Quyết định 2550/QĐ-UBND

Quyết định 2550/QĐ-UBND năm 2015 quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề y tế đối với cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ người lang thang tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Quyết định 2550/QĐ-UBND ưu đãi y tế cán bộ người lao động trung tâm người lang thang Bình Thuận 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2550 /QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 29 tháng 9 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ƯU ĐÃI Y TẾ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM HỖ TRỢ NGƯỜI LANG THANG TỈNH BÌNH THUẬN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 56/2011/NĐ-CP">02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại cơ sở y tế công lập;

Thực hiện Công văn số 892/HĐND-KTXH ngày 8/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc chế độ phụ cấp ưu đãi nghề y tế cho Trung tâm Hỗ trợ người lang thang;

Theo đề nghị của Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ tại Tờ trình số 750/TTr-TC-LĐTB&XH-NV ngày 16 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề y tế đối với cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ người lang thang tỉnh Bình Thuận như sau:

1. Đối tượng được hưởng: Công chức, viên chức, người lao động trực tiếp làm chuyên môn y tế và công chức, viên chức, người lao động làm công tác quản lý, phục vụ, không trực tiếp làm chuyên môn y tế nhưng thường xuyên tiếp xúc, trông coi, bảo vệ, chăm sóc, phục vụ và hỗ trợ y tế cho các đối tượng bệnh tâm thần, người già không nơi cư trú, người nghiện ma túy và người lang thang mang nhiều nguy cơ mắc lây nhiễm HIV/AIDS, bệnh tật truyền nhiễm tại Trung tâm Hỗ trợ người lang thang.

2. Mức phụ cấp: 20% mức lương ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) của đối tượng được hưởng.

3. Thời gian không được tính hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề y tế nêu trên:

- Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ;

- Thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 03 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn y tế và không tiếp xúc, trông coi, bảo vệ, chăm sóc, phục vụ và hỗ trợ y tế cho các đối tượng bệnh tâm thần, người già không nơi cư trú, người nghiện ma túy và người lang thang mang nhiều nguy cơ mắc lây nhiễm HIV/AIDS, bệnh tật truyền nhiễm tại Trung tâm Hỗ trợ người lang thang.

- Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

- Thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác từ 01 tháng trở lên.

- Thời gian được cơ quan có thẩm quyền điều động đi công tác, làm việc không trực tiếp làm chuyên môn y tế hoặc không thường xuyên tiếp xúc, trông coi, bảo vệ, chăm sóc, phục vụ và hỗ trợ y tế cho các đối tượng bệnh tâm thần, người già không nơi cư trú, người nghiện ma túy và người lang thang mang nhiều nguy cơ mắc lây nhiễm HIV/AIDS, bệnh tật truyền nhiễm liên tục từ 01 tháng trở lên.

4. Nguồn kinh phí: Chi trả từ nguồn chi thường xuyên ngân sách giao cho Trung tâm Hỗ trợ người lang thang hàng năm.

5. Thời gian hưởng phụ cấp: Từ ngày 01 tháng 5 năm 2015.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Nội vụ triển khai thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi cho cán bộ, viên chức, của Trung tâm Hỗ trợ người lang thang theo đúng quy định tại Điều 1 Quyết định này; đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện của Trung tâm và quyết toán kinh phí sử dụng theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ người lang thang căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Báo Bình Thuận;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, TH, VXDL. Bùi Vy.

CHỦ TỊCH
Lê Tiến Phương

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2550/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2550/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/09/2015
Ngày hiệu lực 29/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2550/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2550/QĐ-UBND ưu đãi y tế cán bộ người lao động trung tâm người lang thang Bình Thuận 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2550/QĐ-UBND ưu đãi y tế cán bộ người lao động trung tâm người lang thang Bình Thuận 2015
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2550/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bình Thuận
Người ký Lê Tiến Phương
Ngày ban hành 29/09/2015
Ngày hiệu lực 29/09/2015
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 9 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2550/QĐ-UBND ưu đãi y tế cán bộ người lao động trung tâm người lang thang Bình Thuận 2015

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2550/QĐ-UBND ưu đãi y tế cán bộ người lao động trung tâm người lang thang Bình Thuận 2015

  • 29/09/2015

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 29/09/2015

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực