Quyết định 2547/QĐ-UBND

Quyết định 2547/QĐ-UBND năm 2017 về sửa đổi Điều 7, Quyết định 1103/QĐ-UBND quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2547/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Điều 7 Quyết định 1103/QĐ-UBND Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2547/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 7 QUYẾT ĐỊNH SỐ 1103/QĐ-UBND NGÀY 05/5/2008 CỦA UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUY HOẠCH, BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, LUÂN CHUYỂN, TỪ CHỨC, MIỄN NHIỆM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Thực hiện văn bản số 1848-CV/TU ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung quy định về công tác cán bộ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 7, Quyết định số 1103/QĐ-UBND ngày 05/5/2008 của UBND tỉnh ban hành quy chế quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, như sau:

“1. Người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị có nhu cầu bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về chủ trương, số lượng và dự kiến phân công công tác đối với chức vụ sẽ được bổ nhiệm, cụ thể:

- Các phòng, ban, chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh (sau đây gọi chung là Sở); có văn bản đề xuất Giám đốc/Thủ trưởng và cấp ủy cơ quan về chủ trương, số lượng và dự kiến phân công công tác đối với cán bộ đề nghị bổ nhiệm.

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND các huyện, thành phố trình Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét, trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy (bằng văn bản) về chủ trương, slượng và dự kiến phân công công tác đối với cán bộ đề nghị bổ nhiệm.

2. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền đồng ý, người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị đề xuất nhân sự cụ thể theo quy trình sau:

2.1. Đối với nguồn nhân sự tại chỗ:

a) Bước 1. Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 1)

Sau khi có chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy; Thủ trưởng các Sở trên cơ sở các quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, của huyện, yêu cầu thực tế và nguồn nhân sự cụ thể, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cơ quan tham mưu về công tác cán bộ (nếu có) chuẩn bị nội dung trình hội nghị tập thể lãnh đạo thảo luận thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và danh sách cán bộ nguồn tại chỗ trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận và cách làm, bảo đảm chặt chẽ, dân chủ, công khai và minh bạch của công tác nhân sự theo quy định.

Thành phần: Tập thể cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị. Trường hợp cơ quan, địa phương, đơn vị không có cấp ủy thì toàn thĐảng viên của cơ quan, đơn vị có chức danh bổ nhiệm.

b) Bước 2. Hội nghị tập thể lãnh đạo “mở rộng”

- Thảo luận thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, cách làm, quy trình giới thiệu nguồn nhân sự và các công việc liên quan.

- Bỏ phiếu giới thiệu nguồn nhân sự bằng phiếu kín;

- Chỉ giới thiệu 1 người cho 1 chức danh trong danh sách nguồn quy hoạch tại chỗ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận hoặc giới thiệu người khác (nguồn tại chỗ) có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

- Thành phần: Tập thể cấp ủy, lãnh đạo; Trưởng, phó các phòng; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc; trưởng các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Đối với các cơ quan dưới 20 cán bộ, công chức, viên chức thì tập thể lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị thống nhất lấy phiếu giới thiệu của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị.

- Kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo thủ trưởng cơ quan.

Nguyên tắc lựa chọn: người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 2 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để giới thiệu ở các bước tiếp theo (kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị này).

c) Bước 3. Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 2)

- Nghe báo cáo và xem xét kết quả phát hiện, giới thiệu nguồn nhân sự của hội nghị tập thể lãnh đạo “mở rộng”; đồng thời căn cứ vào cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của cơ quan, đơn vị mình và khả năng đáp ứng của cán bộ; tập thể lãnh đạo thảo luận, giới thiệu nguồn nhân sự bằng phiếu kín; mỗi người chỉ giới thiệu 1 người cho 1 chức danh trong số các nhân sự được hội nghị tập thể lãnh đạo “mở rộng” lựa chọn giới thiệu tại bước 2 hoặc giới thiệu người khác (từ nguồn tại chỗ) có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

- Nguyên tắc lựa chọn: người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn. Trường hợp không có người nào đạt trên 50% số phiếu giới thiệu thì chọn 2 người có số phiếu giới thiệu cao nhất từ trên xuống để lấy ý kiến của hội nghị cán bộ chủ chốt (kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị).

- Trường hợp kết quả giới thiệu của hội nghị tập thể lãnh đạo khác với kết quả phát hiện, giới thiệu nguồn nhân sự của hội nghị tập thể lãnh đạo “mở rộng” thì thực hiện như sau:

+ Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp huyện: Chủ tịch UBND cấp huyện báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy.

+ Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc cấp Sở: xin ý kiến của lãnh đạo và cấp ủy Sở.

d) Bước 4. Ly ý kiến cán bộ chủ chốt và cấp ủy cơ quan, địa phương, đơn vị

* Hội nghị cán bộ chủ chốt:

Thảo luận kỹ về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, cách làm, quy trình giới thiệu, thực tế nguồn nhân sự... Trên cơ sở đó, tổ chức lấy ý kiến bằng phiếu kín tại hội nghị cán bộ chủ chốt về phương án giới thiệu nhân sự của tập thể lãnh đạo tại bước 3 (kết quả kiểm phiếu không công bố tại hội nghị này).

Thành phần: Tập thể lãnh đạo và cấp ủy; Trưởng, phó các phòng, ban trực thuộc; trưởng các đơn vị trực thuộc; trưởng các đoàn thể cơ quan.

* Hội nghị cấp ủy cơ quan, đơn vị: tổ chức Hội nghị lấy ý kiến bằng phiếu kín của cấp ủy cơ quan, đơn vị.

đ) Bước 5. Hội nghị tập thể lãnh đạo (lần 3)

- Tập thể lãnh đạo thảo luận, phân tích kết quả lấy phiếu của các hội nghị (tập thể lãnh đạo, tập thể lãnh đạo mở rộng, cán bộ chủ chốt và cấp ủy cơ quan, đơn vị); xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); tập thể lãnh đạo thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (danh sách đã được lấy ý kiến của tập thể lãnh đạo và cấp ủy tại Bước 4) bằng phiếu kín.

- Nguyên tắc lựa chọn: người nào đạt số phiếu trên 50% số phiếu giới thiệu thì được lựa chọn; trường hợp có 2 người đạt tỷ lệ ngang nhau (50%), đề xuất xem xét, lựa chọn nhân sự do người đứng đầu giới thiệu để trình, đồng thời báo cáo đầy đủ các ý kiến khác nhau (nếu có) hoặc trường hợp không có người nào đạt 50% số phiếu phải báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền:

+ Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp huyện; báo cáo, giải trình rõ với Chủ tịch UBND cấp huyện. Chủ tịch UBND cấp huyện báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy xem xét, quyết định.

+ Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc cấp Sở; báo cáo, giải trình rõ với lãnh đạo cấp ủy Sở xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

Căn cứ kết quả biểu quyết giới thiệu nhân sự của tập thể lãnh đạo, cơ quan tham mưu về công tác cán bộ, lập tờ trình: báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy xem xét, quyết định đối với các chức danh lãnh đạo thuộc UBND cấp huyện quản lý; lãnh đạo, cấp ủy Sở xem xét, quyết định đối với các chức danh lãnh đạo thuộc Sở quản lý. Đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Sở đóng trên địa bàn huyện có tổ chức Đảng thuộc Huyện ủy, Thành ủy quản lý thì trước khi bnhiệm Thủ trưởng các Sở có văn bản tham khảo ý kiến của Huyện ủy, Thành ủy.

2.2. Đối với nguồn nhân sự từ nơi khác:

a) Lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị đề xuất nhân sự;

b) Người đứng đầu và tập thể lãnh đạo cơ quan, địa phương đơn vị thảo luận thống nhất về chủ trương và tiến hành các công việc sau:

- Cử đại diện lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị làm việc với cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị nơi cán bộ, công chức, viên chức đang công tác để trao đổi ý kiến về nhu cầu bổ nhiệm; tìm hiểu về lý lịch của cán bộ, công chức, viên chức, nhận xét đánh giá của cơ quan, địa phương, đơn vị về kết quả công tác, phẩm chất đạo đức và triển vọng phát triển của người được giới thiệu;

- Gặp cán bộ, công chức, viên chức được đề nghị bổ nhiệm trao đổi về yêu cầu nhiệm vụ công tác;

- Thông báo lại kết quả làm việc với tập thể lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị;

- Tập thể lãnh đạo cơ quan, địa phương, đơn vị xem xét, thảo luận và biểu quyết.

c) Người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị tiếp nhận và quyết định bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức hoặc đề nghị cấp trên có thẩm quyền xem xét quyết định điều động, bổ nhiệm.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác của Quyết định 1103/QĐ-UBND ngày 05/5/2008 của UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh LĐ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website Văn phòng UBND tỉnh-Báo Lâm Đồng, Đài PT-TH tỉnh;
- Lưu: VT, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2547/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2547/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/11/2017
Ngày hiệu lực21/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2547/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2547/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Điều 7 Quyết định 1103/QĐ-UBND Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2547/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Điều 7 Quyết định 1103/QĐ-UBND Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2547/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành21/11/2017
        Ngày hiệu lực21/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2547/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Điều 7 Quyết định 1103/QĐ-UBND Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2547/QĐ-UBND 2017 sửa đổi Điều 7 Quyết định 1103/QĐ-UBND Lâm Đồng

            • 21/11/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/11/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực