Quyết định 2546/QĐ-UBND

Quyết định 2546/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2546/QĐ-UBND 2020 sửa đổi tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô đối với cơ quan Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2546/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 16 tháng 9 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG XE Ô TÔ CHUYÊN DÙNG (TRỪ LĨNH VỰC Y TẾ) ĐỐI VỚI CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô;

Căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22/4/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng ô tô;

Căn cứ Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 ban hành định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam;

Theo ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các Thông báo: số 737-TB/TU ngày 09/4/2020, số 900-TB/TU ngày 11/9/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại các Thông báo: số 26/TBHĐND ngày 28/5/2020, số 36/TB-HĐND ngày 22/7/2020 và đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 284/TTr-STC ngày 13/8/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh về ban hành định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam; với nội dung như sau:

1. Đối với đơn vị trực thuộc của Sở Giao Thông vận tải:

- Bổ sung định mức xe chuyên dùng cho Đội Quản lý Bến thủy (thuộc Thanh tra Giao thông); 01 xe ô tô bán tải.

2. Đối với đơn vị trực thuộc của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

a) Điều chỉnh tên cơ quan mục b, tiết 7.3, khoản 7, Phụ lục 1: từ "Hạt Kiểm lâm (09 huyện miền núi, trung du)" thành "Các Hạt Kiểm lâm".

b) Điều chỉnh tên cơ quan tiết 7.8, khoản 7, Phụ lục 1: từ "Ban Quản lý rừng phòng hộ" thành "Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, khu bảo tồn".

3. Đối với đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Bỏ tiết 8.4, khoản 8, Phụ lục 1: "Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh: 01 xe bán tải, mục đích sử dụng: chở thiết bị chiếu phim lưu động".

b) Điều chỉnh tên cơ quan tại tiết 8.6, khoản 8, Phụ lục 1: từ "Trung tâm Quản lý Di tích và Danh thắng" thành "Ban Quản lý Di tích và Danh thắng Quảng Nam".

c ) Bổ sung định mức xe chuyên dùng cho Trung tâm Đào tạo và Thi đấu thể dục Thể thao Quảng Nam: 01 xe ô tô trên 16 chỗ ngồi, mục đích sử dụng: xe chở vận động viên, học viên.

4. Đối với đơn vị trực thuộc của Sở Tài nguyên và Môi trường:

Bổ sung định mức xe chuyên dùng cho Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 xe ô tô bán tải, mục đích sử dụng: thanh tra đất đai, khoáng sản, tài nguyên nước,...

5. Điều chỉnh, bổ sung định mức xe ô tô chuyên dùng cho Ban Quản lý Di tích Văn hóa Mỹ Sơn, như sau:

- Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi: 01 chiếc, mục đích sử dụng: xe đưa đón khách và chở diễn viên.

- Xe ô tô bán tải: 01 chiếc, mục đích sử dụng: xe đưa đón khách.

6. Bổ sung định mức xe chuyên dùng cho các Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc UBND các huyện: 01 xe bán tải/01 đơn vị, mục đích sử dụng: xe tuần tra, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và các nội dung khác của Quyết định số 3575/QĐ-UBND ngày 08/11/2019 của UBND tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh tại Quyết định này vẫn có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3,
- Bộ Tài chính (b/c);
- TTTU, HĐND tỉnh, UBMTTQVN;
- CT
, các PCT UBND tỉnh;
- VP: TU, HĐND tỉnh;
- CPVP;
- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KTTH
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2546/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2546/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/09/2020
Ngày hiệu lực16/09/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2546/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2546/QĐ-UBND 2020 sửa đổi tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô đối với cơ quan Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2546/QĐ-UBND 2020 sửa đổi tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô đối với cơ quan Quảng Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2546/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Nam
        Người kýTrần Đình Tùng
        Ngày ban hành16/09/2020
        Ngày hiệu lực16/09/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2546/QĐ-UBND 2020 sửa đổi tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô đối với cơ quan Quảng Nam

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2546/QĐ-UBND 2020 sửa đổi tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô đối với cơ quan Quảng Nam

              • 16/09/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 16/09/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực