Quyết định 2544/QĐ-UBND

Quyết định 2544/QĐ-UBND về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định 2544/QĐ-UBND cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi đã được thay thế bởi Quyết định 07/2019/QĐ-UBND chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất Hà Nội và được áp dụng kể từ ngày 21/04/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 2544/QĐ-UBND cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2544/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIỐNG CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI, THỦY SẢN ĐỂ KHÔI PHỤC SẢN XUẤT VÙNG BỊ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI, DỊCH BỆNH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Cân cứ Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trng, vật nuôi, thủy sản, để khôi phục sn xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tưng Chính ph về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, để khôi phục sn xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh;

Cán cứ Thông tư số 39/2010/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết đnh số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chinh phủ;

Căn cứ Thông tư số 187/2010/TT-BTC ngày 22/11/2010 của Bộ Tài chính quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại đo thiên tai, dịch bệnh;

Theo đề nghị của liên Sở: Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn -Kế hoạch và Đầu tư tại T trình số 367/LS:TC-NN&PTNT-KH&ĐT ngày 25/01/2013; Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bn số 2917/STP-VBPQ ngày 28/12/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a. Các loại thiên tai gây thiệt hại trực tiếp đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản: Bão, lũ, lũ quét, ngập lụt, hạn hán, giông, lốc xoáy, sương giá, rét đậm, rét hại kéo dài.

b. Các loại dịch bệnh nguy hiểm đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản:

- Đối với cây trồng: Rầy nâu, bệnh vàng lùn, lùn sóc đen, lùn xoắn lá; bệnh chồi cỏ mía, chổi rồng.

- Đối với vật nuôi, thủy sn:

+ Đối với lợn: Bệnh tai xanh, lở mồm long móng.

+ Đi với trâu, bò: Bệnh lở mồm long móng.

+ Đối với gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng): Bệnh cúm gia cầm.

+ Đối với nuôi trồng thủy sản: Bnh đốm trắng, đu vàng đối với tôm sú, Bệnh đốm trắng, đầu vàng và bệnh hội chng Taura đối với tôm chân trắng.

2. Đi tượng áp dụng:

Hộ nông dân, ngư dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực trng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định tại khoản I Điều này.

3. Thời gian hỗ trợ:

- Đối với thiên tai: kể từ ngày thiên tai xảy ra trên từng địa bàn cụ thể theo quyết định công bloại thiên tai do Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết đnh.

- Đối với dịch bệnh: kể từ ngày có quyết đnh công bố dịch của Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Hà Nội đến khi có quyết định công bố hết dịch hoặc xác nhận vật nuôi, thủy sản bị thiệt hại do dịch bệnh gây nên theo quy định tại điểm b, khoản I Điều này của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để làm căn cứ thực hiện chính sách hỗ trợ.

Điều 2. Mức hỗ tr

1. Htrợ bằng tiền đối với diện tích cây trồng bị thiệt hại từ 30% trở lên:

a) Diện tích gieo cấy lúa thuần bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ba; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha;

b) Diện tích mạ lúa thuần bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 20.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 10.000.000 đồng/ha;

c) Diện tích lúa lai bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha;

d) Diện tích mạ lúa lai bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 30.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 15.000.000 đồng/ha;

c) Diện tích ngô và rau màu các loại bị thiệt hại hơn 70%, hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%, hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha;

d) Diện tích cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm bị thiệt hại hơn 70%, hỗ tr4.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30% - 70%; h tr2.000.000 đồng/ha;

e) Thiệt hại đối với bệnh lùn sọc đen, vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa: Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Quyết định số 4087/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của y ban nhân dân thanh phố Hà Nội ban hành chính sách hỗ trợ phòng, trừ dịch bệnh lùn sọc đen, vàng lùn, lùn xoắn lá hại lúa trên địa bàn thành phố Hà Nội.

đến từng đối tượng), Chủ tích y ban nhân dân xã thành lập hội đồng kiểm tra bao gồm chính quyền cấp xã và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành của huyện đlập biên bản kim tra; đồng thi tng hp nhu cầu hỗ trgiống khôi phục sản xuất báo cáo y ban nhân dân cấp huyện quyết định để làm căn cthanh toán hỗ trợ theo quy định.

2. Đối với vật nuôi:

Trên cơ sở bảng kê thiệt hại của các thôn, bản về số lượng gia súc, gia cầm bị thiệt hại (chi tiết đến từng đi tượng đã được đi chiếu với đăng ký kê khai sản xuất ban đầu của các hộ nông dân, chtrang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi, theo từng loại gia súc, gia cầm), Chủ tịch y ban nhân dân xã thành lập Hội đng kiểm tra bao gm chính quyền cấp xã và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành của huyện để lập biên bản kiểm tra, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ giống khôi phục sản xuất báo cáo y ban nhân dân cấp huyện quyết đnh để làm căn cứ thanh toán hỗ trợ theo quy định. Thiệt hại do dịch bệnh thực hiện theo quy định tại hướng dẫn số 6290/HDLN:TC-NN&PTNT ngày 23/12/2009 của liên Sở Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Đối với nuôi trồng thy, hải sản:

Trên cơ sở bảng kê thiệt hại về diện tích nuôi trồng thy sản, hải sản bị thiệt hại (chi tiết đến từng đối tượng đã được đối chiếu với đăng ký kê khai sản xuất ban đầu của các nông dân, ngư dân, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực nuôi trong thy sản, hải sản); Chủ tịch y ban nhân dân xã thành lập Hội đồng kiểm tra bao gồm chính quyền cấp xã và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành của huyện để lập biên bản kiểm tra, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ giống khôi phục sản xuất, báo cáo y ban nhân dân cấp huyện quyết định để làm căn cthanh toán hỗ trợ theo quy định .

Điều 5. T chc thực hiện:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định công bố thiên tai, dịch bệnh theo quy định; xác nhận vật nuôi, thủy sn bị thiệt hại do dịch bệnh gây ra để làm cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ.

- Chđạo các đơn vị trực thuộc, y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra.

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách theo Quyết định này.

2. S Tài chính có trách nhiệm:

- Hướng dẫn y ban nhân dân cấp huyện cân đối nguồn kinh phí đảm bo kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định này.

- Phối hợp với các Sở ngành liên quan kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách theo Quyết định này.

3. y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm:

- Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn.

- Tuyên truyền chính sách hỗ trợ của Thành phố trên các phương tiện thông tin đại chúng thuộc địa bàn quản lý.

- Chỉ đạo y ban nhân dân cấp xã phi hợp cơ quan chức năng rà soát, xác định mức độ thiệt hại, đối tượng và kinh phí hỗ trợ khi thiên tai, dịch bệnh xảy ra báo cáo kịp thời y ban nhân dân cấp huyện để thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại, đng thời phải chịu trách nhiệm v tính chính xác số liệu báo cáo.

- Sử dụng kinh phí đm bảo công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng đối tượng và hiệu quả.

- Phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng.

- Thực hiện công khai, dân chủ khi thực hiện chính sách hỗ trợ cho người dân.

4. Kết thúc đt thiên tai, dịch bệnh hoặc cuối năm, căn cứ kết quả thực chi về hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản tại địa phương, y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổng hợp báo cáo y ban nhân dân Thành phố (đồng gửi về Sở Tài chính, S NN&PTNT, Sở Kế hoạch và đầu tư) theo quy định.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Thành phổ; Giám đốc các S: Tài chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Ni; Chủ tịch y ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; Thủ trưng các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2544/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2544/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2013
Ngày hiệu lực21/04/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2019
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2544/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2544/QĐ-UBND cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2544/QĐ-UBND cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2544/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýTrần Văn Việt
        Ngày ban hành11/04/2013
        Ngày hiệu lực21/04/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/04/2019
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2544/QĐ-UBND cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2544/QĐ-UBND cơ chế chính sách hỗ trợ giống cây trồng vật nuôi