Quyết định 2562/QĐ-UBND

Quyết định 2562/QĐ-UBND về giao kế hoạch điều hòa vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 đối với danh mục chuẩn bị đầu tư để trả nợ mua xi măng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015 do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2562/QĐ-UBND kế hoạch điều hòa vốn đầu tư cơ bản xây dựng nông thôn mới Bình Phước 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2562/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH ĐIỀU HÒA VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2016 ĐỐI VỚI DANH MỤC CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ ĐỂ TRẢ NỢ MUA XI MĂNG CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 - tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1555/TTr-SKHĐT-TH ngày 06/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao kế hoạch điều hòa vốn đầu tư XDCB năm 2016 đối với danh mục chuẩn bị đầu tư để trả nợ mua xi măng của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2015 cho UBND các huyện, thị xã thực hiện (Có kế hoạch vốn chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ kế hoạch vốn được giao, Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giải ngân theo kế hoạch.

Điều 3. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 1955/QĐ-UBND ngày 15/7/2016 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;

- LĐVP, các Phòng, TTTH-CB;
- Lưu: VT, (190B-07/10).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

KẾ HOẠCH

ĐIỀU HÒA VỐN ĐẦU TƯ XDCB NĂM 2016
(Kèm theo Quyết định số: 2562/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án

Kế hoạch vốn điều chỉnh năm 2016 giao tại Quyết định 1955/QĐ- UBND ngày 15/7/2016

Kế hoạch điều hòa năm 2016

Chủ đầu tư

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

 

TNG CNG

24.910

24.910

 

 

I

Chuẩn b đầu tư

24.910

10.104

 

 

II

Chương trình MTQG XD nông thôn mới (trả nợ tiền mua xi măng năm 2015)

 

14.806

 

 

1

Thị xã Bình Long

 

4.720

UBND thị xã Bình Long

Trả nợ mua xi măng

2

Huyện Lộc Ninh

 

1.001

UBND huyện Lộc Ninh

nt

3

Huyện Hớn Quản

 

2.289

Phòng NN&PTNT huyện Hớn Quản

nt

4

Thị xã Đồng Xoài

 

2.274

UBND thị xã Đồng Xoài

nt

5

Huyện Bù Đăng

 

1.754

UBND huyện Bù Đăng

nt

6

Huyện Đồng Phú

 

1.028

UBND huyện Đồng Phú

nt

7

Huyện Bù Gia Mập

 

94

UBND huyện Bù Gia Mập

nt

8

Thị xã Phước Long

 

1.646

UBND thị xã Phước Long

nt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2562/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2562/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2016
Ngày hiệu lực12/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2562/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2562/QĐ-UBND kế hoạch điều hòa vốn đầu tư cơ bản xây dựng nông thôn mới Bình Phước 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2562/QĐ-UBND kế hoạch điều hòa vốn đầu tư cơ bản xây dựng nông thôn mới Bình Phước 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2562/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
       Người kýNguyễn Văn Trăm
       Ngày ban hành12/10/2016
       Ngày hiệu lực12/10/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2562/QĐ-UBND kế hoạch điều hòa vốn đầu tư cơ bản xây dựng nông thôn mới Bình Phước 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2562/QĐ-UBND kế hoạch điều hòa vốn đầu tư cơ bản xây dựng nông thôn mới Bình Phước 2016

            • 12/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực