Quyết định 2550/QĐ-UBND

Quyết định 2550/QĐ-UBND năm 2013 về thực hiện cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông" trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định 2550/QĐ-UBND 2013 cơ chế một cửa và một cửa liên thông tỉnh Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 32/2015/QĐ-UBND thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Lào Cai và được áp dụng kể từ ngày 26/07/2015.

Nội dung toàn văn Quyết định 2550/QĐ-UBND 2013 cơ chế một cửa và một cửa liên thông tỉnh Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2550/QĐ-UBND

Lào Cai, ngày 30 tháng 09 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA”, CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông" tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Xét đề nghị của Giám đốc các Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 353/TTr-SNV ngày 18/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thực hiện cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông" trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế các văn bản trước đây của các các cơ quan, đơn vị về thực hiện cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông".

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, Giám đốc sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. TU; HĐND, UBND tỉnh;
- PCVP (Thìn, Thắng);
- Lưu: VT, NC, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Vịnh

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA”, CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TRONG GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TẠI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2550/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2013 của UBND tỉnh Lào Cai)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông":

1. Cơ chế "một cửa" là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân, bao gồm cả tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức, cá nhân) thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của một cơ quan hành chính nhà nước, từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước.

2. Cơ chế "một cửa liên thông" là cơ chế giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của nhiều cơ quan hành chính nhà nước cùng cấp hoặc giữa các cấp hành chính từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đến trả kết quả được thực hiện tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của một cơ quan hành chính nhà nước.

Điều 2. Nguyên tắc thực hiện cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông":

1. Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật.

2. Công khai các thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, giấy tờ, hồ sơ và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

3. Nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính của tổ chức, cá nhân tại một đầu mối là bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước.

4. Bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho tổ chức, cá nhân.

5. Đảm bảo sự phối hợp giữa các bộ phận, Cơ quan nhà nước để giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân.

Điều 3. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi áp dụng:

a) Thực hiện cơ chế "một cửa" giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai.

b) Thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" trong giải quyết các thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của hai hay nhiều cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai.

2. Đối tượng áp dụng cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông":

Các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lào Cai, bao gồm:

a) Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, các sở, ban, ngành; các cơ quan theo hệ thống ngành dọc thuộc các bộ, cơ quan ngang bộ đóng trên địa bàn tỉnh Lào Cai (sau đây gọi chung là cấp Sở);

b) UBND huyện, thành phố (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện);

c) UBND xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã).

Chương II

TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Ở CÁC SỞ, NGÀNH; UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ.

Điều 4. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thành lập ở tất cả các cơ quan hành chính tỉnh Lào Cai.

1. Tên giao dịch:

a) Tên đầy đủ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

b) Tên gọi tắt: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

2. Vị trí của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các sở, ban, ngành đặt tại Văn phòng sở, ban, ngành và chịu sự quản lý toàn diện của Văn phòng sở, ban, ngành; đối với Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai đặt tại phòng Hành chính - Tổ chức và chịu sự quản lý của phòng Hành chính - Tổ chức.

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND cấp huyện đặt tại Văn phòng UBND cấp huyện và chịu sự quản lý của Văn phòng UBND cấp huyện.

c) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND cấp xã đặt tại trụ sở UBND cấp xã do Chủ tịch UBND cấp xã phụ trách.

Điều 5. Tổ chức bộ máy, biên chế của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả

1. Tổ chức bộ máy.

a) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các sở, ban, ngành, do một cán bộ lãnh đạo của Văn phòng làm trưởng bộ phận. Đối với Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai, do một cán bộ lãnh đạo phòng Hành chính - Tổ chức làm trưởng bộ phận.

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND cấp huyện do một cán bộ lãnh đạo Văn phòng UBND huyện làm trưởng bộ phận.

c) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở UBND cấp xã do một Phó Chủ tịch UBND cấp xã làm trưởng bộ phận.

2. Biên chế.

Công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban ngành; UBND cấp huyện là công chức hoạt động chuyên trách, có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. Riêng đối với cấp xã, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả không hoạt động chuyên trách, có nhiệm vụ vừa tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả tại bộ phận "một cửa", vừa trực tiếp xử lý, giải quyết công việc theo nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cấp, các ngành làm việc tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

Biên chế công chức làm việc chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các sở, ban ngành; UBND cấp huyện được xác định trong tổng số biên chế được giao cho cơ quan, đơn vị.

Tùy theo yêu cầu và khối lượng công việc giao dịch với tổ chức và công dân, việc bố trí công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cấp, các ngành như sau:

- Đối với các sở, ban, ngành cấp tỉnh: bố trí từ 01 đến 02 công chức làm việc chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Đối với cấp huyện: bố trí từ 02 đến 03 công chức làm việc chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Riêng thành phố Lào Cai bố trí tối đa không quá 05 công chức làm việc chuyên trách tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Đối với cấp xã: bố trí tối đa không quá 03 công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Điều 6. Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

1. Chức năng.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có chức năng hướng dẫn, tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế "một cửa" thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã.

2. Nhiệm vụ.

a) Thực hiện đúng quy trình tiếp nhận, chuyển giao, trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có) theo cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông" theo quy định.

Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chuyển giao hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân đến bộ phận chuyên môn (phải có phiếu chuyển), cơ quan chuyên môn có liên quan giải quyết đúng thẩm quyền.

Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ các bộ phận chuyên môn, cơ quan có thẩm quyền.

Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân, thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

Lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thông tin theo quy định của pháp luật và bằng công nghệ thông tin trên máy vi tính theo quy định.

b) Nghiên cứu, đề xuất với thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cơ quan cấp trên về các giải pháp cải cách thủ tục hành chính.

c) Báo cáo thống kê định kỳ tháng, quý, năm và đột xuất với thủ trưởng cơ quan, đơn vị về kết quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo quy định.

d) Cung cấp thông tin, kết quả thực hiện về cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" cho các cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.

đ) Quản lý, sử dụng sổ sách, biểu thống kê: sổ nhật ký ghi chép việc tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ cho các cơ quan chức năng thụ lý giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân; biên bản giao, nhận hồ sơ giữa bộ phận tiếp nhận và trả kết quả với cán bộ, công chức cơ quan chuyên môn trực tiếp thụ lý hồ sơ; phiếu hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

Chương III

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Điều 7. Quy định chung đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

1. Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ quan hành chính (Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã) trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

2. Cán bộ, công chức chuyên trách làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có thể được giao thực hiện một hoặc nhiều lĩnh vực tùy theo yêu cầu và khối lượng công việc giao dịch và phải chịu trách nhiệm trước trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả về nhiệm vụ được giao.

3. Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức phải mặc trang phục chỉnh tề theo quy định, đeo thẻ công chức; bàn làm việc có bảng ghi họ tên, chức danh, lĩnh vực công việc được giao thực hiện.

Khuyến khích các cơ quan, đơn vị chủ động trang bị đồng phục cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Điều 8. Nhiệm vụ của cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

1. Hướng dẫn.

a) Hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định, cụ thể, đầy đủ một lần đối với trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định (có phiếu hướng dẫn).

b) Hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với loại công việc không thuộc trách nhiệm, thẩm quyền thụ lý;

2. Tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ và trả kết quả, thu phí, lệ phí (nếu có).

a) Tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật thì viết giấy biên nhận hồ sơ theo mẫu, hẹn thời gian trả kết quả, ghi vào số nhật ký;

b) Chuyển giao hồ sơ tới bộ phận chuyên môn, cơ quan chuyên môn có liên quan để giải quyết.

c) Nhận kết quả và trả kết quả.

Nhận lại kết quả từ bộ phận chuyên môn, cơ quan chuyên môn và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân;

d) Thu phí, lệ phí đối với những công việc được thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật.

e) Cán bộ, công chức khi tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, trả kết quả có trách nhiệm ghi chép đầy đủ các thông tin vào sổ nhật ký, biểu mẫu; lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thông tin, theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 của Quy định này.

Điều 9. Nhiệm vụ của cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế "một cửa liên thông".

1. Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan được giao là đầu mối tiếp nhận, thụ lý hồ sơ ban đầu có trách nhiệm:

a) Hướng dẫn.

- Hướng dẫn để tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh theo quy định, cụ thể, đầy đủ một lần đối với trường hợp hồ sơ chưa đúng, chưa đủ theo quy định (có phiếu hướng dẫn).

- Hướng dẫn để tổ chức, cá nhân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đối với loại công việc không thuộc trách nhiệm, thẩm quyền thụ lý;

b) Tiếp nhận hồ sơ:

Trường hợp hồ sơ có đủ các giấy tờ theo quy định công chức tiếp nhận, viết giấy biên nhận hồ sơ theo mẫu, hẹn thời gian trả kết quả, ghi vào số nhật ký.

c) Chuyển giao hồ sơ và trả kết quả:

Chuyển giao hồ sơ và nhận lại kết quả giải quyết từ các bộ phận chuyên môn của cơ quan chủ quản.

Xử lý quy trình chuyển giao hồ sơ đến cơ quan khác liên quan để giải quyết theo thẩm quyền và nhận lại kết quả giải quyết theo quy trình liên thông.

d) Thu phí, lệ phí đối với những công việc được thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật.

2. Cán bộ, công chức của cơ quan khác liên quan có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan đầu mối, giải quyết theo thẩm quyền, đúng thời gian quy định và trả lại kết quả theo quy định cơ chế "một cửa liên thông".

3. Cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa liên thông" có trách nhiệm ghi chép đầy đủ các thông tin vào sổ nhật ký, biểu mẫu; lưu trữ hồ sơ, tài liệu, thông tin, theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 của Quy định này.

Điều 10. Chế độ phụ cấp, trang phục cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

1. Chế độ phụ cấp:

- Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các Sở, ban ngành; UBND cấp huyện, UBND cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

2. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã căn cứ vào khả năng kinh phí tự chủ quy định hỗ trợ một phần trang phục và chịu trách nhiệm về việc thực hiện chế độ trang phục đối với cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị; UBND cấp huyện chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã trực thuộc thực hiện thống nhất về trang phục theo quy định trên địa bàn, huyện, thành phố.

Chương VI

TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG CÁC SỞ, BAN NGÀNH; CHỦ TỊCH UBND CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CƠ CHẾ "MỘT CỬA", CƠ CHẾ "MỘT CỬA LIÊN THÔNG".

Điều 11. Trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã:

1. Tổ chức rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông" theo quy định nhằm phòng chống quan liêu, tham nhũng; từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị và cung cấp dịch vụ công thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân.

2. Thực hiện kiểm tra, rà soát quy trình theo đúng quy định:

- Đối với các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông"...tổ chức kiểm tra, rà soát quy trình, bảo đảm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền đã quy định trong bộ thủ tục hành chính được công bố phải được công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Các Phòng (bộ phận) chuyên môn có trách nhiệm hướng dẫn công dân và tổ chức liên hệ và nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (trừ các hồ sơ thuộc thẩm quyền nhưng không có trong bộ thủ tục hành chính được công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả).

- Đối với các cơ quan, đơn vị có giải quyết thủ tục hành chính nhưng chưa triển khai thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", khẩn trương thành lập, bố trí địa điểm và tổ chức hoạt động bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo quy định, đảm bảo yêu cầu giao dịch giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, cá nhân theo hướng hiện đại.

3. Ban hành và tổ chức thực hiện nội quy, quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; Quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, xử lý, trình ký, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông" thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của cơ quan, đơn vị.

4. Thông báo, niêm yết công khai để nhân dân biết nội quy, quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông"; thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; niêm yết công khai thời gian làm việc, cán bộ, công chức tiếp nhận và trả kết quả, danh mục thủ tục hành chính: giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí, thời gian giải quyết các loại công việc, số điện thoại đường dây nóng tối thiểu tại hai nơi: bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

5. Bố trí cán bộ, công chức chuyên trách làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo các yêu cầu:

- Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi công vụ, tận tụy với công việc và khả năng tiếp nhận, xử lý hồ sơ thuộc các lĩnh vực có liên quan... làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Đảm bảo điều kiện tập huấn, nâng cao kỹ năng, tính chuyên nghiệp cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Triển khai thực hiện ứng dụng Công nghệ thông tin trong Cải cách hành chính nói chung và phục vụ hỗ trợ việc tra cứu, tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

- Thông tin, tuyên truyền để tổ chức, cá nhân biết về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh; hoạt động của cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông" trong giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của cơ quan mình.

6. Thông báo kịp thời, chính xác những nội dung thay đổi của thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực chuyên ngành quản lý nhà nước đến các cơ quan có liên quan để thực hiện theo quy định, đồng thời gửi báo cáo (kèm theo các văn bản có nội dung liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính kể cả các văn bản do sở, ban, ngành ban hành) về Sở Nội vụ để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

7. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông" của cơ quan và các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền.

8. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả thực hiện định kỳ hàng quý, năm và đột xuất về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp) theo quy định; đồng thời phản ánh, thông tin kịp thời những vấn đề phát sinh, vướng mắc về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 12. Quy định thực hiện cơ chế "một cửa":

1. Tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu giải quyết công việc liên hệ nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị.

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ cho bộ phận chuyên môn, cơ quan chuyên môn liên quan giải quyết theo quy định.

3. Bộ phận chuyên môn, cơ quan chuyên môn liên quan có trách nhiệm giải quyết theo chức năng, quyền hạn, trình lãnh đạo cơ quan duyệt, quyết định đúng thẩm quyền, đúng thời gian quy định.

4. Lãnh đạo cơ quan duyệt, quyết định chuyển giao cho bộ phận chuyên môn, cơ quan chuyên môn đúng thời gian quy định.

5. Bộ phận chuyên môn, cơ quan chuyên môn có trách nhiệm chuyển giao kết quả đã được lãnh đạo duyệt, quyết định cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

6. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm trả kết quả cho tổ chức và cá nhân theo thời gian đã hẹn trong giấy hẹn; thu phí, lệ phí (nếu có).

7. Cán bộ, công chức của bộ phận chuyên môn, cơ quan chuyên môn không trực tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

Điều 13. Quy định thực hiện cơ chế "một cửa liên thông".

1. Các loại thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa liên thông:

a) Thủ tục hành chính cùng thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của hai hay nhiều sở, ban, ngành, UBND tỉnh;

b) Thủ tục hành chính cùng thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, cấp huyện, cơ quan sở, ban, ngành, UBND tỉnh.

c) Thủ tục hành chính cùng thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của cơ quan UBND cấp xã, cấp huyện và các sở, ban, ngành thuộc tỉnh.

d) Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và trách nhiệm của UBND cấp xã, gồm có.

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện nhưng cùng thuộc trách nhiệm của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Thủ tục hành chính cùng thuộc trách nhiệm, thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

2. Tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu giải quyết công việc chỉ liên hệ nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan hành chính nhà nước được giao là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

3. Trách nhiệm của các cơ quan:

Cơ quan quy định tại Điều 3 của Quy định này, có trách nhiệm triển khai thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" như sau:

a) Tham mưu giúp UBND tỉnh ban hành quy trình tiếp nhận, chuyển giao hồ sơ, xử lý, trình ký, thời gian giải quyết, thu phí, lệ phí, lưu trữ hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; quy định trách nhiệm, thẩm quyền của từng bộ phận, cơ quan liên quan và cán bộ, công chức thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" và tổ chức thực hiện như sau:

- Đối với thủ tục hành chính quy định tại điểm a, khoản 1, Điều này mà nội dung chính của thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về chuyên ngành của sở, ban, ngành nào thì sở, ban, ngành đó là đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (trừ những thủ tục hành chính đã được cơ quan có thẩm quyền giao cho một cơ quan cụ thể làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, thì chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng quy trình giải quyết trình UBND tỉnh ban hành. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện.

- Đối với thủ tục hành chính quy định tại điểm b, Khoản 1 Điều này, sở quản lý nhà nước về chuyên ngành chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng quy trình giải quyết trình UBND tỉnh ban hành. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện.

- Đối với thủ tục hành chính quy định tại điểm c, Khoản 1 Điều này, sở quản lý nhà nước về chuyên ngành chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với văn phòng UBND cấp huyện xây dựng quy trình giải quyết trình UBND tỉnh ban hành; các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp tổ chức thực hiện.

b) Trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, UBND cấp xã đối với thủ tục hành chính quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều này như sau:

Sở quản lý nhà nước về chuyên ngành liên quan đến thủ tục hành chính quy định tại điểm d, Khoản 1, Điều này, chịu trách nhiệm hướng dẫn UBND cấp huyện xây dựng ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế "một cửa liên thông".

4. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan để giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa liên thông":

a) Cơ quan đầu mối tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm:

Niêm yết công khai đầy đủ nội dung thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm của các cơ quan liên quan; hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ;

Chuyển giao hồ sơ cho cơ quan chuyên môn liên quan theo quy trình "một cửa liên thông"; nhận và truyền thông tin vướng mắc về thành phần hồ sơ (nếu có) giữa các cơ quan liên quan đến tổ chức và cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính;

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan đầu mối có trách nhiệm thông báo và trả kết quả cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có).

b) Cơ quan chuyên môn liên quan có trách nhiệm:

Tiếp nhận, giải quyết hồ sơ do cơ quan đầu mối tiếp nhận và trả kết quả chuyển đến;

Chuyển giao kết quả cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan đầu mối;

Cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan đầu mối tiếp nhận và trả kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy trình thực hiện cơ chế "một cửa liên thông".

5. Trong thời gian chưa ban hành quy trình thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" đối với thủ tục hành chính tại khoản 1, Điều này thì từng cơ quan phải xây dựng quy trình giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế "một cửa" theo trách nhiệm, thẩm quyền và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch.

6. Sở Nội vụ có trách nhiệm giám sát, đôn đốc các cơ quan có liên quan thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" và tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh.

Chương V

ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ CỦA BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ

Điều 14. Phòng làm việc, trang thiết bị của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

1. Phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Đối với cơ quan sở, ban, ngành và tương đương: tối thiểu 40m2;

b) Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện: tối thiểu 80m2;

c) Đối với Ủy ban nhân dân cấp xã: tối thiểu 40m2;

d) Dành tối thiểu 50% diện tích của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để bố trí nơi ngồi chờ cho công dân;

e) Trường hợp trụ sở hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu về diện tích, các cơ quan phải dành diện tích hợp lý để bố trí phòng làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và nơi ngồi chờ cho tổ chức, cá nhân.

2. Trang thiết bị của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả:

Đảm bảo trang thiết bị tối thiểu phải có máy vi tính, máy in, máy fax, máy photocopy, điện thoại cố định, tủ đựng tài liệu, hòm thư góp ý, ghế ngồi, bàn quầy làm việc, ghế ngồi chờ, nước uống, quạt hoặc máy điều hòa nhiệt độ và các trang thiết bị khác để đáp ứng nhu cầu làm việc và đảm bảo các điều kiện để ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân có hiệu quả.

3. Trang trí: Theo nghi thức công sở, đảm bảo trang trọng, hợp lý:

Biển hiệu “Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả” (nền đỏ, chữ vàng, kiểu chữ in hoa).

Điều 15. Kinh phí thực hiện cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông".

Kinh phí thực hiện cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông" được sử dụng trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước hàng năm được giao theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và từ các nguồn kinh phí khác theo quy định của Pháp luật.

Chương VI

KHEN THƯỞNG, XỬ LÝ CÁC VI PHẠM

Điều 16. Khen thưởng.

1. Kết quả triển khai thực hiện cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông" của cơ quan, đơn vị đảm bảo số lượng, chất lượng, thời gian theo quy định là những căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác hàng năm của người đứng đầu cơ quan sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã và cán bộ, công chức.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân hoàn thành tốt các nhiệm vụ về thực hiện cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông" được xem xét, khen thưởng đột xuất hoặc hàng năm theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

Điều 17. Xử lý vi phạm.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định hoặc cản trở việc tổ chức thực hiện cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông" là vi phạm pháp luật, không hoàn thành nhiệm vụ; tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương VII

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trách nhiệm thi hành.

1. Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn chế độ thu, chi và sử dụng các nguồn lãng phí bảo đảm cho hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các cơ quan, đơn vị.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông" của tỉnh; đảm bảo cơ sở hạ tầng kỹ thuật kết nối Cổng giao tiếp điện tử với các cơ quan của tỉnh, sở, ban ngành; UBND các cấp trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

- Xây dựng phần mềm dùng chung cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông" đảm bảo thống nhất, hiệu quả.

3. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh thực hiện cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông"; phối hợp với sở Tài chính nghiên cứu báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cơ quan; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Điều 19. Tổ chức thực hiện.

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quy định này; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, năm và đột xuất về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ để tổng hợp).

Điều 20. Điều khoản sửa đổi, bổ sung.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, có phát sinh, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh ý kiến bằng văn bản về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét và quyết định./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2550/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2550/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/09/2013
Ngày hiệu lực10/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2015
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2550/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2550/QĐ-UBND 2013 cơ chế một cửa và một cửa liên thông tỉnh Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2550/QĐ-UBND 2013 cơ chế một cửa và một cửa liên thông tỉnh Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2550/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Văn Vịnh
        Ngày ban hành30/09/2013
        Ngày hiệu lực10/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2015
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2550/QĐ-UBND 2013 cơ chế một cửa và một cửa liên thông tỉnh Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2550/QĐ-UBND 2013 cơ chế một cửa và một cửa liên thông tỉnh Lào Cai