Quyết định 2561/QĐ-UBND

Quyết định 2561/QĐ-UBND năm 2013 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 2561/QĐ-UBND năm 2013 quy hoạch sử dụng đất 2020 kế hoạch sử dụng đất Hưng Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2561/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 27 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÉT DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011 - 2015) HUYỆN ÂN THI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai; số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 23/5/2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 12/9/2013 của UBND tỉnh về việc phân bổ các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp tỉnh cho các huyện, thành phố;

Xét đề nghị của UBND huyện Ân Thi tại Tờ trình số 90/TTr-UBND ngày 25/11/2013 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 465/TTr-STNMT ngày 19/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ân Thi với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất

TT

CHỈ TIÊU

HT 2010

Quy hoạch đến năm 2020

Diện tích

Cơ cấu

Cấp tỉnh phân bổ

Cấp huyện xác định

Tổng số

Diện tích

Cơ cấu (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

12.871,50

100,00

12.871,50

 

12.871,50

100,00

1

Đất nông nghiệp

NNP

9.050,81

70,32

8.443,84

 

8.443,84

65,60

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

DLN

8.243,67

99,68

7.923,00

 

7.923,00

93,83

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

 

8.243,67

99,68

7.923,00

 

7.923,00

93,83

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

204,58

2,41

28,21

 

28,21

0,33

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

576,31

6,37

470,07

 

470,07

5,57

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.782,40

29,39

4.422,66

 

4.422,66

34,36

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở CQ, CTSN

CTS

31,96

1,70

33,20

 

33,20

0,75

2.2

Đất quốc phòng

CQP

6,16

0,33

14,66

 

14,66

0,33

2.3

Đất an ninh

CAN

0,66

0,04

1,35

 

1,35

0,03

2.4

Đất công nghiệp

SKK

 

 

230,00

 

230,00

5,20

 -

Đất xây dựng khu công nghiệp

 

 

 

100,00

 

100,00

2,26

 -

Đất xây dựng cụm công nghiệp

 

 

 

130,00

 

130,00

2,94

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

SKC

37,20

86,88

81,24

 

81,24

1,84

2.6

Đất sản xuất VLXD gốm sứ

SKX

5,62

13,12

16,62

 

16,62

0,38

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất di tích danh thắng

DDT

8,62

0,48

10,46

 

10,46

0,24

2.9

Đất xử lý, chôn lấp chất thải NH

DRH

4,00

0,22

4,93

 

4,93

0,11

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

32,30

0,85

32,30

 

32,30

0,73

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

152,02

4,02

155,76

 

155,76

3,52

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

158,96

11,40

135,51

 

135,51

3,06

2.13

Đất phát triển hạ tầng

DHT

1.785,77

47,21

2.039,89

 

2.039,89

46,12

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hóa

DVH

3,33

0,19

3,53

 

3,53

0,17

-

Đất cơ sở y tế

DYT

7,19

0,40

8,49

 

8,49

0,42

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

52,83

2,94

67,18

 

67,18

3,29

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

35,07

1,95

37,32

 

37,32

1,83

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

77,43

4,31

93,43

 

93,43

2,11

2.15

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.209,41

67,25

 

 

1.300,91

29,41

3

Đất chưa sử dụng

CSD

38,29

0,30

5,00 

 

 5,00

 0,04

 

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

1

Đất đô thị

DTD

781,17

6,07

781,17

 

797,17

6,19

2

Đất khu dân cư nông thôn

DNT

2.356,99

18,31

2.448,49

 

2.448,49

19,02

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu

Cả thời kỳ

Phân theo kỳ

Kỳ đầu

Kỳ cuối

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

640,51

280,06

360,45

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

320,67

182,22

138,45

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

320,67

182,22

138,45

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

172,97

23,46

149,51

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS/PNN

112,55

71,40

41,15

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu

Cả thời kỳ

Phân theo kỳ

Kỳ đầu

Kỳ cuối

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Đất nông nghiệp

NNP

28,29

28,29

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5,00

5,00

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

2.1

Đất công nghiệp

SKK

5,00

5,00

 

 (Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/10.000 do Uỷ ban nhân dân huyện Ân Thi xác lập ngày 25/11/2013).

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Ân Thi với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu

HT 2010

Phân theo từng năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

12.871,50

12.871,50

12.871,50

12.871,50

12.871,50

12.871,50

1

Đất nông nghiệp

NNP

9.050,81

9050,81

8991,02

8969,44

8913,19

8805,84

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

DLN

8.243,67

8243,67

8201,93

8191,79

8147,57

8076,86

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

 

8.243,49

8.243,49

8.201,75

8.191,61

8.147,39

8.076,86

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN

204,58

204,58

194,79

186,95

184,05

169,66

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

576,31

576,31

570,55

566,95

545,45

506,48

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

3.782,40

3782,40

3842,19

3863,77

3936,67

4060,66

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở CQ, CTSN

CTS

31,96

31,96

31,98

32,04

32,04

33,20

2.2

Đất quốc phòng

CQP

6,16

6,16

6,16

13,16

14,20

14,66

2.3

Đất an ninh

CAN

0,66

0,66

1,35

1,35

1,35

1,35

2.4

Đất công nghiệp

SKK

 

 

 

 

40,00

120,00

-

Đất xây dựng khu công nghiệp

 

 

 

 

 

20,00

80,00

-

Đất xây dựng cụm công nghiệp

 

 

 

 

 

20,00

40,00

2.5

Đất cơ sở sản xuất kinh doanh

SKC

37,20

37,20

53,89

65,17

65,58

69,75

2.6

Đất sản xuất VLXD, gốm sứ

SKX

5,62

5,62

15,62

15,82

15,82

16,12

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất có di tích, danh thắng

DDT

8,62

8,62

8,62

8,62

8,62

8,62

2.9

Đất xử lý, chôn lấp CT nguy hại

DRH

4,00

4,00

4,23

4,70

4,85

4,88

2.10

Đất tôn giáo, tín ngưỡng

TTN

32,30

32,30

32,30

32,30

32,30

32,30

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

152,02

152,02

152,02

152,02

153,12

155,76

2.12

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

158,96

158,96

158,96

158,96

158,96

145,96

2.13

Đất phát triển hạ tầng

DHT

1.785,77

1.785,77

1.819,65

1.822,12

1.853,52

1.880,59

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hóa

DVH

3,33

3,33

3,33

3,33

3,43

3,53

-

Đất cơ sở y tế

DYT

7,19

7,19

7,59

7,59

7,59

8,49

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

DGD

52,83

52,83

60,27

60,79

62,25

63,65

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

DTT

35,07

35,07

35,77

36,27

37,34

20,19

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

77,43

77,43

76,31

76,31

76,31

88,81

2.15

Đất ở tại nông thôn

ONT

1.209,41

1.209,41

1.208,81

1.209,21

1.219,11

1.254,92

3

Đất chưa sử dụng

CSD

38,29

38,29

38,29

38,29

21,64

5,00

 

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

1

Đất đô thị

DTD

778,24

778,24

778,24

778,24

778,24

781,17

2

Đất khu dân cư nông thôn

DNT

2.356,99

2.356,99

2.356,99

2.356,99

2.356,99

2.402,99

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu

Diện tích

Phân theo từng năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

280,06

 

59,79

21,58

70,90

127,79

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

182,22

 

41,74

10,14

44,22

86,12

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

182,22

 

41,74

10,14

44,22

86,12

1.2

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

23,46

 

9,79

7,84

1,90

3,93

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS/PNN

71,40

 

5,76

3,60

24,50

37,54

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích

Phân theo từng năm

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

Đất nông nghiệp

NNP

28,29

 

 

 

11,65

16,64

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5,00

 

 

 

5,00

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất công nghiệp

SKK

5,00

 

 

 

5,00

 

Điều 3. Căn cứ Điều 1, Điều 2 Quyết định này, UBND huyện Ân Thi có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp huyện đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện;

3. Khai hoang, mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản nhằm bù lại phần diện tích đất nông nghiệp do bị chuyển mục đích sử dụng;

4. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa;

5. Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đúng thẩm quyền, theo quy định của pháp luật;

6. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải theo kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng;

7. Định kỳ hằng năm, Ủy ban nhân dân huyện có Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Ân Thi; thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Ngọc

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2561/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2561/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2013
Ngày hiệu lực27/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2561/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2561/QĐ-UBND năm 2013 quy hoạch sử dụng đất 2020 kế hoạch sử dụng đất Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2561/QĐ-UBND năm 2013 quy hoạch sử dụng đất 2020 kế hoạch sử dụng đất Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2561/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýĐặng Minh Ngọc
        Ngày ban hành27/12/2013
        Ngày hiệu lực27/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2561/QĐ-UBND năm 2013 quy hoạch sử dụng đất 2020 kế hoạch sử dụng đất Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2561/QĐ-UBND năm 2013 quy hoạch sử dụng đất 2020 kế hoạch sử dụng đất Hưng Yên

            • 27/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực