Quyết định 255/QĐ-UBND

Quyết định 255/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính Ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 255/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Ngành Kế hoạch Đầu tư Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
T
NH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 255/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 30 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 17/TTr-SKHĐT ngày 23/01/2018 về việc đề nghị công bố danh mục thủ tục hành chính Ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính Ngành Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Quyết định này thay thế Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC Ngành Kế hoạch và Đầu tư đã được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Kiên Giang và Quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố TTHC ban hành mới thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tnh Kiên Giang.

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ vào Quyết định công bố này vào Website Kiểm soát thủ tục hành chính Kiên Giang tại địa chỉ: http://kstthc.kiengiang.gov.vn tải danh mục và nội dung chi tiết từng thủ tục hành chính đ niêm yết công khai và thực hiện đúng theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Websiste Kiên Giang;
- LĐVP, Phòng KSTTHC, CVNC;
- Lưu: VT, phmanh (HT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Văn Huỳnh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 255/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu255/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/01/2018
Ngày hiệu lực30/01/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 255/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 255/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Ngành Kế hoạch Đầu tư Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 255/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Ngành Kế hoạch Đầu tư Kiên Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu255/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
       Người kýMai Văn Huỳnh
       Ngày ban hành30/01/2018
       Ngày hiệu lực30/01/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 255/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Ngành Kế hoạch Đầu tư Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 255/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính Ngành Kế hoạch Đầu tư Kiên Giang

           • 30/01/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/01/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực