Quyết định 254/QĐ-UBND

Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lạng Giang do tỉnh Bắc Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 254/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/QĐ-UBND

 Bc Giang, ngày 20 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 CỦA HUYỆN LẠNG GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của: UBND huyện Lạng Giang tại Ttrình số 34TTr-UBND ngày 17/4/2018; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 229/TTr-TNMT ngày 19/4/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Lạng Giang, như sau:

1. Diện tích khoảng 9,5ha (trong đó đất trồng lúa khoảng 9,0 ha) sang đất giao thông để xây dựng đường trục Cụm công nghiệp Nghĩa Hòa - Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng;

Địa điểm: tại các xã: Nghĩa Hoà, Quang Thịnh, Tân Thịnh và An Hà.

Lý do điều chỉnh: Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh số 2197/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 về việc phê duyệt đề xuất Dự án: Xây dựng đường trục Cụm Công nghiệp Nghĩa Hoà - Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); số 478/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cu khả thi dự án: Xây dựng đường trục Cụm công nghiệp Nghĩa Hoà - Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

2. Diện tích khoảng 21,94 ha đất trồng lúa sang đất khu dân cư, trong đó: Khu dân cư thôn Hạ, xã Nghĩa Hoà khoảng 10,98 ha và khu dân cư xã Nghĩa Hoà khoảng 10,96ha.

Địa điểm: xã Nghĩa Hòa.

Lý do điều chỉnh: Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh số 2197/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 về việc phê duyệt đề xuất Dự án: Xây dựng đường trục Cụm Công nghiệp Nghĩa Hoà - Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); số 478/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng đường trục Cụm công nghiệp Nghĩa Hoà - Khu trung tâm thị trấn Kép mở rộng theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

3. Diện tích 13,38 ha (trong đó có đất trồng lúa khong 7,93 ha) sang đất giao thông để thực hiện dự án xây dng đường trục thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Địa điểm: tại các xã: Yên Mỹ, Phi Mô, Xương Lâm và thị trấn Vôi.

Lý do điều chỉnh: Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh: số 1993/QĐ-UBND ngày 27/11/2016 về việc phê duyệt đề xuất Dự án: Xây dng đường trục thị trn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bc Giang theo hình thức hp đng Xây dựng - Chuyển giao (BT); số 479/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng đường trục thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)

4. Diện tích khoảng 54,81 ha đất trồng lúa và các loại đất khác sang đất khu dân cư để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư phía Đông thị trấn Vôi (nằm hai bên tuyến trục dự án BT).

Địa điểm: tại các xã Yên Mỹ, Phi Mô, Xương Lâm và thị trấn Vôi.

Lý do điều chỉnh: Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh số 1993/QĐ-UBND ngày 27/11/2016 về việc phê duyệt đề xuất Dự án: Xây dựng đường trục thị trn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bc Giang theo hình thức hp đng Xây dựng - Chuyển giao (BT); số 479/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng đường trục thị trn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, UBND huyện Lạng Giang có trách nhiệm: công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức thực hiện theo quy định của Luật Đất đai.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TN.Thắng,
B
n điện t:
- VP UBND tỉnh: LĐVP, ĐT.
- Trung tâm Thông tin
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHTỊCH
PHÓ CHỦ
TỊCH
Lại Thanh Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 254/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu254/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/04/2018
Ngày hiệu lực20/04/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 254/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 254/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 254/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu254/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýLại Thanh Sơn
        Ngày ban hành20/04/2018
        Ngày hiệu lực20/04/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 254/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 254/QĐ-UBND 2018 điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Lạng Giang Bắc Giang

            • 20/04/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/04/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực