Quyết định 2548/QĐ-UBND

Quyết định 2548/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt tiếp nhận dự án "Mở lớp đào tạo nghề xoa bóp nhằm tạo việc làm ổn định cho người mù" do tổ chức Abilis (Phần Lan) tài trợ của tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2548/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Mở lớp đào tạo nghề xoa bóp người mù Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2548/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 25 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT TIẾP NHẬN DỰ ÁN "MỞ LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ XOA BÓP NHẰM TẠO VIỆC LÀM ỔN ĐỊNH CHO NGƯỜI MÙ" DO TỔ CHỨC ABILIS (PHẦN LAN) TÀI TRỢ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định 12/2012/NĐ-CP ngày 01 tháng 03 năm 2012 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 93/2009/NĐ-CP Quy chế quản lý sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài">07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc Quy định chế độ quản lý tài chính Nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2412/SKHĐT-KTĐN ngày 21 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt tiếp nhận dự án viện trợ không hoàn lại "Mở lớp đào tạo nghề xoa bóp nhằm tạo việc làm ổn định cho người mù" do tổ chức Abilis (Phần Lan) tài trợ với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Mở lớp đào tạo nghề xoa bóp nhằm tạo việc làm ổn định cho người mù.

2. Tổ chức tài trợ: Tổ chức Abilis - Phần Lan.

3. Địa bàn thực hiện dự án: Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm cho người mù thuộc Hội người mù tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Mục tiêu của dự án: Hỗ trợ người mù, đặc biệt là phụ nữ mù có cơ hội được học tập, tìm kiếm việc làm tăng thu nhập cho bản thân và gia đình.

5. Các hoạt động cụ thể của dự án:

- Mở lớp đào tạo nghề xoa bóp phục hồi sức khỏe;

- Hỗ trợ việc làm cho các học viên.

(Chi tiết các hoạt động theo văn kiện dự án)

6. Tổng vốn dự án: 224.395.000 VNĐ, trong đó:

- Nguồn vốn tài trợ của tổ chức Abilis (Phần Lan): 197.395.000 VNĐ

- Đối ứng của Hội người mù tỉnh: 27.000.000 VNĐ.

(Chi tiết ngân sách dự án theo văn kiện dự án)

7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2013.

8. Tổ chức thực hiện:

- Chủ quản dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Cơ quan tiếp nhận dự án: Hội người mù tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Giao trách nhiệm đến:

- Chủ tịch Hội người mù tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Tài chính và Nhà tài trợ thực hiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán ngân sách đối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị;

- Giám đốc Sở Ngoại vụ hướng dẫn tổ chức Abilis - Phần Lan hoàn tất các thủ tục đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam theo quy định.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ, Tài chính, Công an tỉnh, Lao động Thương binh và Xã hội Chủ tịch Hội người mù tỉnh Thừa Thiên Huế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Các Bộ: KH-ĐT, TC; PACCOM (kèm HS)
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐ: VPUB và các CV: VX, ĐN;
- Lưu: VT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2548/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2548/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/11/2013
Ngày hiệu lực 25/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2548/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2548/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Mở lớp đào tạo nghề xoa bóp người mù Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2548/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Mở lớp đào tạo nghề xoa bóp người mù Thừa Thiên Huế
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2548/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Thừa Thiên Huế
Người ký Ngô Hòa
Ngày ban hành 25/11/2013
Ngày hiệu lực 25/11/2013
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2548/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Mở lớp đào tạo nghề xoa bóp người mù Thừa Thiên Huế

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2548/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Mở lớp đào tạo nghề xoa bóp người mù Thừa Thiên Huế

  • 25/11/2013

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 25/11/2013

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực