Quyết định 2536/QĐ-UBND

Quyết định 2536/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu dân cư dọc tuyến thoát nước Thọ Quang - Biển Đông do thành phố Đà Nẵng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2536/QĐ-UBND 2014 mặt bằng quy hoạch 1/500 khu dân cư dọc tuyến Thọ Quang-Biển Đông Đà Nẵng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2536/QĐ-UBND

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TỔNG MẶT BẰNG ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT TL 1/500 KHU DÂN CƯ DỌC TUYẾN THOÁT NƯỚC THỌ QUANG - BIỂN ĐÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

Xét nội dung Tờ trình số 273/TTr-BQL ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Ban Quản lý dự án Hạ tầng giao thông đô thị đề nghị phê duyệt Tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu dân cư dọc tuyến thoát nước Thọ Quang - Biển Đông;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số: 290/TTr-SXD ngày 17 tháng 4 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 Khu dân cư dọc tuyến thoát nước Thọ Quang - Biển Đông, kèm theo bản vẽ quy hoạch do Viện Quy hoạch Xây dựng lập với những nội dung chính như sau:

I. Vị trí và ranh giới nghiên cứu quy hoạch:

1. Vị trí: Khu đất thuộc phường Thọ Quang, quận Sơn Trà.

2. Ranh giới nghiên cứu quy hoạch:

Ranh giới nghiên cứu quy hoạch được xác định bởi các điểm: R1, R2,..., R240, (có bản vẽ kèm theo) và được giới hạn như sau:

- Phía Bắc giáp: Khu dân cư hiện trạng;

- Phía Nam giáp: Khu dân cư hiện trạng;

- Phía Tây giáp: Khu dân cư hiện trạng;

- Phía Đông giáp: Khu dân cư hiện trạng và đường giao thông rộng 5m.

3. Quy mô:

- Tổng diện tích đất trước khi điều chỉnh quy hoạch: 88. 258m2.

- Tổng diện tích đất sau khi điều chỉnh quy hoạch: 85. 559m2.

4. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:

- Giữ lại chỉnh trang khu vực có mật độ dân cư đông, chỉ khai thác quỹ đất tại những khu vực thuận lợi.

- Bố trí Chợ Mai về phía Nam với diện tích 4. 952m2, giáp đường quy hoạch 15, 5m; quy hoạch công viên cây xanh trên khu đất Chợ Mai hiện trạng.

- Quy hoạch Nhà họp cộng đồng, Nhà trẻ. Quy hoạch các khu đất thương mại dịch vụ, đất công viên cây xanh. Quy hoạch các khu đất ở chia lô, đất ở chỉnh trang và đất hợp thửa.

- Quy hoạch nâng cấp kiệt hẻm và đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu dân cư chỉnh trang nhằm khớp nối hạ tầng giải quyết ngập úng tại khu vực.

II. Quy hoạch sử dụng đất:

BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT

STT

Loại đất

QH phê duyệt

QH điều chỉnh

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

Diện tích (m2)

Tỷ lệ (%)

1

Đất ở

52. 300

59, 26

54. 118

63, 25

 

Đất ở chỉnh trang

41. 117

46, 59

48. 606

56, 81

 

Đất ở chia lô

11. 183

12, 67

5. 512

6, 44

2

Đất hợp thửa

849

0, 96

737

0, 86

3

Đất chợ Mai

5. 122

5, 80

4. 952

5, 79

4

Đất nhà họp cộng đồng

577

0, 66

464

0, 54

5

Đất nhà trẻ

1. 173

1, 33

1. 372

1, 60

6

Đất hỗn hợp

1. 818

2, 06

-

-

7

Đất thương mại dịch vụ

-

-

1. 332

1, 56

8

Đất công viên, cây xanh

1. 536

1, 74

3. 762

4, 40

9

Đất giao thông, mương KT

24. 883

28, 19

18. 822

22, 00

Tổng cộng

88. 258

100, 00

85. 559

100, 00

III. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Trước khi tiến hành xây dựng các bước cơ bản tiếp theo, Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ quy hoạch chiều cao và thoát nước, gửi Sở Xây dựng lập thủ tục thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định tại Công văn số 2904/UBND-QLĐTh ngày 20 tháng 5 năm 2011 của UBND thành phố Đà Nẵng. Hồ sơ gửi Sở Xây dựng chậm nhất là 25 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Điều 2.

- Ban Quản lý dự án Hạ tầng giao thông đô thị có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định. Đồng thời phối hợp Viện Quy hoạch Xây dựng thực hiện việc cắm mốc theo Tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch được duyệt.

- Giao UBND quận Sơn Trà cải tạo nâng cấp kiệt hẻm và đầu tư xây dựng hạ tầng trong khu dân cư chỉnh trang theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm (đoạn kiệt hẻm từ mốc giới R70 đền R87; đoạn kiệt hẻm giữa khu dân cư chỉnh trang ký hiệu B1-3, B1-4 và từ mốc giới R120a đến R139; đoạn kiệt hẻm rộng 4, 0m nằm giữa khu dân cư chỉnh trang ký hiệu B1-5, B1-6 và B1-7).

- Giao UBND quận Sơn Trà chủ trì việc phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai Tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch được duyệt theo quy định. Thời hạn bàn giao mốc không quá 15 ngày, thời hạn công bố Tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch được duyệt không quá 20 ngày kể từ ngày ký Quyết định này.

- Giao Sở Xây dựng, UBND quận Sơn Trà quản lý quy hoạch được duyệt theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ Tổng mặt bằng điều chỉnh quy hoạch được duyệt, hướng dẫn lập thủ tục thu hồi, giao đất trình UBND thành phố Đà Nẵng xem xét quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung tại Quyết định số 3579/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch UBND thành phố không trái với Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND quận Sơn Trà; Chủ tịch UBND phường Thọ Quang; Trưởng ban Ban Quản lý dự án Hạ tầng giao thông đô thị; Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng; Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- CT và các PCT;
- Lưu: VT, QLĐTh.

CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2536/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2536/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/04/2014
Ngày hiệu lực23/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2536/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2536/QĐ-UBND 2014 mặt bằng quy hoạch 1/500 khu dân cư dọc tuyến Thọ Quang-Biển Đông Đà Nẵng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2536/QĐ-UBND 2014 mặt bằng quy hoạch 1/500 khu dân cư dọc tuyến Thọ Quang-Biển Đông Đà Nẵng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2536/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Đà Nẵng
        Người kýVăn Hữu Chiến
        Ngày ban hành23/04/2014
        Ngày hiệu lực23/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2536/QĐ-UBND 2014 mặt bằng quy hoạch 1/500 khu dân cư dọc tuyến Thọ Quang-Biển Đông Đà Nẵng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2536/QĐ-UBND 2014 mặt bằng quy hoạch 1/500 khu dân cư dọc tuyến Thọ Quang-Biển Đông Đà Nẵng

            • 23/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 23/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực