Quyết định 2548/QĐ-UBND

Quyết định 2548/QĐ-UBND năm 2017 về công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Quyết định 2548/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2548/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 20 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH HÒA BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 905/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 1531/SVHTTDL-TCPC ngày 13/12/2017 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình (có danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Các thủ tục hành chính tại Quyết định này được niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Khi danh mục, thời hạn giải quyết thủ tục hành chính quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ bng một văn bản khác thì Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành và cơ quan có liên quan chỉ đạo thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại văn bản pháp luật mới. Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết đưa ra thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Bãi bdanh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Phụ lục số 16, Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chtịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Văn h
óa, TT & DL;
- Chánh VP, các PCVP/UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Trung tâm HCC t
nh;
- Lưu: VT, KSTT(30b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Quang

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2548/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 Chủ UBND Hòa Bình)

STT

Tên TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết

Cơ chế thc hin

Thời gian giải quyết thực hiện theo cơ chế mt cửa

Thời gian giải quyết thực hiện theo chế một cửa liên thông

Mức độ ứng dng dch vụ công

Ghi c

Tổng số ngày

Trong đó

S Văn hóa TTDL

Cơ quan phối hợp giải quyết liên thông

A.

VĂN HÓA

 

 

 

 

 

 

 

A1.

Di sản văn hóa

 

 

 

 

 

 

 

1

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Một cửa

30

 

 

 

2

 

2

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương

Một cửa

20

 

 

 

2

 

3

Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập

Một cửa

15

 

 

 

2

 

4

Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập

Một cửa Liên thông

 

30

20

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 10 ngày

2

 

5

Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp

Một cửa Liên thông

 

03

02

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 01 ngày

2

 

6

Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Một cửa

30

 

 

 

2

 

7

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích

Một cửa liên thông

 

100

40

UBND tỉnh: 10 ngày; Bộ VHTTDL: 40 ngày;

TT Chính phủ: 10 ngày;

2

 

8

Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật

Một cửa liên thông

 

100

40

UBND tỉnh: 10 ngày; Bộ VHTTDL: 40 ngày;

TT Chính phủ: 10 ngày;

2

 

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Một cửa

15

 

 

 

2

 

10

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật

Một cửa

05

 

 

 

2

 

11

Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Một cửa

05

 

 

 

2

 

12

Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích

Một cửa

05

 

 

 

2

 

13

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Một cửa

10

 

 

 

2

 

14

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Một cửa

05

 

 

 

2

 

A2.

Điện ảnh

 

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép phổ biến phim (- Phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

- Cấp giấy phép phổ biến phim truyện khi năm trước liền kề, các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương đáp ứng các điều kiện:

+ Sản xuất ít nhất 10 phim truyện nhựa được phép phổ biến;

+ Nhập khẩu ít nhất 40 phim truyện nhựa được phép phổ biến)

Một cửa Liên thông

 

15

10

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 05 ngày

2

 

2

Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

Một cửa Liên thông

 

15

10

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 05 ngày

2

 

A3.

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm

 

 

 

 

 

 

 

1

Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

Một cửa

07

 

 

 

2

 

2

Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

3

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ

Một cửa

07

 

 

 

2

 

4

Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

Một cửa Liên thông

 

07 ngày (hoặc 20 ngày trường hợp phải có ý kiến của Bộ VHTTDL)

05 Hoặc 15

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày Hoặc 05 ngày

2

 

5

Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khc

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

6

Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

7

Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

A4.

Nghệ thuật biểu diễn

 

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương

Một cửa

05

 

 

 

2

 

2

Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

Một cửa Liên thông

 

05

03

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

3

Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương

Một cửa Liên thông

 

05

03

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

4

Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương

Một cửa Liên thông

 

14

09

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 05 ngày

2

Đã được thông qua phương án ĐGH TTHC tại QĐ số 1745/QĐ-UBND

5

Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương

Một cửa

04 ngày (hoặc 07 ngày đối với trường cần gia hạn thời gian thẩm định)

 

 

 

2

Đã được thông qua phương án ĐGH TTHC tại QĐ số 1745/QĐ-UBND

6

Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu

Một cửa

04

 

 

 

2

 

7

Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

A5.

Văn hóa cơ sở

 

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp)

Một cửa

07

 

 

 

2

 

2

Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

Một cửa

10

 

 

 

2

 

3

Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

Một cửa Liên thông

 

20

10

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 10 ngày

2

 

4

Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn

Một cửa

05

 

 

 

2

 

5

Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo

Một cửa

15

 

 

 

2

 

6

Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Một cửa Liên thông

 

10

07

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 03 ngày

2

 

7

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Một cửa Liên thông

 

10

07

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 03 ngày

2

 

8

Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Một cửa Liên thông

 

10

07

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 03 ngày

2

 

A6.

Xuất nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

 

 

 

 

 

2

 

1

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Một cửa

02 ngày (trường hợp phải xin ý kiến các Bộ, ngành khác thời hạn tối đa là 10 ngày)

 

 

 

2

 

2

Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương

Một cửa

10 ngày (trong trường hợp đặc biệt không quá 15 ngày)

 

 

 

2

 

A7.

Nhập khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích kinh doanh

 

 

 

 

 

 

 

1

Thủ tục phê duyệt nội dung tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu

Một cửa

07

 

 

 

2

 

2

Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu

Một cửa

10

 

 

 

2

 

A8.

Thư viện

 

 

 

 

 

 

 

1

Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 2.000 bản trở lên

Một cửa Liên thông

 

03

02

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 01 ngày

2

 

A9.

Quản lý sử dụng vũ khí, súng săn, vật liệu nổ, công cụ hỗ tr

 

 

 

 

 

 

 

1

Thủ tục cho phép tổ chức triển khai sử dụng vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thể thao, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn tính năng, tác dụng được sử dụng làm đạo cụ

Một cửa

05

 

 

 

2

 

B.

GIA ĐÌNH

 

 

 

 

 

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Một cửa Liên thông

 

30

20

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 10 ngày

2

 

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Một cửa Liên thông

 

15

10

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 05 ngày

2

 

3

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

Một cửa Liên thông

 

20

13

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 07 ngày

2

Đã quy định cụ thể

4

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Một cửa Liên thông

 

30

20

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 10 ngày

2

 

5

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Một cửa Liên thông

 

15

10

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 05 ngày

2

 

6

Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Một cửa Liên thông

 

20

13

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 07 ngày

2

Đã quy định cụ thể

7

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ về chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Một cửa

Không quy định

 

 

 

2

 

8

Cấp Giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Một cửa

Không quy định

 

 

 

2

 

9

Cấp Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Một cửa

07

 

 

 

2

 

10

Cấp lại Thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình

Một cửa

07

 

 

 

2

 

11

Cấp Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Một cửa

07

 

 

 

2

 

12

Cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình

Một cửa

07

 

 

 

2

 

C.

THỂ DỤC THỂ THAO

 

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

2

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

3

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

Một cửa Liên thông

 

05

03

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

4

Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

Một cửa Liên thông

 

05

03

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

5

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động billards & snooker

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

6

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

7

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo giải trí

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

8

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

9

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động khiêu vũ thể thao

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

10

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động môn võ cổ truyền và vovinam

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

11

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

12

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

13

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động dù lượn và diều bay động cơ

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

14

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động tập luyện quyền anh

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

15

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

16

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bắn súng thể thao

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

17

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

18

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Lân Sư Rồng

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

19

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

20

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng đá

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

21

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bóng bàn

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

22

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

23

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Patin

Một cửa Liên thông

 

07

05

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 02 ngày

2

 

24

Đăng cai tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Một cửa Liên thông

 

15

10

Văn phòng UBND tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh quyết định thời gian: 05 ngày

2

 

D.

DU LỊCH

 

 

 

 

 

 

 

D1.

Lữ hành

 

 

 

 

 

 

 

1

Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Một cửa

05

 

 

 

2

 

2

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Một cửa

05

 

 

 

2

 

3

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp:

a) Thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của doanh nghiệp du lịch nước ngoài từ một nước sang một nước khác;

b) Thay đổi địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện đến một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác;

c) Thay đổi nội dung hoạt động của doanh nghiệp du lịch nước ngoài

d) Thay đổi địa điểm của doanh nghiệp du lịch nước ngoài trong phạm vi nước nơi doanh nghiệp thành lập

Một cửa

10

 

 

 

2

 

4

Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam trong trường hợp giấy phép thành lập văn phòng đại diện bị mất, bị rách nát hoặc bị tiêu hủy

Một cửa

05

 

 

 

2

 

5

Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam

Một cửa

10

 

 

 

2

 

6

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Một cửa

15

 

 

 

2

 

7

Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Một cửa

15

 

 

 

2

 

8

Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

Một cửa

15

 

 

 

2

 

9

Cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch

Một cửa

15

 

 

 

2

 

10

Cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên du lịch

Một cửa

Không quy định

 

 

 

2

 

D2.

Khách sạn

 

 

 

 

 

 

 

1

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch

Một cửa

15

 

 

 

2

 

2

Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

Một cửa

15

 

 

 

2

 

3

Cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm du lịch

Một cửa

15

 

 

 

2

 

4

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Một cửa

30

 

 

 

2

 

5

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch

Một cửa

30

 

 

 

2

 

6

Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Một cửa

30

 

 

 

9

 

7

Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại du lịch, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, cơ sở lưu trú du lịch khác

Một cửa

30

 

 

 

2

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2548/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2548/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/12/2017
Ngày hiệu lực20/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2548/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2548/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2548/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hòa Bình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2548/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýNguyễn Văn Quang
        Ngày ban hành20/12/2017
        Ngày hiệu lực20/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2548/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hòa Bình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2548/QĐ-UBND 2017 thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hòa Bình

            • 20/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực