Quyết định 2560/QĐ-BCĐ

Quyết định 2560/QĐ-BCĐ năm 2019 về Quy chế quản lý, sử dụng “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” do Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2560/QĐ-BCĐ 2019 về Quy chế quản lý sử dụng Quỹ vì biển đảo Việt Nam


BAN CHỈ ĐẠO
“QUỸ VÌ BIỂN ĐẢO VIỆT NAM”
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2560/QĐ-BCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG “QUỸ VÌ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM”

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 1365/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức và hoạt động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”;

Căn cứ Quyết định số 1366/QĐ-TTg ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4874/VPCP-NC ngày 05 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”;

Xét đề nghị của Cơ quan Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tại Tờ trình số 569/TT-CQTT ngày 12 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” và các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư TW Đảng;
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPTW và các ban của Đảng;
- VP Tổng Bí thư, VP Chủ tịch nước, VP Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các UB của Quốc hội;
- TANDTC, VKSNDTC, Kiểm toán Nhà nước, UB Giám sát tài chính quốc gia, Kho bạc Nhà nước;
- UBTW MTTQ VN, Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Ban Chỉ đạo Quỹ, Cơ quan Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Quỹ, Cơ quan Tuyên truyền - vận động xây dựng Quỹ, Cơ quan Chuyên trách Quỹ;
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ, Cổng TTĐT BQP;
- Lưu: VT, TTĐB, Tam220.

TRƯỞNG BAN
THỨ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
Thượng tướng Lê Chiêm

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG “QUỸ VÌ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2560/QĐ-BCĐ ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Trưởng Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc quản lý, sử dụng “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” (sau đây gọi tắt là Quỹ).

2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với Ban Chỉ đạo Quỹ, Cơ quan Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Quỹ (sau đây gọi tắt là Cơ quan Thường trực); Cơ quan Tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ; Cơ quan Chuyên trách Quỹ và các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động, quản lý tài chính của Quỹ

1. Quỹ do các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện ủng hộ, đóng góp nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc; trong đó, tập trung ưu tiên cho các địa bàn trọng điểm, chiến lược.

2. Quỹ tổ chức và hoạt động phi lợi nhuận theo quy định của pháp luật và cơ quan có thẩm quyền.

3. Quỹ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước để thực hiện các giao dịch.

4. Quỹ thực hiện tiếp nhận, chi, quyết toán theo quy định của pháp luật về Kế toán và Ngân sách Nhà nước; năm tài chính của Quỹ tính từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 hằng năm.

5. Quỹ công khai kết quả huy động, quản lý, sử dụng và thực hiện báo cáo theo quy định của pháp luật. Không được lợi dụng hoạt động của Quỹ để thu lợi cho tổ chức, cá nhân trái với mục đích của Quỹ.

Chương II

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG QUỸ

Mục 1. QUẢN LÝ QUỸ

Điều 3. Tiếp nhận Quỹ

1. Nguồn tiếp nhận (gồm tiền và hiện vật)

a) Các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ.

b) Các khoản ủng hộ, đóng góp hợp pháp khác (nếu có).

2. Hình thức tiếp nhận

a) Đối với hình thức chuyển khoản

Các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước tự nguyện ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ chuyển tiền vào tài khoản sau:

- Tên tài khoản: Quỹ vì biển, đảo Việt Nam;

- Số tài khoản: 3761.0.9092.24491059;

- Tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ chuyển khoản bằng ngoại tệ, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm quy đổi ra tiền VND để đưa vào tài khoản Quỹ tại thời điểm tiếp nhận.

b) Đối với hình thức giao trực tiếp

Địa điểm tiếp nhận tại 3 khu vực:

- Miền Bắc (Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, số 38 đường Điện Biên Phủ, thành phố Hải Phòng);

- Miền Trung (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa);

- Miền Nam (Phòng Hậu cần - Hành chính phía Nam, Quân chủng Hải quân, số 1A Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trường hợp ủng hộ, đóng góp bằng tiền mặt, nơi tiếp nhận có trách nhiệm chuyển ngay vào tài khoản Quỹ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Quy chế này; đối với hiện vật, nơi tiếp nhận có trách nhiệm quản lý theo quy định.

Trường hợp không giao trực tiếp, các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ có thể gửi qua bưu điện theo địa chỉ địa điểm tiếp nhận trên.

Trường hợp các tổ chức, cá nhân ủng hộ trực tiếp cho các đối tượng có tên cụ thể, Cơ quan Chuyên trách Quỹ có trách nhiệm tiếp nhận và bàn giao cho đối tượng thụ hưởng trong thời gian sớm nhất.

3. Cơ quan Chuyên trách Quỹ thường xuyên tổng hợp kết quả tiếp nhận Quỹ, báo cáo Cơ quan Thường trực, Ban Chỉ đạo Quỹ theo quy định.

Điều 4. Chế độ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

Thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

Điều 5. Chế độ báo cáo, công khai tài chính

1. Hằng năm, Ban Chỉ đạo Quỹ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, vận động, ủng hộ, đóng góp, quản lý, sử dụng Quỹ, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo Thủ tướng Chính phủ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ.

2. Cơ quan Chuyên trách Quỹ thực hiện công tác kế toán, thống kê, quản lý, sử dụng, quyết toán, báo cáo tài chính với Cơ quan Thường trực và Ban Chỉ đạo Quỹ theo quy định của pháp luật về kế toán, thống kê.

3. Ban Chỉ đạo Quỹ báo cáo quyết toán nguồn tiếp nhận, chi; đánh giá kết quả huy động, quản lý, sử dụng Quỹ với Thủ tướng Chính phủ theo niên độ ngân sách hằng năm.

4. Công khai tài chính: Công khai trên trang thông tin điện tử (Website) của Quỹ các khoản tiếp nhận, sử dụng Quỹ theo quy định.

Mục 2. SỬ DỤNG QUỸ

Điều 6. Nội dung chi

1. Chi theo kế hoạch:

a) Hỗ trợ các chương trình dự án đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc;

b) Hỗ trợ mua sắm vật chất hậu cần, bảo đảm tăng gia sản xuất;

c) Hỗ trợ mua sắm, sửa chữa các trang thiết bị để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của quân, dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc;

d) Hỗ trợ thực hiện chế độ, chính sách đối với quân, dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc;

đ) Hỗ trợ thực hiện chính sách hậu phương gia đình đối với quân, dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc;

e) Chi tiếp nhận, vận chuyển (chi phí thuê kho, bến bãi, đóng gói, vận chuyển).

2. Chi có địa chỉ cụ thể theo đề nghị của tổ chức, cá nhân tự nguyện ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ.

3. Các nội dung chi hợp pháp khác.

Điều 7. Phương thức chi

1. Dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn của Quỹ phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý dự án, đầu tư.

2. Dự án đầu tư có địa chỉ cụ thể của tổ chức, cá nhân hỗ trợ, ủng hộ Quỹ thực hiện theo hợp đồng ký kết.

Điều 8. Thẩm quyền chi

1. Căn cứ vào kết quả ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ, Cơ quan Thường trực lập kế hoạch chi cho các đối tượng được thụ hưởng (cá nhân, đơn vị), báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Quỹ phê duyệt; trường hợp đột xuất, Cơ quan Thường trực báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Quỹ quyết định.

2. Căn cứ vào kế hoạch chi đã được phê duyệt, Cơ quan Chuyên trách Quỹ thực hiện việc cấp phát và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có đối tượng được thụ hưởng thanh quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

Chương III

KINH PHÍ ĐẢM BẢO, TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 9. Kinh phí đảm bảo

1. Kinh phí đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo Quỹ và các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo Quỹ được bố trí trong kinh phí thường xuyên của Bộ Quốc phòng. Việc lập, chấp hành và quyết toán ngân sách thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách Nhà nước.

2. Nội dung chi:

a) Công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ;

b) Hoạt động của Ban Chỉ đạo Quỹ và các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo Quỹ;

c) Mua sắm, sửa chữa trang bị, vật tư văn phòng phục vụ hoạt động của các cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo Quỹ;

d) Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền, vận động, ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Trưởng Ban Chỉ đạo Quỹ chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về công tác quản lý, sử dụng Quỹ.

1. Ban Chỉ đạo Quỹ, Cơ quan Thường trực, Cơ quan Tuyên truyền, vận động xây dựng Quỹ, Cơ quan Chuyên trách Quỹ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này./.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2560/QĐ-BCĐ

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2560/QĐ-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2019
Ngày hiệu lực20/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2560/QĐ-BCĐ

Lược đồ Quyết định 2560/QĐ-BCĐ 2019 về Quy chế quản lý sử dụng Quỹ vì biển đảo Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2560/QĐ-BCĐ 2019 về Quy chế quản lý sử dụng Quỹ vì biển đảo Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2560/QĐ-BCĐ
        Cơ quan ban hànhđảo Việt Nam”, Ban Chỉ đạo “Quỹ vì biển
        Người ký***, Lê Chiêm
        Ngày ban hành20/06/2019
        Ngày hiệu lực20/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2560/QĐ-BCĐ 2019 về Quy chế quản lý sử dụng Quỹ vì biển đảo Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2560/QĐ-BCĐ 2019 về Quy chế quản lý sử dụng Quỹ vì biển đảo Việt Nam

            • 20/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực