Quyết định 2564/QĐ-UBND

Quyết định 2564/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 26/CT-TTg về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn do tỉnh Quảng Trị ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2564/QĐ-UBND 2018 hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu quả hơn Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2564/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 26/CT-TTG NGÀY 04/9/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ THEO HƯỚNG HIỆU LỰC VÀ HIỆU QUẢ HƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Chỉ thị s 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1455/TTr-SCT ngày 29/10/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- VPCP, BC
Đ LNKT (b/c);
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh, UBMTTQ t
nh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đo
àn thể cấp tnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, Phó VP UBND t
nh;
- Lưu: VT, TM, ĐN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chính

 

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

CHỈ THỊ SỐ 26/CT-TTG NGÀY 04/9/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2564/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh)

STT

Nội dung công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện và hoàn thành

1

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra tại Quyết định số 3537/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25/7/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế gắn với thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, gi vng ổn định chính trị - xã hội trong bi cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Các Sở, ngành và địa phương

Các đơn vị, địa phương

2018-2020

2

Tham mưu ban hành các biện pháp cụ thể thực thi các quy định của pháp luật và các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế tại địa phương, đơn vị đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thể thức, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Các Sở, ngành và địa phương

Các đơn vị, địa phương

2018-2020

3

Hướng dẫn, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, chú trọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình đu tư, sản xuất kinh doanh đúng theo các quy định của pháp luật và cam kết trong các FTA.

Sở Tư pháp

Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư; các đơn vị, địa phương

2018-2020

4

Tham mưu công tác chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Các Sở, ngành và địa phương

2018-2020

5

Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính, tăng cưng cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Sở Thông tin & Truyền thông

Các Sở, ngành và địa phương

2018-2020

6

Tăng cường phổ biến thông tin về hội nhập kinh tế quốc tế và hướng dẫn việc thực thi các cam kết hội nhập cho người dân, doanh nghiệp tại địa phương; khuyến khích sự tham gia rộng rãi, tích cực và chủ động hơn nữa của khu vực tư nhân, các hiệp hội ngành, nghề, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong việc tìm hiểu, thực thi các cam kết quốc tế trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Sở Công Thương

Các Sở, ngành, địa phương

2018-2020

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2564/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2564/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2018
Ngày hiệu lực05/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2564/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2564/QĐ-UBND 2018 hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu quả hơn Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2564/QĐ-UBND 2018 hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu quả hơn Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2564/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Đức Chính
        Ngày ban hành05/11/2018
        Ngày hiệu lực05/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2564/QĐ-UBND 2018 hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu quả hơn Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2564/QĐ-UBND 2018 hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu quả hơn Quảng Trị

           • 05/11/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/11/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực