Quyết định 2532/QĐ-UBND

Quyết định 2532/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cơ sở ứng dụng công nghệ sinh học (giai đoạn II) do tỉnh Quảng Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2532/QĐ-UBND 2017 báo cáo đầu tư xây dựng công trình ứng dụng sinh học Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2532/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 17 tháng 07 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: CƠ SỞ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SINH HỌC (GIAI ĐOẠN II);

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 5080/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 và Quyết định số 4240/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh phê duyệt và phê duyệt bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cơ sở ứng dụng công nghệ sinh học (giai đoạn II);

Căn cứ Công văn s 2186/UBND-KTN ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh thống nhất chủ trương điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và gia hạn thời gian thi công công trình Cơ sở ứng dụng công nghệ sinh học (giai đoạn II);

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 675/TTr-SKHCN ngày 07/7/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Nam phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Cơ sở ứng dụng công nghệ sinh học (giai đoạn II);

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 655/SXD-QLHT ngày 04/7/2017 và S Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 226/TTr-SKHĐT ngày 12/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cơ sở ứng dụng công nghệ sinh học (giai đoạn II), với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung và qui mô đầu tư bổ sung:

a) Hồ chứa nước và công trình thu nước:

- Hồ chứa nước: kích thước: đáy hồ (17x7)m, đỉnh hồ (25x15)m, chiều sâu 4,55m. Kết cấu: đáy hồ bê tông đá 1x2 M200; mái taluy được lắp ghép tấm đan 400x400 dày 5cm có chừa lỗ D20 trên lớp vữa xi măng dày 2cm. Lan can bảo vệ: trụ BTCT cách khoảng 3m, lan can thép ống không g D34.

- Mương lấy nước và đoạn đấu nối với mương thoát nước cơ sở ứng dụng: kích thước (1,2x1,65)m dày 15cm. Kết cấu: đáy mương, thành mương BTCT đá 1x2 M200, thanh giằng BTCT đá 1x2 M200.

- Hố ga: kích thước (2x2x1,8)m. Kết cấu: đáy mương, thành mương BTCT đá 1x2 M200; nắp hố ga đậy đan BTCT đá 1x2 M200.

- Cống lấy nước đầu vào: ống PVC D20 dày 5,9mm; chiều dài cống 4m; xung quanh có lớp bê tông bảo vệ đá 1x2 M200 dày 50cm.

- Mương thoát nước đầu ra: dài 47m, cấu tạo cống BTLT đúc sẵn mỗi đoạn dài 3m. Hố ga có kết cấu đáy mương, thành mương BTCT đá 1x2 M200; nắp hố ga đậy đan BTCT đá 1x2 M200.

- Bố trí 03 cửa phai bằng các tấm gỗ kích thước (1,3x0,3x0,05)m.

- Cửa đóng mở bố trí tại vị trí đầu cống lấy nước; kết cấu thép hình, thép tấm liên kết hàn và bu lông.

- Hoàn trả đường bêtông xi măng hiện trạng.

b) Kè đá: chiều dài đoạn kè L=30m. Kết cấu: kè xây đá hộc VXM M100, trụ, giằng BTCT đá 1x2 M200.

2. Kinh phí đầu tư bổ sung: 554.570.000 đồng, trong đó:

- Chi phí xây dựng:

463.230.000

đồng,

- Chi phí quản lý dự án:

10.629.000

đng,

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

29.062.000

đồng,

- Chi phí khác:

25.241.000

đồng,

- Dự phòng phí:

26.408.000

đng.

3. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh (không thay đổi): 11.900.292.000 đồng, trong đó:

- Chi phí xây dựng:

9.013.862.000

đồng,

- Chi phí thiết bị:

1.412.783.000

đồng,

- Chi phí quản lý dự án:

256.794.000

đồng,

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

623.700.000

đồng,

- Chi phí khác:

379.190.000

đồng,

- Dự phòng phí:

213.963.000

đồng,

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành theo Quyết định số 5080/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 và Quyết định số 4240/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh.

Chủ đầu tư căn cứ hồ sơ được phê duyệt, tiến hành thương thảo, bổ sung hợp đồng với đơn vị thi công, khẩn trương triển khai thi công, hoàn thành công trình theo tiến độ quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, KTTH, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Thanh

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2532/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2532/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/07/2017
Ngày hiệu lực17/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2532/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2532/QĐ-UBND 2017 báo cáo đầu tư xây dựng công trình ứng dụng sinh học Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2532/QĐ-UBND 2017 báo cáo đầu tư xây dựng công trình ứng dụng sinh học Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2532/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýLê Văn Thanh
        Ngày ban hành17/07/2017
        Ngày hiệu lực17/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2532/QĐ-UBND 2017 báo cáo đầu tư xây dựng công trình ứng dụng sinh học Quảng Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2532/QĐ-UBND 2017 báo cáo đầu tư xây dựng công trình ứng dụng sinh học Quảng Nam

            • 17/07/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 17/07/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực