Quyết định 2562/QĐ-UBND

Quyết định 2562/QĐ-UBND năm 2013 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 2562/QĐ-UBND năm 2013 quy hoạch sử dụng đất 2020 kế hoạch sử dụng đất Hưng Yên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2562/QĐ-UBND

Hưng Yên, ngày 27 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC XÉT DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2011 - 2015) HUYỆN PHÙ CỪ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành Luật Đất đai; số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Căn cứ Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 23/5/2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Thông tư số 19/2009/TT-BTNMT ngày 02/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 12/9/2013 của UBND tỉnh về việc phân bổ các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp tỉnh cho các huyện, thành phố;

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Cừ tại Tờ trình số 106/TTr-UBND ngày 20/12/2013 và của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 479/TTr-STNMT ngày 24/12/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phù Cừ với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất

STT

Chỉ tiêu

HT năm 2010

Quy hoạch đến năm 2020

DT (ha)

Cơ cấu (%)

Cấp trên phân bổ (ha)

Huyện xác định (ha)

Tổng số

DT (ha)

Cơ cấu (%)

 

Tổng diện tích tự nhiên

9385,73

100,00

9385,73

 

9385,73

100,00

1

Đất nông nghiệp

6525,79

69,53

6236,99

 

6236,99

66,45

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

5176,04

55,15

4989,80

 

4989,80

53,16

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa n­ước 2 vụ trở lên

5176,04

55,15

4989,80

 

4989,80

53,16

1.2

Đất trồng cây lâu năm

287,81

3,07

221,31

 

221,31

2,36

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

804,10

8,57

792,79

 

792,79

8,45

2

Đất phi nông nghiệp

2835,91

30,22

3140,85

 

3140,85

33,46

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN

16,02

0,17

16,43

 

16,43

0,18

2.2

Đất quốc phòng

6,46

0,07

66,46

 

66,46

0,71

2.3

Đất an ninh

0,35

0,00

6,55

 

6,55

0,07

2.4

Đất khu công nghiệp

3,52

0,04

71,49

 

71,49

0,76

-

Đất xây dựng khu công nghiệp

 0

 

 0

-

Đất xây dựng cụm công nghiệp

3,52

0,04

71,49

 

71,49

0,76

2.5

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

32,63

0,35

52,57

 

52,57

0,56

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

5,09

0,05

10,26

 

10,26

0,11

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

 

 

0,21

 

0,21

0,00

2.8

Đất di tích, danh thắng

1,68

0,02

1,68

 

1,68

0,02

2.9

Đất xử lý, chôn lấp chất thải

2,00

0,02

7,93

 

7,93

0,08

2.10

Đất tôn giáo, tín ng­ưỡng

27,02

0,29

46,73

 

46,73

0,50

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

101,67

1,08

107,08

 

107,08

1,14

2.12

Đất có mặt nư­ớc chuyên dùng

106,21

1,13

104,85

 

104,85

1,12

2.13

Đất phát triển hạ tầng

1282,30

13,66

1343,96

 

1343,96

14,32

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hoá

1,33

0,01

1,53

 

1,53

0,02

-

Đất cơ sở y tế

6,90

0,07

7,28

 

7,28

0,08

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

45,95

0,49

57,35

 

57,35

0,61

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

22,33

0,24

28,49

 

28,49

0,30

2.14

Đất ở tại đô thị

51,91

0,55

60,50

 

60,50

0,64

2.15

Đất ở tại nông thôn

917,82

9,78

959,93

 

959,93

10,23

3

Đất chư­a sử dụng

24,03

0,25

7,89

 

7,89

0,08

 

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

1

Đất đô thị

480,47

5,11

489,06

 

480,47

5,12

2

Đất khu du lịch

 

 

 

 

 

 

3

Đất khu dân c­ư nông thôn

2161,58

23,03

2204,45

 

2204,45

23,49

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

TT

Loại đất

Cả thời kỳ

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

1

ĐẤT NÔNG NGHIỆP CHUYỂN SANG PHI NÔNG NGHIỆP

309,65

215,67

93,98

1.1

Đất trồng lúa

252,04

175,06

76,98

1.2

Đất trồng cây lâu năm

30,52

26,16

4,36

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

9,91

9,54

0,37

2

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NỘI BỘ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

232,36

219,82

12,54

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

Đơn vị tính: ha

TT

Mục đích sử dụng

Cả thời kỳ

Giai đoạn 2011-2015

Giai đoạn 2016-2020

1

Đất nông nghiệp

14,24

14,24

 

 

Trong đó:

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

1,79

1,79

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nư­ớc 2 vụ trở lên

1,79

1,79

 

1.2

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

1,90

1,90

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN

 

 

 

2.2

Đất quốc phòng

 

 

 

2.3

Đất an ninh

 

 

 

2.4

Đất khu công nghiệp

 

 

 

 

Đất xây dựng khu công nghiệp

 

 

 

 

Đất xây dựng cụm công nghiệp

 

 

 

2.5

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

 

 

 

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

1,90

1,90

 

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

 

 

 

2.8

Đất di tích, danh thắng

 

 

 

2.9

Đất xử lý, chôn lấp chất thải

 

 

 

2.10

Đất tôn giáo, tín ngư­ỡng

 

 

 

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

 

 

 

2.12

Đất có mặt nư­ớc chuyên dùng

 

 

 

2.13

Đất phát triển hạ tầng

 

 

 

2.14

Đất ở đô thị

 

 

 

2.15

Đất ở nông thôn

 

 

 

3

Đất chư­a sử dụng

 

 

 

(Vị trí các loại đất trong quy hoạch sử dụng đất được thể hiện trên Bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, tỷ lệ 1/10.000 do Uỷ ban nhân dân huyện Phù Cừ xác lập ngày 20 tháng 12 năm 2013).

Điều 2. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Phù Cừ với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong kỳ kế hoạch

Đơn vị tính: ha

TT

Loại đất

DTHT năm 2010

Các năm trong kỳ kế hoạch

Năm
 2011

Năm
2012

Năm
 2013

Năm
2014

Năm
 2015

 

Tổng dt đất tự nhiên

9385,73

9385,73

9385,73

9385,73

9385,73

9385,73

1

Đất nông nghiệp

6525,79

6525,79

6474,67

6445,16

6409,23

6361,81

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

5176,04

5176,04

5127,64

5076,97

5023,26

5037,14

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa n­ước 2 vụ trở lên

5176,04

5176,04

5127,64

5076,97

5023,26

5037,14

1.2

Đất trồng cây lâu năm

287,81

287,81

276,68

270,38

260,02

225,67

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

804,10

804,10

801,51

800,32

798,01

793,16

2

Đất phi nông nghiệp

2835,91

2835,91

2887,03

2916,54

2954,37

3016,03

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN

16,02

16,02

16,12

16,43

16,43

16,43

2.2

Đất quốc phòng

6,46

6,46

12,06

12,06

12,06

43,46

2.3

Đất an ninh

0,35

0,35

6,43

6,55

6,55

6,55

2.4

Đất khu công nghiệp

3,52

3,52

10,52

10,52

25,01

53,99

-

Đất xây dựng khu công nghiệp

 0

 0

 0

 0

 0

-

Đất xây dựng cụm công nghiệp

3,52

3,52

10,52

10,52

25,01

53,99

2.5

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

32,63

32,63

41,63

47,00

54,00

52,57

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

5,09

5,09

5,09

5,09

10,26

10,26

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

 

 

 

 

 

0,21

2.8

Đất di tích, danh thắng

1,68

1,68

1,68

1,68

1,68

1,68

2.9

Đất xử lý, chôn lấp chất thải

2,00

2,00

7,70

7,85

7,85

7,88

2.10

Đất tôn giáo, tín ngư­ỡng

27,02

27,02

28,22

28,22

38,73

46,73

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

101,67

101,67

104,37

106,27

107,12

107,08

2.12

Đất có mặt n­ước chuyên dùng

106,21

106,21

106,21

106,05

105,95

104,85

2.13

Đất phát triển hạ tầng

1282,30

1282,30

1281,51

1297,37

1294,42

1343,96

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hoá

1,33

1,33

1,33

1,33

1,53

1,53

-

Đất cơ sở y tế

6,90

6,90

6,90

7,10

7,28

7,28

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

45,95

45,95

46,35

48,88

50,60

57,35

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

22,33

22,33

22,48

23,66

25,31

28,49

2.14

Đất ở tại đô thị

51,91

51,91

57,14

58,83

59,64

60,50

2.15

Đất ở tại nông thôn

917,82

917,82

925,13

929,40

931,45

935,93

3

Đất ch­ưa sử dụng

24,03

24,03

24,03

24,03

22,13

7,89

 

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

1

Đất đô thị

480,47

480,07

480,47

480,47

480,47

480,47

2

Đất khu du lịch

 0

 0

 0

 0

 0

3

Đất khu dân cư­ nông thôn

2161,58

2161,58

2168,89

2173,16

2179,16

2182,58

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu

DT chuyển MĐSD trong kỳ

Chia ra các năm

Năm
 2011

Năm
2012

Năm
 2013

Năm
2014

Năm
 2015

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

215,67

 

52,12

29,51

41,54

92,50

1.1

Đất trồng lúa

175,06

 

42,40

23,01

34,19

75,46

1.2

Đất trồng cây lâu năm

26,16

 

6,13

4,93

4,24

10,86

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

9,54

 

2,59

1,19

0,91

4,85

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

219,82

 

17,00

29,03

27,04

146,75

3. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng

Đơn vị tính: ha

TT

Mục đích sử dụng

DT đưa vào sử dụng trong kỳ

Chia ra các năm

Năm
2011

Năm
2012

Năm
2013

Năm
2014

Năm
 2015

1

Đất nông nghiệp

14,24

 

 

 

 

14,24

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

1,79

 

 

 

 

1,79

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 2 vụ trở lên

1,79

 

 

 

 

1,79

1.2

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

1,90

 

 

 

1,90

 

2.1

Đất xây dựng trụ sở cơ quan, CTSN

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất quốc phòng

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất an ninh

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu công nghiệp

 

 

 

 

 

 

-

Đất xây dựng khu công nghiệp

 

 

 

 

 

 

-

Đất xây dựng cụm công nghiệp

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất sản xuất vật liệu xây dựng

1,90

 

 

 

1,90

 

2.7

Đất cho hoạt động khoáng sản

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất di tích, danh thắng

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất xử lý, chôn lấp chất thải

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất tôn giáo, tín ng­ưỡng

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất nghĩa trang, nghĩa địa

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất có mặt n­ước chuyên dùng

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất phát triển hạ tầng

 

 

 

 

 

 

2.14

Đất ở đô thị

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất ở nông thôn

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

 

 

 

 

 

 

Điều 3. Căn cứ Điều 1, Điều 2 Quyết định này, UBND huyện Phù Cừ có trách nhiệm:

1. Công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; rà soát quy hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh xét duyệt; việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ từ cấp huyện đến cấp xã, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện; có giải pháp cụ thể để huy động vốn và các nguồn lực khác để thực hiện phương án quy hoạch sử dụng đất của huyện;

3. Khai hoang, mở rộng diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản nhằm bù lại phần diện tích đất nông nghiệp do bị chuyển mục đích sử dụng;

4. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực giữ nhiều đất trồng lúa;

5. Thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đúng thẩm quyền, theo quy định của pháp luật;

6. Quản lý sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quy hoạch phát triển các khu đô thị, cụm công nghiệp, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp phải theo kế hoạch, tiết kiệm và hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng;

7. Định kỳ hằng năm, Ủy ban nhân dân huyện có Báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Phù Cừ; thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Ngọc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2562/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2562/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2013
Ngày hiệu lực27/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2562/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2562/QĐ-UBND năm 2013 quy hoạch sử dụng đất 2020 kế hoạch sử dụng đất Hưng Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2562/QĐ-UBND năm 2013 quy hoạch sử dụng đất 2020 kế hoạch sử dụng đất Hưng Yên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2562/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hưng Yên
        Người kýĐặng Minh Ngọc
        Ngày ban hành27/12/2013
        Ngày hiệu lực27/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2562/QĐ-UBND năm 2013 quy hoạch sử dụng đất 2020 kế hoạch sử dụng đất Hưng Yên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2562/QĐ-UBND năm 2013 quy hoạch sử dụng đất 2020 kế hoạch sử dụng đất Hưng Yên

            • 27/12/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực