Quyết định 2545/2015/QĐ-UBND

Quyết định 2545/2015/QĐ-UBND về Quy định phát triển, quản lý, khai thác hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của tỉnh Quảng Ninh

Nội dung toàn văn Quyết định 2545/2015/QĐ-UBND phát triển quản lý khai thác hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2545/2015/QĐ-UBND

 Quảng Ninh, ngày 31 tháng 8 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH PHÁT TRIỂN, QUẢN LÝ, KHAI THÁC HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU CỦA TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền Thông tại Tờ trình số 329/TTr- STTTT ngày 17/8/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về việc phát triển hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu

1. Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh được tập trung đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Đường truyền, hệ thống máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng .v..v… sẵn sàng đáp ứng yêu cầu triển khai các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu dùng chung và chuyên ngành của tỉnh phù hợp với kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh.

2. Các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khi xây dựng mới hoặc phát triển, nâng cấp phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Nhà nước quy định và phù hợp với kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh; phải có phương án kỹ thuật phù hợp để đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh, cơ chế sẵn sàng chia sẻ dữ liệu, kết nối liên thông với các hệ thống thông tin chuyên ngành của Bộ, Ngành Trung ương và địa phương.

Điều 2. Quy định về việc quản lý, khai thác và sử dụng hạ tầng kỹ thuật và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.

1. Hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung và chuyên ngành được triển khai tập trung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh (trừ các hệ thống chuyên ngành có yêu cầu đặc thù riêng và được UBND tỉnh đồng ý) để thuận tiện trong công tác quản lý tập trung, chia sẻ dữ liệu, tiết kiệm tài nguyên và đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

2. Các cơ quan, đơn vị phải khai thác, sử dụng các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh (như hệ thống quản lý hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quản lý văn bản; hệ thống thông tin một cửa điện tử; hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến; hệ thống thư điện tử, cổng thông tin điện tử…) để phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trong giao tiếp nội bộ cơ quan nhà nước và giao tiếp giữa cơ quan nhà nước với tổ chức, người dân và doanh nghiệp. Thực hiện khai thác, cập nhật thông tin, chia sẻ thông tin dữ liệu liên quan đến cơ quan, đơn vị mình theo mức độ và quyền hạn được cấp theo các quy định của từng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phần mềm dùng chung do Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Các cơ quan, đơn vị chủ trì triển khai hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành chịu trách nhiệm quản trị, vận hành, thường xuyên cập nhật thông tin của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; thực hiện chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin chung của tỉnh; chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin, đảm bảo tính đúng đắn, hợp pháp của thông tin trong quá trình khai thác, vận hành trên hạ tầng dùng chung.

Điều 3. Phân công nhiệm vụ

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tham mưu cho UBND Tỉnh triển khai toàn diện quy định này; ban hành theo thẩm quyền văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương di chuyển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tới lưu trữ, vận hành tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh phù hợp với quy định của từng ngành, lĩnh vực và các quy định pháp luật có liên quan.

- Là cơ quan đầu mối tổng hợp nhu cầu khai thác, sử dụng hạ tầng kỹ thuật của tỉnh và của các cơ quan, đơn vị; xây dựng giải pháp nâng cấp, mở rộng hạ tầng kỹ thuật dùng chung; cấp phát hạ tầng kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị phù với với nhu cầu để tổ chức triển khai các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu.

- Quản lý, vận hành hạ tầng dùng chung của tỉnh đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định, kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu, an toàn và bảo mật thông tin; khai thác tối đa hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị, địa phương trong việc phát triển, quản lý, khai thác các hệ thống thông tin và các cơ sở dữ liệu đạt hiệu quả.

- Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Quy định này và các quy định khác có liên quan, xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

2. Các Sở, ban, ngành và UBND các địa phương:

- Chủ động rà soát các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đang quản lý, sử dụng để phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đưa về Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh.

- Tổ chức, phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ hoặc bộ phận chuyên trách CNTT về vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung do đơn vị mình triển khai.

- Thực hiện báo cáo về tình hình khai thác, sử dụng hạ tầng dùng chung của tỉnh và hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm dùng chung tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông hoặc yêu cầu của UBND tỉnh.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Huy Hậu

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2545/2015/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2545/2015/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/08/2015
Ngày hiệu lực10/09/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2545/2015/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2545/2015/QĐ-UBND phát triển quản lý khai thác hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2545/2015/QĐ-UBND phát triển quản lý khai thác hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin Quảng Ninh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2545/2015/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýĐặng Huy Hậu
        Ngày ban hành31/08/2015
        Ngày hiệu lực10/09/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2545/2015/QĐ-UBND phát triển quản lý khai thác hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin Quảng Ninh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2545/2015/QĐ-UBND phát triển quản lý khai thác hạ tầng kỹ thuật hệ thống thông tin Quảng Ninh

            • 31/08/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/09/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực