Quyết định 2568/QĐ-BCĐ683

Quyết định 2568/QĐ-BCĐ683 năm 2014 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về y tế biển, đảo

Nội dung toàn văn Quyết định 2568/QĐ-BCĐ683 2014 Quy chế tổ chức hoạt động Ban chỉ đạo quốc gia y tế biển đảo


BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ Y TẾ BIỂN ĐẢO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2568/QĐ-BCĐ683

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ Y TẾ BIỂN, ĐẢO

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ Y TẾ BIỂN ĐẢO

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Căn cứ Quyết định số 683/QĐ-TTg ngày 03/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về y tế biển, đảo;

Xét đề nghị của Chánh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 683,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về y tế biển, đảo (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 683).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương, Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các Ủy viên Ban Chỉ đạo 683, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 683 (gọi tắt là Văn phòng Thường trực) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TRƯỞNG BAN
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ Y TẾ BIỂN, ĐẢO
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2568/QĐ-BYT ngày 14/7/2014)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chnh

Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo quốc gia về y tế biển, đảo được thành lập theo Quyết định số 683/QĐ-TTg ngày 03/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là: Ban chỉ đạo 683).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này được áp dụng đối với Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các ủy viên Ban chỉ đạo (sau đây gọi chung là: thành viên Ban chỉ đạo 683) và Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo.

Điều 3. Nguyên tắc hoạt động

1. Ban chỉ đạo 683 là một tổ chức phối hợp liên ngành, gồm đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) của 28 tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ven biển; các thành viên Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai các nhiệm vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ ngành, địa phương được phân công và theo sự phân công của Trưởng Ban chỉ đạo.

2. Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ tập thể, biểu quyết theo đa số các vấn đề về phương hướng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 (sau đây gọi tắt là Đề án 317).

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, Trưởng ban, Phó Trưởng ban và Ủy viên Ban chỉ đạo được quyền sử dụng công chức, viên chức và các cá nhân khác thuộc phạm vi quản lý để thực hiện các nhiệm vụ được giao của Đề án 317.

4. Các văn bản do Trưởng Ban, Phó Trưởng ban, ủy viên Ban chỉ đạo ký được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị cấp mình.

5. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 683 tại Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế.

Chương II

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO BỘ MÁY GIÚP VIỆC BAN CHỈ ĐẠO 683

Điều 4. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo 683

1. Ban chỉ đạo 683 là tổ chức phối hợp liên ngành, liên địa phương, có chức năng tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối, việc tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, giải pháp lớn của Đảng và Chính phủ về phát triển y tế biển, đảo;

2. Ban chỉ đạo 683 thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn: huy động, điều động lực lượng, phương tiện phục vụ y tế trên toàn quốc trong các tình huống khẩn cấp. Thực hiện chức năng quản lý, giám sát việc tổ chức thực hiện đề án Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban

1. Chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Đề án 317 và hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 683.

2. Ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo 683 sau khi Ban chỉ đạo thông qua; Quyết định kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo theo đề nghị của các Bộ, ngành, địa phương.

3. Chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế hướng dẫn về chuyên môn cho các Bộ ngành, địa phương triển khai Đề án 317 tại đơn vị, địa phương.

4. Điều hành mọi hoạt động của Ban chỉ đạo 683; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban chỉ đạo; kiểm tra, đôn đốc các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao.

5. Triệu tập (hoặc ủy quyền cho người chủ trì) các cuộc họp thường kỳ của Ban chỉ đạo; Quyết định họp Ban chỉ đạo đột xuất khi cần thiết.

6. Quyết định việc điều động, trưng tập chuyên gia, cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế phục vụ cho hoạt động của Ban chỉ đạo.

7. Tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và quyết định việc huy động nguồn lực phục vụ cho hoạt động triển khai Đề án 317.

8. Quyết định các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo; ký các văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ban chỉ đạo hoặc các vấn đề triển khai Đề án, các văn bản báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai Đề án 317.

9. Chỉ đạo công tác thông tin, truyền thông về hoạt động của Ban chỉ đạo, những công việc liên quan đến triển khai Đề án.

Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Trưởng Ban chỉ đạo 683

1. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động triển khai Đề án 317 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

2. Thay mặt Trưởng ban thực hiện các công việc khi được ủy quyền, bảo đảm thực hiện việc ủy quyền đúng chức năng, nhiệm vụ, Quy chế và có hiệu quả.

3. Chủ động đề xuất trực tiếp hoặc bằng văn bản ý kiến liên quan đến tình hình triển khai Đề án 317 với Trưởng Ban.

4. Theo chỉ đạo của Trưởng ban, trực tiếp huy động, điều động lực lượng, phương tiện phục vụ y tế trên toàn quốc trong các tình huống khẩn cấp.

5. Tổ chức thực hiện chức năng quản lý, giám sát việc thực hiện đề án “Phát triển y tế biển, đảo Việt Nam đến năm 2020” của Ban chỉ đạo 683.

Điều 7. Nhiệm vụ của các ủy viên Ban chỉ đạo 683

1. Nhiệm vụ, quyền hạn chung:

a) Tham gia thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều 4 Quy chế này và các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công;

b) Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đề án 317 theo phạm vi chức năng quản lý của Bộ ngành, địa phương; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai nhiệm vụ và chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về kết quả hoạt động của mình;

c) Phối hợp với Văn phòng Ban chỉ đạo 683 chuẩn bị tài liệu, nội dung các cuộc họp Ban chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công; tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban chỉ đạo và các cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ; đóng góp ý kiến về các vấn đề nêu trong chương trình cuộc họp. Trong trường hợp không thể tham dự được, ủy viên Ban chỉ đạo có thể ủy quyền cho người dự họp thay, nhưng phải tham gia ý kiến bằng văn bản;

d) Chủ động đề xuất nội dung, cách thức triển khai thực hiện Đề án 317, báo cáo Trưởng ban xem xét, quyết định;

e) Phối hợp với các thành viên Ban chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo và các đơn vị, công chức có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ;

g) Chủ động huy động nguồn lực theo quy định của Pháp luật hoặc báo cáo Trưởng ban huy động nguồn lực cho hoạt động triển khai thực hiện Đề án 317;

h) Báo cáo định kỳ 12 tháng về việc tổ chức triển khai nhiệm vụ được phân công hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Trưởng ban hoặc Phó trưởng ban;

2. Nhiệm vụ của ủy viên Ban chỉ đạo - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này, ủy viên Ban chỉ đạo là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định tại khoản c, mục 5, phần V của Quyết định số 317/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển y tế biển, đảo đến năm 2020”.

3. Nhiệm vụ của ủy viên Ban chỉ đạo - Thứ trưởng Bộ Tài chính:

Ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này, ủy viên Ban chỉ đạo là Thứ trưởng Bộ Tài chính còn có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ ngành có liên quan trong việc cân đối, bố trí kinh phí chi thường xuyên cho việc triển khai Đề án 317, đối với những hoạt động sử dụng kinh phí chi thường xuyên.

4. Nhiệm vụ của ủy viên Ban chỉ đạo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: Ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này, ủy viên Ban chỉ đạo là Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông còn có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cân đối, bố trí kinh phí chi thường xuyên cho việc triển khai Đề án 317 và phối hợp với các Bộ ngành có liên quan trong việc tuyên truyền ý nghĩa chính trị - xã hội của Đề án 317, thiết lập hệ thống báo tin khẩn cấp trên toàn quốc cho ngư dân, người lao động trên biển, đảo và bảo đảm thông tin thông suốt trên toàn tuyến biển, đảo.

5. Nhiệm vụ của ủy viên Ban chỉ đạo - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này, ủy viên Ban chỉ đạo là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường còn có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Tổng cục Biển và Hải đảo, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cân đối, bố trí kinh phí chi thường xuyên cho việc triển khai Đề án 317 và phối hợp với các Bộ ngành, địa phương trong việc triển khai Đề án 317.

6. Nhiệm vụ của ủy viên Ban chỉ đạo - Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam:

Ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này, ủy viên Ban chỉ đạo là Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam còn có nhiệm vụ giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, Bảo hiểm xã hội các địa phương và các Bộ ngành có liên quan trong việc triển khai cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho cư dân trên đảo và phối hợp với các Bộ ngành nghiên cứu chính sách chi trả phù hợp với đặc thù chăm sóc sức khỏe trên biển, đảo để đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành.

7. Nhiệm vụ của ủy viên Ban chỉ đạo - Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển trực thuộc Trung ương (tỉnh/TP):

Ngoài các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều này, ủy viên Ban chỉ đạo là Phó Chủ tịch UBND các tỉnh/TP còn có nhiệm vụ giúp Chủ tịch UBND các tỉnh/TP chỉ đạo các Sở ngành có liên quan cân đối, bố trí kinh phí chi thường xuyên, lồng ghép kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia cho việc triển khai Đề án 317 và phối hợp với các Bộ ngành có liên quan trong việc tuyên truyền ý nghĩa chính trị - xã hội của Đề án 317, thiết lập hệ thống báo tin khẩn cấp trên toàn quốc cho ngư dân, người lao động trên biển, đảo và chỉ đạo huấn luyện cho ngư dân biết tự cấp cứu trên biển.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ban chỉ đạo

1. Văn phòng Ban chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Trình Trưởng Ban chỉ đạo ban hành hoặc sửa đổi Quy chế hoạt động; kiện toàn nhân sự Ban chỉ đạo; đề xuất nhân sự làm cố vấn của Ban chỉ đạo;

b) Xây dựng, trình Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án 317 và kế hoạch công tác hàng năm của Ban chỉ đạo;

c) Tham mưu, giúp Ban chỉ đạo trong việc quản lý và điều phối thực hiện các hoạt động của Đề án 317;

d) Giúp Ban chỉ đạo đôn đốc các Bộ ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ của Đề án 317;

đ) Nghiên cứu, đề xuất cách thức triển khai thực hiện nội dung Đề án trình Ban chỉ đạo xem xét, quyết định và trực tiếp giúp Ban chỉ đạo trong việc tổ chức hướng dẫn các Bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện nội dung của Đề án 317;

e) Tham mưu, đề xuất Ban chỉ đạo về việc cho ý kiến đối với các sản phẩm của Đề án để các Bộ ngành, địa phương hoàn thiện trước khi trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định;

g) Đề xuất và tổ chức thực hiện việc khai thác các nguồn lực từ các nguồn tài trợ để hỗ trợ cho quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 317;

h) Đề nghị các Bộ ngành, địa phương cung cấp thông tin liên quan đến triển khai thực hiện Đề án 317 để phục vụ hoạt động chung của Ban chỉ đạo; Chủ trì phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức công tác tuyên truyền về Đề án 317 và hoạt động của Ban chỉ đạo 683;

i) Giúp Ban chỉ đạo tổ chức Sơ kết, tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án 317 theo nhiệm vụ, theo giai đoạn, hàng năm và sau khi kết thúc Đề án;

k) Đôn đốc các Bộ ngành, địa phương, thành viên Ban chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo;

l) Thông tin đầy đủ đến các thành viên Ban chỉ đạo, Bộ ngành, địa phương về chương trình, kế hoạch, ý kiến kết luận của Trưởng ban chỉ đạo và các hoạt động khác có liên quan đến Ban chỉ đạo;

m) Chuẩn bị công tác về quản trị, hậu cần, ghi biên bản chuẩn bị tài liệu tại các cuộc họp của Ban chỉ đạo; lập dự toán và quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo;

n) Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, báo cáo, của các bộ ngành địa phương về triển khai thực hiện Đề án 317 trình Trưởng Ban chỉ đạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo;

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công hoặc theo yêu cầu của các thành viên Ban chỉ đạo.

2. Lãnh đạo Văn phòng và các thành viên Văn phòng Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, được quyền huy động cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3. Phân công nhiệm vụ của Lãnh đạo Văn phòng:

a) Chánh Văn phòng - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban chỉ đạo về nội dung và hiệu quả hoạt động của Văn phòng Ban chỉ đạo và chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chánh Văn phòng là người phát ngôn của Ban chỉ đạo;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Trưởng Ban chỉ đạo giao;

b) Phó Chánh Văn phòng - Phó Chánh Văn phòng Bộ Y tế:

- Thay mặt Chánh Văn phòng điều hành các hoạt động của Văn phòng;

- Bảo đảm công tác Hậu cần cho các hoạt động của Ban chỉ đạo;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Trưởng Ban chỉ đạo, Phó Trưởng Ban chỉ đạo giao;

4. Nhiệm vụ của các thành viên Văn phòng Ban chỉ đạo:

a) Trực tiếp tham mưu, đề xuất với thành viên Ban chỉ đạo thuộc Bộ Y tế trong việc triển khai các nhiệm vụ của Đề án 317 được giao theo quy chế này;

b) Tham gia đầy đủ các hoạt động của Văn phòng Ban chỉ đạo; chịu sự phân công của Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng trong việc triển khai các nhiệm vụ của Ban chỉ đạo;

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Ban chỉ đạo phân công;

d) Thành phần Văn phòng Ban chỉ đạo:

- Trưởng phòng Y tế Quốc phòng - Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế;

- Trưởng phòng Tổng hợp Chính sách - Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế;

- Trưởng Đơn vị phòng chống thảm họa - Văn phòng Bộ Y tế;

- Trưởng phòng Tài chính Kế toán - Văn phòng Bộ Y tế.

e) Trụ sở Văn phòng Ban chỉ đạo:

Vụ Kế hoạch Tài chính - Bộ Y tế, 138A Giảng Võ - Ba Đình - Hà Nội

Điện thoại/FAX: (04) 6.2732269.

Chương III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ KINH PHÍ BẢO ĐẢM

Điều 9. Chế độ hội họp

1. Định kỳ 12 tháng, Ban chỉ đạo họp để đánh giá các công việc đã thực hiện, triển khai kế hoạch công tác trong thời gian tiếp theo và điều phối các hoạt động trong chương trình, kế hoạch.

2. Khi cần thiết, Ban chỉ đạo tổ chức phiên họp bất thường để giải quyết những yêu cầu, nhiệm vụ đột xuất của Ban chỉ đạo và chỉ triệu tập những thành viên có liên quan.

3. Các cuộc họp phải được thông báo bằng văn bản về nội dung, thời gian, địa điểm và gửi tài liệu trước ít nhất 02 ngày làm việc; sau cuộc họp Văn phòng Ban chỉ đạo thông báo bằng văn bản ý kiến kết luận của Trưởng Ban chỉ đạo đến từng thành viên Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện.

4. Trưởng Ban chỉ đạo triệu tập, quyết định nội dung họp, chủ trì, kết luận các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất; quyết định nội dung các vấn đề đưa ra thảo luận và mời đại diện của các cơ quan có liên quan tham gia (nếu có).

5. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc họp, trong trường hợp vắng mặt phải được Trưởng ban đồng ý và ủy quyền người khác nắm chắc nội dung công việc liên quan đi họp thay, ý kiến của người họp thay được coi là ý kiến chính thức của ủy viên vắng mặt. Phiên họp được coi là hợp lệ khi có ít nhất 50% thành viên Ban chỉ đạo (kể cả người được ủy quyền) dự.

Điều 10. Chế độ thông tin, báo cáo

1. Trưởng ban, Phó Trưởng ban quyết định về loại thông tin được phép phổ biến và thông tin không được phép phổ biến về hoạt động của Ban chỉ đạo. Việc cung cấp thông tin về hoạt động của từng thành viên Ban chỉ đạo được thực hiện theo quy định của pháp luật; Tăng cường sử dụng thư điện tử trong cung cấp, trao đổi thông tin theo quy định của Chính phủ (Hộp thư sử dụng phải là…gov.vn,);

2. Định kỳ 12 tháng, khi kết thúc giai đoạn hoặc từng nhiệm vụ hoặc theo yêu cầu của Chính phủ, Ban chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả hoạt động triển khai Đề án 317 cho Thủ tướng Chính phủ.

3. Các thành viên Ban chỉ đạo có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được Trưởng ban giao, tiến độ triển khai Đề án 317 tại Bộ ngành, địa phương, gửi về Văn phòng Ban chỉ đạo trước ngày 15 tháng 12, để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo.

4. Các thành viên Ban chỉ đạo chủ động báo cáo, đề xuất, kiến nghị Trưởng Ban chỉ đạo hoặc báo cáo theo yêu cầu của Trưởng ban, Phó Trưởng ban chỉ đạo các vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo.

5. Văn phòng Ban chỉ đạo có trách nhiệm thông tin kịp thời tới các thành viên Ban chỉ đạo và các cơ quan thông tấn báo chí về tình hình, kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo.

6. Chế độ bảo mật văn bản: Hồ sơ, tài liệu của Ban chỉ đạo được xác định độ mật và quản lý theo các quy định hiện hành của Chính phủ; Các thành viên Ban chỉ đạo, cán bộ giúp việc và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm bảo mật Hồ sơ tài liệu, thông tin liên quan theo quy định.

Điều 11. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo

Kinh phí hành chính bảo đảm cho hoạt động của Ban chỉ đạo và Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo do ngân sách Nhà nước cấp, được bố trí trong dự toán hàng năm của Bộ Y tế và các nguồn tài trợ khác theo quy định của pháp luật, được sử dụng theo quy định hiện hành.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Trưởng ban và các thành viên Ban chỉ đạo, Văn phòng Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

2. Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế này.

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung quy chế

Trong quá trình thực hiện quy chế nếu có vướng mắc, các thành viên Ban chỉ đạo kịp thời phản ánh về Văn phòng Ban chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo xem xét, quyết định./.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2568/QĐ-BCĐ683

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2568/QĐ-BCĐ683
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/07/2014
Ngày hiệu lực14/07/2014
Ngày công báo05/08/2014
Số công báoTừ số 735 đến số 736
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2568/QĐ-BCĐ683

Lược đồ Quyết định 2568/QĐ-BCĐ683 2014 Quy chế tổ chức hoạt động Ban chỉ đạo quốc gia y tế biển đảo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2568/QĐ-BCĐ683 2014 Quy chế tổ chức hoạt động Ban chỉ đạo quốc gia y tế biển đảo
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2568/QĐ-BCĐ683
       Cơ quan ban hànhBan chỉ đạo quốc gia về y tế biển đảo
       Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
       Ngày ban hành14/07/2014
       Ngày hiệu lực14/07/2014
       Ngày công báo05/08/2014
       Số công báoTừ số 735 đến số 736
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2568/QĐ-BCĐ683 2014 Quy chế tổ chức hoạt động Ban chỉ đạo quốc gia y tế biển đảo

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2568/QĐ-BCĐ683 2014 Quy chế tổ chức hoạt động Ban chỉ đạo quốc gia y tế biển đảo

          • 14/07/2014

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 05/08/2014

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/07/2014

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực