 

1

 

 

 

 

 

Công nghệ thông tin

 

1

 

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh

 

1

 

 

 

 

 

Hệ thng thông tin

 

1

 

 

 

 

 

Khoa học máy tính

 

1

 

 

 

 

 

Mỹ thuật

 

1

 

 

 

 

 

Lý thuyết xác suất thống kê

 

1

 

 

 

 

 

Đin tử

 

1

 

 

 

 

 

Điện công nghiệp

 

1

 

 

 

 

 

Giáo dục Mầm non

 

1

 

 

 

 

 

Kế toán

 

1

 

 

 

 

 

Kinh tế

 

1

 

 

 

 

14

Sở Thông tin và Truyền thông

 

0

480

 

 

 

 

* Mở lớp bồi dưỡng

 

 

480

 

 

 

 

Bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin

Cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.

 

165

Quý III

Trung tâm đào tạo TP.Hồ Chí Minh

 

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, xuất bản

Các cơ quan báo chí, Cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh các huyện

 

150

Quý III

Trung tâm đào tạo TP.Hồ Chí Minh

 

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thông tin và truyền thông

Cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện, xã

 

165

Quý III

Trung tâm đào tạo TP.Hồ Chí Minh

 

15

Ban Quản lý Khu Kinh tế

 

1

 

 

 

 

 

* Cao học

 

1

 

 

 

 

 

Xây dựng

 

1

 

 

 

 

16

Sở Tư Pháp

 

4

 

 

 

 

 

* Cao học

 

4

 

 

 

 

 

Luật

 

2

 

 

 

 

 

Hành chính hoặc Luật

 

2

 

 

 

 

17

Sở Khoa học và Công nghệ

 

4

340

 

 

 

 

17.1 Cao học

 

4

 

 

 

 

 

Công nghệ thông tin

 

1

 

 

 

 

 

Hệ thống thông tin

 

1

 

 

 

 

 

Phát triển nông thôn hoặc QLNN về KHCN

 

1

 

 

 

 

 

Công nghệ sinh học

 

1

 

 

 

 

 

17.2 Mở lp bồi dưỡng

 

 

340

 

 

 

 

Bồi dưỡng Kiến thức Hội đồng khoa học và công nghệ cấp cơ sở

Thành viên Hội đồng khoa học và công nghệ các sở, ngành, các huyện và Tp Cà Mau

 

80

 

Trường Quản lý Khoa học CN

 

 

Bồi dưỡng kiến thức về quản lý KHCN

Các DN tư nhân, cán bộ KHCN cấp huyện

 

80

 

Trường Quản lý Khoa học CN

DN-XHH

 

Tập huấn triển khai văn bản về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng

Các DN tư nhân, cán bộ KHCN cấp huyện

 

100

 

Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3

DN-XHH

 

Phương pháp nghiên cứu và xử lý thống kê số liệu đề tài nghiên cứu khoa học

Cán bộ Khoa học công nghệ cấp tỉnh, huyện

 

80

 

Trường Đại học Cần Thơ

 

18

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

 

2

 

 

 

 

 

* Cao học

 

2

 

 

 

 

 

Hành chính công hoặc Luật học

 

1

 

 

 

 

 

Hành chính công

 

1

 

 

 

 

19

Ban Dân tộc

 

0

430

 

 

 

 

* Mở lớp bồi dưỡng

 

 

430

 

 

 

 

Bồi dưỡng các chính sách mới của Chính phủ mới ban hành và đầu tư cơ sở hạ tầng cho các xã đặc biệt khó khăn

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND và cán bộ phụ trách công tác dân tộc xã phụ thuộc khu vực II, III và trưởng ấp thuộc ấp đặc biệt khó khăn

 

190

Quý I

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng

 

 

Bồi dưỡng công tác quản lý nhà nước về dân tộc và triển khai thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn

Cán bộ lãnh đạo cấp phòng thuộc UBND huyện và cán bộ lãnh đạo 101 xã, thị trấn

 

240

Quý II

Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nội vụ

 

20

Thanh tra tnh

 

3

100

 

 

 

 

20.1 Cao học

 

3

 

 

 

 

 

Luật

 

1

 

 

 

 

 

Kinh tế

 

2

 

 

 

 

 

20.2 Mở lớp bồi dưỡng

 

 

100

 

 

 

 

Bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên chính, Thanh tra viên chính

CB, CC làm công tác thanh tra trong tỉnh và một số tỉnh lân cận

 

100

 

Trường cán bộ Thanh tra Chính phủ

 

II

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

 

 

 

 

 

 

1

Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng

 

1

 

 

 

 

 

* Cao học

 

1

 

 

 

 

 

Kiến trúc

 

1

 

 

 

 

2

Trung tâm Xúc tiến TM, DL và ĐT

 

 

 

 

 

 

 

* Cao học

 

1

 

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh

 

1

 

 

 

 

3

Hội Chữ Thập đỏ tỉnh

 

0

360

 

 

 

 

*M lp bồi dưỡng

 

 

360

 

 

 

 

Tập huấn phòng ngừa thảm họa

Hội viên và các đối tượng khác

 

120

Quý II

Hội Chữ Thập đỏ tỉnh

 

 

Tập huấn Quản lý công tác hội

Hội viên

 

120

Quý II

Hội Chữ Thập đỏ tỉnh

 

 

Tập huấn kỹ năng thanh thiếu niên Chữ thập đỏ

Hội viên và thanh thiếu niên

 

120

Quý II

Hội Chữ Thập đỏ tỉnh

 

4

Đài Phát thanh - Truyền hình

 

6

120

 

 

 

 

4.1 Cao học

 

6

 

 

 

 

 

Tin học

 

2

 

 

 

 

 

Điện tử - Viễn thông

 

2

 

 

 

 

 

Ngữ văn (Báo chí)

 

1

 

 

 

 

 

Luật

 

1

 

 

 

 

 

4.2 Mở lớp bồi dưỡng

 

 

120

 

 

 

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho Kỹ thuật viên

Viên chức tỉnh, huyện, thành phố

 

40

Quý II

Trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình II

 

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ Truyền hình

Phóng viên, Biên tập viên cấp tỉnh, huyện

 

40

Quý III

 

 

Bôi dưỡng nghiệp vụ Phát thanh

Phóng viên, Biên tập viên cấp tỉnh, huyện

 

40

Quý IV

 

5

Liên minh Hợp tác xã

 

0

720

 

 

 

 

* Mở lớp bồi dưỡng

 

 

720

 

 

 

 

Bồi dưỡng về nâng cao kiến thức quản lý kinh tế tập thể

Cán bộ, công chức cấp xã

 

720

Quý II, III, IV

UBND huyện, TP

 

6

Hội Văn học nghệ thuật

 

0

270

 

 

 

 

* Mở lớp bồi dưỡng

 

 

270

 

 

 

 

Bồi dưỡng công tác nghiên cứu, sưu tầm văn nghệ dân gian trên địa bàn tỉnh

Hội viên

 

80

Quý II

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

Bồi dưỡng kỹ năng sáng tác ca khúc

Hội viên

 

40

Quý II

Liên hiệp các Hội VHNT TP Hồ Chí Minh

 

 

Bồi dưỡng kiến thức về "Biển đảo, biên giới Việt Nam trong tình hình mới"

Hội viên

 

150

Quý III

Hội Văn học nghệ thuật

 

7

Hội Nhà Báo

 

0

300

 

 

 

 

* Mở lớp bồi dưỡng

 

 

300

 

 

 

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí

Các cơ quan báo chí chuyên nghiệp

 

150

 

 

 

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ Báo chí

Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh

 

150

 

 

 

8

Hội Đông Y

 

0

240

 

 

 

 

* Mở lp bồi dưỡng

 

 

240

 

 

 

 

Lý luận cơ bản trong Đông Y

CB, Hội viên cấp xã

 

60

Quý I

Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh

Xã hội hóa

 

Chẩn đoán học trong Đông Y

CB, Hội viên cấp xã

 

60

Quý II

 

Châm cứu học trong Đông Y

CB, Hội viên cấp xã

 

60

Quý III

 

Xoa bóp, dưỡng sinh trong Đông Y

CB, Hội viên cấp xã

 

60

Quý IV

III

CÁC CƠ QUAN NGÀNH DỌC

 

 

 

 

 

 

1

Viện Kiếm sát nhân dân tỉnh

 

5

 

 

 

 

 

* Cao học

 

5

 

 

 

 

 

Luật

 

5

 

 

 

 

2

Tòa án nhân dân tỉnh

 

11

 

 

 

 

 

Cao học

 

11

 

 

 

 

 

Luật

 

11

 

 

 

 

3

Công an tỉnh

 

22

 

 

 

 

 

3.1. Nghiên cứu sinh

 

4

 

 

 

 

 

Báo chí

 

1

 

 

 

 

 

An ninh

 

2

 

 

 

 

 

Công tác tư tưởng

 

1

 

 

 

 

 

3.2. Cao học

 

17

 

 

 

 

 

An ninh

 

9

 

 

 

 

 

Cảnh sát

 

3

 

 

 

 

 

Luật

 

1

 

 

 

 

 

Xây dựng

 

1

 

 

 

 

 

Kinh tế

 

1

 

 

 

 

 

Báo chí

 

1

 

 

 

 

 

Tôn giáo

 

1

 

 

 

 

 

3.3. Chuyên khoa I

 

1

 

 

 

 

 

Y khoa

 

1

 

 

 

 

4

Cục Thuế tỉnh

 

2

 

 

 

 

 

Cao học

 

2

 

 

 

 

 

Quản trị kinh doanh

 

2

 

 

 

 

IV

CẤP HUYỆN

 

 

 

 

 

 

 

1. Thành phố Cà Mau

 

14

 

 

 

 

 

Cao học

 

14

 

 

 

 

 

Quản lý giáo dục

 

1

 

 

 

 

 

Luật

 

3

 

 

 

 

 

Hành chính công

 

7

 

 

 

 

 

Nông học

 

1

 

 

 

 

 

Xây dựng

 

1

 

 

 

 

 

Quản lý xã hội

 

1

 

 

 

 

 

2. Huyện Năm Căn

 

4

 

 

 

 

 

Cao học

 

4

 

 

 

 

 

Luật

 

2

 

 

 

 

 

Xây dựng

 

1

 

 

 

 

 

Nuôi trồng thủy sản

 

1

 

 

 

 

 

3. Huyện Phú Tân

 

1

 

 

 

 

 

Cao học

 

1

 

 

 

 

 

Nông học

 

1

 

 

 

 

 

4. Huyện Đầm Dơi

 

3

 

 

 

 

 

Cao học

 

3

 

 

 

 

 

Hành chính công

 

1

 

 

 

 

 

Quản lý đất đai

 

1

 

 

 

 

 

Quản lý giáo dục

 

1

 

 

 

 

 

5. Huyện Ngọc Hiển

 

4

0

 

 

 

 

Cao học

 

4

 

 

 

 

 

Tài chính ngân hàng

 

1

 

 

 

 

 

Quản lý đô thị

 

1

 

 

 

 

 

Nuôi trồng thủy sản

 

2

 

 

 

 

 

6. Huyện Cái Nước

 

3

93

 

 

 

 

Cao học

 

3

 

 

 

 

 

Quản lý đất đai

 

1

 

 

 

 

 

Xây dựng

 

2

 

 

 

 

 

7. Huyện Thới Bình

 

2

0

 

 

 

 

Cao học

 

2

 

 

 

 

 

Kinh tế

 

1

 

 

 

 

 

Triết học

 

1

 

 

 

 

 

8. Huyện Trần Văn Thời

 

14

0

 

 

 

 

Cao học

 

14

 

 

 

 

 

Quản lý giáo dục

 

2

 

 

 

 

 

Giáo dục tiểu học

 

1

 

 

 

 

 

Luật

 

2

 

 

 

 

 

Nuôi trồng thủy sản

 

1

 

 

 

 

 

Bảo vệ thực vật

 

1

 

 

 

 

 

Qun đt đai

 

1

 

 

 

 

 

Hành chính công

 

1

 

 

 

 

 

Trồng trọt

 

1

 

 

 

 

 

Giáo dục Mầm non

 

3

 

 

 

 

 

Kỹ thuật điện

 

1

 

 

 

 

 

9. Huyện U Minh

 

4

0

 

 

 

 

Cao học

 

4

 

 

 

 

 

Luật

 

1

 

 

 

 

 

Xây dựng

 

2

 

 

 

 

 

Hành chính công

 

1

 

 

 

 

B

KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN TH

 

28

10611

 

 

 

 

1. Nghiên cứu sinh

 

1

 

 

 

 

 

Báo chí

 

1

 

 

 

 

 

2. Cao học

 

27

 

 

 

 

 

Hành chính công

 

6

 

 

 

 

 

Xây dựng Đảng

 

7

 

 

 

 

 

Triết học

 

1

 

 

 

 

 

Kinh tế Thủy sản

 

1

 

 

 

 

 

Báo chí

 

1

 

 

 

 

 

Luật

 

5

 

 

 

 

 

Kinh tế Nông lâm

 

1

 

 

 

 

 

Kinh tế chính trị

 

1

 

 

 

 

 

Lịch sử Đảng

 

1

 

 

 

 

 

Văn hóa

 

1

 

 

 

 

 

Tài chính công

 

2

 

 

 

 

 

3. Mở lớp bồi dưỡng

 

0

7051

 

 

 

 

3.1. Văn phòng Tỉnh ủy

 

0

584

 

 

 

 

Bồi dưỡng công tác văn thư - lưu trữ

Cán bộ phụ trách công tác Văn thư - Lưu trữ Văn phòng huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đảng ủy xã, phường, thị trấn

 

80

Quý III

Phòng Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy

 

 

Tập huấn công nghệ thông tin

Cán bộ quản trị cấp tỉnh huyện, Trưởng, phó phòng cấp tỉnh, huyện tương đương, chuyên viên... Bí thư, phó bí thư cấp xã…

 

504

Quý IV

Phòng CNTT Văn phòng Tỉnh ủy

 

 

3.2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

0

250

 

 

 

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức Xây dựng Đảng

CB, CC công tác Ban tổ chức cấp ủy tỉnh đến cơ sở và lãnh đạo của các TCCS đảng

 

250

Quý IV

Trường Chính trị tỉnh

 

 

3.3. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

0

1080

 

 

 

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Tuyên giáo cơ sở và công tác tuyên truyền miệng

Bí thư, phó bí thư đảng ủy xã, phường, thị trấn; báo cáo viên cấp huyện, thành phố; cán bộ làm công tác tuyên giáo các đoàn thể cấp huyện; cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách làm công tác tuyên giáo xã, phường, thị trấn; trưởng hoặc phó các đoàn thể

 

990

Quý II, III

Ban tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo các huyện, TP; Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, TP.

 

 

Tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội và công tác tuyên giáo

Cán bộ làm công tác dư luận xã hội ở tỉnh, huyện, xã phường, thị trấn

 

90

Quý III hoặc IV

Ban Tuyên giáo Trung ương

 

 

3.4 Ban Nội chính Tỉnh ủy

 

 

300

 

 

 

 

Bồi dưỡng công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

Thủ trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện ủy, thành ủy

 

300

Quý II, III

Bộ phận phía Nam, Ban Nội chính Trung ương

 

 

3.5. Ban Dân vn Tỉnh ủy

 

0

400

 

 

 

 

Bồi dưỡng công tác Dân vận

Chủ tịch UBMTTQ và trưởng các đoàn thể cấp xã, phường, thị trấn; cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, địa chính - xây dựng ở xã, phường, thị trấn

 

400

Cuối quý II

Trường Chính trị tỉnh

 

 

3.6. Đảng ủy Dân chính Đảng

 

0

350

 

 

 

 

Lớp tập huấn nghiệp vụ cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Cấp ủy của các Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc Đảng ủy Dân chính Đảng

 

100

Quý II

Văn phòng Đảng ủy

 

 

Lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát

Ủy viên UBKT các Tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy Dân chính Đảng

 

100

Quý III

BTC và UBKT Đảng ủy

 

 

Tập huấn về công tác Đoàn

Cán bộ làm công tác đoàn cơ sở thuộc Đoàn khối Dân chính đảng

 

150

Quý IV

Đoàn khối

 

 

3.7. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau

 

0

1497

 

 

 

 

Nghiệp vụ công tác Mặt trận

Ban Thường trực Mặt trận huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn; các Đoàn thể xã, phường, thị trấn; Trưởng Ban chuyên trách Mặt trận ấp, khóm

 

1497

Quý III

BTT MTTQVN huyện

 

 

3.8. Hội nông dân tỉnh

 

0

580

 

 

 

 

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở

Ủy viên Ban Thường vụ, chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân xã, phường, thị trấn

 

580

Quý III, IV

Trưởng Chính trị, BTGTU

 

 

3.9. Hội liên Hiệp phụ nữ tỉnh

 

0

200

 

 

 

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cơ sở

Ủy viên Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, phường, thị trấn

 

200

Quý III, IV

HLHPN các huyện, thành phố

 

 

3.10. Tỉnh Đoàn

 

0

300

 

 

 

 

Lớp tập huấn nghiệp vụ cán bộ Đoàn cơ sở

Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Đoàn cơ sở

 

150

Quý III

Phân viện miền Nam

 

 

Trại huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ Hội cơ sở

CB làm công tác Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong tỉnh

 

150

Quý II

Các đơn vị trực thuộc Tỉnh đoàn

 

 

3.11 Liên đoàn Lao động tỉnh

 

0

1410

 

 

 

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ Công đoàn

Tổ phó, Chủ tịch công đoàn Cơ sở

 

810

Quý II, III

LĐLĐ các huyện, thành phố

 

 

Kỹ năng chuyên sâu Công tác Công đoàn

BCH, BTV, Chủ tịch công đoàn cơ sở

 

600

Quý II, III

Các Ban LĐLĐ tỉnh

 

 

3.12. Đảng ủy Khối doanh nghiệp

 

0

100

 

 

 

 

Bồi dưỡng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

Bí thư và cấp ủy viên cơ sở trực thuộc Đảng bộ

 

100

Quý II, III

BTGTU

 

 

3.13. Hội Cựu chiến binh tỉnh

 

 

504

 

 

 

 

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho CB cựu chiến binh các cấp

CB chủ chốt cấp huyện và Hội khối cơ quan cấp tỉnh

 

504

Quý III

Trường QS địa phương

 

 

Tng cng

367

17,219

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Nghiên cứu sinh 23, cao học 287, chuyên khoa cấp II: 12, chuyên khoa cấp I: 45

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 253/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu253/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/02/2014
Ngày hiệu lực21/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 253/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 253/QĐ-UBND Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức 2014 Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 253/QĐ-UBND Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức 2014 Cà Mau
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu253/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýNguyễn Tiến Hải
        Ngày ban hành21/02/2014
        Ngày hiệu lực21/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 253/QĐ-UBND Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức 2014 Cà Mau

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 253/QĐ-UBND Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức 2014 Cà Mau

            • 21/02/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/02/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực