Quyết định 254/QĐ-UBND

Quyết định 254/QĐ-UBND năm 2016 tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Quyết định 254/QĐ-UBND tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp Kon Tum 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KON TUM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 254/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày 18 tháng 5 năm 2016

 

QUYT ĐỊNH

TỔ CHỨC LẠI CHI CỤC KIỂM LÂM TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH KON TUM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ Quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước; Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kim lâm;

Căn cứ Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg ngày 09/06/2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành quy chế quản lý rừng phòng hộ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Kết luận số 60-KL/BCS ngày 11/4/2016 của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức lại Chi cục Kim lâm tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 75/TTr-SNN-TCCB ngày 20/4/2016 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 172/TTr-SNV ngày 28/4/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum trên cơ sở sáp nhập Chi cục Lâm nghiệp về Chi cục Kim lâm và chuyển giao Hạt Kim lâm rừng phòng hộ Thạch Nham (trực thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham), Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Tu Mơ Rông (trực thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông) về trực thuộc Chi cục Kiểm lâm.

Trụ sở làm việc Chi cục Kim lâm đặt tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Điều 2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm

1. Vị trí, chức năng

a) Chi cục Kim lâm là tổ chức hành chính trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đc Sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh;

b) Chi cục Kim lâm chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Kim lâm và Tng cục Lâm nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Chi cục Kim lâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Cơ cấu tổ chức

a) Lãnh đạo Chi cục Kim lâm: gồm có Chi cục trưởng và không quá 02 Phó Chi cục trưởng;

Trước mắt, khi tổ chức lại tiếp tục duy trì số lượng Phó Chi cục trưởng hiện có của Chi cục Kim lâm và Chi cục Lâm nghiệp.

b) Các phòng chuyên môn nghiệp vụ thuộc Chi cục Kim lâm gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp; Phòng Thanh tra - Pháp chế; Phòng Tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng; Phòng Sử dụng và Phát triển rừng; Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên;

c) Các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm

- Hạt Kiểm lâm Thành phố Kon Tum;

- Hạt Kim lâm huyện Đăk Hà;

- Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô;

- Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi;

- Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Glei;

- Hạt Kiểm lâm huyện Tu Mơ Rông;

- Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông;

- Hạt Kiểm lâm huyện Kon Ry;

- Hạt Kiểm lâm huyện Sa Thầy;

- Hạt Kiểm lâm huyện la H'Drai;

- Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Thạch Nham;

- Hạt Kim lâm rừng phòng hộ Tu Mơ Rông;

- Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy cha cháy rừng số 1;

- Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2;

- Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng s 3;

4. Biên chế

a) Biên chế của Chi cục Kiểm lâm là biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao và nằm trong tổng số biên chế công chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

b) Chuyển giao 13 biên chế công chức của Chi cục Lâm nghiệp; 02 biên chế công chức của Hạt Kim lâm rừng phòng hộ Thạch Nham; 02 biên chế công chức của Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Tu Mơ Rông về cho Chi cục Kim lâm.

Sau khi tổ chức lại Chi cục Kim lâm có 283 biên chế công chức.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Chỉ đạo Chi cục trưởng Chi cục Lâm nghiệp, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm Lâm bàn giao và tiếp nhận nguyên trạng tài sản, tài chính, biên chế, nhân sự và các hồ sơ tài liệu... có liên quan của Chi cục Lâm nghiệp, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Thạch Nham, Hạt Kim lâm rừng phòng hộ Tu Mơ Rông cho Chi cục Kim lâm theo đúng quy định của pháp luật.

2. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm theo quy định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế:

1. Quyết định số 20/QĐ-UB ngày 31/10/1991 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Chi cục Kiểm lâm nhân dân tỉnh Kon Tum.

2. Quyết định số 101/QĐ-UB ngày 27/10/1994 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh về trực thuộc y ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

3. Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 28/5/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển Chi cục Kiểm lâm từ trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bãi bỏ các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành trước đây trái với Quyết định này.

Điều 5. Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ NN-PTNT (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- UBND các huyện, thành ph;
- BQL rừng phòng hộ: Tu mơ rông, Thạch Nham;
- Lưu: VT, TH3.

CHỦ TỊCH
Đào Xuân Quí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 254/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu254/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/05/2016
Ngày hiệu lực18/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 254/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 254/QĐ-UBND tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp Kon Tum 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 254/QĐ-UBND tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp Kon Tum 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu254/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýĐào Xuân Quí
        Ngày ban hành18/05/2016
        Ngày hiệu lực18/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 254/QĐ-UBND tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp Kon Tum 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 254/QĐ-UBND tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp Kon Tum 2016

            • 18/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực