Quyết định 2551/QĐ-UBND

Quyết định 2551/QĐ-UBND năm 2017 quy định về cách thức, thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Quyết định 2551/QĐ-UBND 2017 xác định hồ sơ xử phạt hành chính phức tạp Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2551/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CÁCH THỨC, THẨM QUYỀN XÁC ĐỊNH HỒ SƠ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH CÓ NỘI DUNG PHỨC TẠP, PHẠM VI RỘNG, ẢNH HƯỞNG ĐẾN NHIỀU ĐỐI TƯỢNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1122/STP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 21/12/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cách thức, thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định cách thức, thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng để áp dụng mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo quy định tại Khoản 17, Điều 3 Thông tư số 19/2017/TT-BTC ngày 28/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá các văn bản, tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều đối tượng.

b) Các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

3. Cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng cụ thể như sau:

a) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp là hồ sơ thuộc một trong các trường hợp sau:

- Hồ sơ áp dụng mức phạt tiền tối đa của khung tiền phạt đối với hành vi vi phạm từ 15.000.000 đồng trở lên đối với cá nhân, từ 30.000.000 đồng trở lên đối với tổ chức thuộc trường hợp được giải trình theo quy định tại Khoản 1, Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Hồ sơ áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với hành vi vi phạm thuộc trường hợp được giải trình theo quy định tại Khoản 1, Điều 61 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Hồ sơ áp dụng hình thức xử phạt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên;

- Hồ sơ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng trên đất;

- Hồ sơ phải xác định giá trị tang vật vi phạm hành chính để làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt theo Điều 60 Luật Xử lý vi phạm hành chính;

- Hồ sơ có tài liệu, chứng cứ mâu thuẫn với nhau cần có thời gian kiểm tra, xác minh, thu thập chứng cứ hoặc tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn;

- Hồ sơ có nhiều hành vi vi phạm hành chính (từ 03 hành vi vi phạm hành chính trở lên).

b) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có phạm vi rộng là hồ sơ thuộc một trong các trường hợp sau:

- Hồ sơ liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực quản lý, thuộc thẩm quyền xử lý của nhiều chủ thể quản lý, được điều chỉnh bằng nhiều văn bản pháp luật khác nhau (từ 02 ngành, lĩnh vực, chủ thể, văn bản pháp luật trở lên);

- Hồ sơ liên quan đến nhiều địa bàn khác nhau (từ 02 địa bàn xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố trở lên).

c) Hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính ảnh hưởng tới nhiều đối tượng (từ 02 đối tượng trở lên) là hồ sơ thuộc một trong các trường hợp sau:

- Hồ sơ có nhiều cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm;

- Hồ sơ có nhiều cá nhân, tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm.

Điều 2. Thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng

Căn cứ cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng được quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định này, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao có thẩm quyền xác định hồ sơ phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng đối với từng hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- VPUB, CVP, PCVP, các phòng nghiên cứu, QTTV, CBTH;
- Lưu VT, NC bdv607.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2551/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2551/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2017
Ngày hiệu lực29/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2551/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2551/QĐ-UBND 2017 xác định hồ sơ xử phạt hành chính phức tạp Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2551/QĐ-UBND 2017 xác định hồ sơ xử phạt hành chính phức tạp Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2551/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhạm Trường Thọ
        Ngày ban hành29/12/2017
        Ngày hiệu lực29/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2551/QĐ-UBND 2017 xác định hồ sơ xử phạt hành chính phức tạp Quảng Ngãi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2551/QĐ-UBND 2017 xác định hồ sơ xử phạt hành chính phức tạp Quảng Ngãi

            • 29/12/2017

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/12/2017

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực