Quyết định 2543/1999/QĐ-UB

Quyết định 2543/1999/QĐ-UB ban hành đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Long An

Quyết định 2543/1999/QĐ-UB ban hành đơn giá xây dựng cơ bản Long An đã được thay thế bởi Quyết định 55/2007/QĐ-UBND bãi bỏ quyết định công bố bộ đơn giá xây dựng Long An và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 2543/1999/QĐ-UB ban hành đơn giá xây dựng cơ bản Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2543/1999/QĐ-UB

Tân An, ngày 28 tháng 8 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

“V/V BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỈNH LONG AN”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/2004;

- Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Thủ tướng Chính Phủ V/v ban hành qui chế quản lý đầu tư và xây dựng;

- Căn cứ công văn số 2052/BXD-VKT ngày 03/12/1998 của Bộ Xây Dựng V/v lập đơn giá xây dựng cơ bản theo những qui định mới;

- Xét đề nghị của ông Giám đốc sở Xây dựng tại tờ trình số 405/TT-SXD ngày 17/8/1999 V/v xin ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Long An;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Bộ đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Long An gồm 03 (ba) phần:

- Phần thứ I: đơn giá xây dựng cơ bản bao gồm 18 chương.

- Phần thứ II: đơn sửa chữa nhà bao gồm 11 chương.

- Phần thứ III: đơn giá lấp đặt mạng lưới cấp thoát nước bao gồm 03 chương.

Đơn giá xây dựng cơ bản là cơ sở để lập, thẩm tra, xét duyệt dự án đều tư; lập kế hoạch đầu tư; lập dự toán và thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản tại tỉnh Long An.

Điều 2: Khi có biến động về giá, UBND tỉnh ủy quyền cho sở Xây dựng ban hành hệ số điều chỉnh đơn giá thích hợp, có tham khảo ý kiến của các ngành quản lý tổng hợp về xây dựng cơ bản. Trường hợp xét thấy cần thiết UBND tỉnh sẽ ban hành bộ đơn gía xây dựng cơ bản mới.

Giám đốc sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện bộ đơn gía này.

Điều 3: các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc sở xây dựng, Giám đốc sở Kế hoạch -Đầu tư, Giám đốc Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh Long An thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh
- Như điều 4.
- NCUB
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tuấn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2543/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2543/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/08/1999
Ngày hiệu lực28/08/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2008
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2543/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 2543/1999/QĐ-UB ban hành đơn giá xây dựng cơ bản Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2543/1999/QĐ-UB ban hành đơn giá xây dựng cơ bản Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2543/1999/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýNguyễn Thanh Tuấn
        Ngày ban hành28/08/1999
        Ngày hiệu lực28/08/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2008
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2543/1999/QĐ-UB ban hành đơn giá xây dựng cơ bản Long An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2543/1999/QĐ-UB ban hành đơn giá xây dựng cơ bản Long An