Quyết định 2536/QĐ-BTP

Quyết định 2536/QĐ-BTP năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật và bán đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp

Quyết định 2536/QĐ-BTP năm 2012 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật đã được thay thế bởi Quyết định 2007/QĐ-BTP 2016 thủ tục hành chính tư vấn Công chứng giám định đấu giá thương mại và được áp dụng kể từ ngày 26/09/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 2536/QĐ-BTP năm 2012 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật


BỘ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2536/QĐ-BTP

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC LUẬT SƯ, TƯ VẤN PHÁP LUẬT VÀ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TƯ PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Căn cứ Nghị định số 93/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp và Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật và bán đấu giá tài sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp (theo Phụ lục I). Bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tư vấn pháp luật và bán đấu giá tài sản tại Quyết định số 1875/QĐ-BTP ngày 05/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp (theo Phụ lục II).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ tư pháp, Vụ trưởng Vụ Bổ trợ tư pháp, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Cục kiểm soát TTHC;
- Cổng thông tin điện tử (để công bố);
- Lưu: VT, KSTTHC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Hồng Sơn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2536/QĐ-BTP

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2536/QĐ-BTP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2012
Ngày hiệu lực14/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/09/2016
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2536/QĐ-BTP

Lược đồ Quyết định 2536/QĐ-BTP năm 2012 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2536/QĐ-BTP năm 2012 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2536/QĐ-BTP
       Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
       Người kýLê Hồng Sơn
       Ngày ban hành14/09/2012
       Ngày hiệu lực14/09/2012
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Dịch vụ pháp lý
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/09/2016
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2536/QĐ-BTP năm 2012 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2536/QĐ-BTP năm 2012 công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật