Quyết định 2562/QĐ-UBND

Quyết định 2562/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung áp dụng các quy trình giải quyết công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Nội dung toàn văn Quyết định 2562/QĐ-UBND 2014 áp dụng quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN H
UẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2562/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ, SỬA ĐỔI BỔ SUNG ÁP DỤNG CÁC QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA UBND TỈNH THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2008

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước và Quyết định 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 144/2006/QĐ-TTg;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung và triển khai áp dụng các quy trình giải quyết công việc của UBND tỉnh theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008, gồm:

- Quy trình giải quyết một số thủ tục hành chính liên quan đến tôn giáo;

- Quy trình giải quyết thủ tục kết hôn và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Điều 2. Bãi bỏ Quy trình ban hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục (QT 751-04/NC); vì theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2013) việc quyết định đưa vào cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp huyện.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, các thị xã, thành phố Huế và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- VP: LĐ và các CV;
- Các phòng, trung tâm, đơn vị thuộc VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, KNNC, TKISO.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2562/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2562/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2014
Ngày hiệu lực04/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2562/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2562/QĐ-UBND 2014 áp dụng quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2562/QĐ-UBND 2014 áp dụng quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2562/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành04/12/2014
        Ngày hiệu lực04/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2562/QĐ-UBND 2014 áp dụng quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn Thừa Thiên Huế

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2562/QĐ-UBND 2014 áp dụng quy trình giải quyết công việc theo tiêu chuẩn Thừa Thiên Huế

           • 04/12/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/12/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực