Quyết định 257/QĐ-UBND

Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Quyết định 257/QĐ-UBND 2018 phê duyệt hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 257/QĐ-UBND

 Tuyên Quang, ngày 22 tháng 9 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT MỨC HỖ TRỢ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 5 năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giá;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 62/2018/NĐ-CP ngày 02/5/2018 của Chính phủ quy định về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi;

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi, mức thu tiền nước và công tác quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, tiền nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

Theo đề nghị Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 246/TTr-STC ngày 30/8/2018 về việc đề nghị phê duyệt mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang như sau:

1. Mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (theo biểu chi tiết đính kèm).

2. Thời gian hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi: Từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 30/6/2018.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các tổ chức khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

a) Căn cứ mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được duyệt tại Quyết định này xây dựng dự toán và tổng hợp quyết toán kinh phí đề nghị hỗ trợ theo đúng quy định của Nghị định 62/2018/NĐ-CP ngày 02/5/2018 của Chính phủ.

b) Thực hiện và chịu trách nhiệm việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đảm bảo chất lượng, khối lượng, thời gian hoàn thành theo quy định.

2. Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng quy định tại Nghị định 62/2018/NĐ-CP ngày 02/5/2018 của Chính phủ và quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Các Giám đốc sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Thủ trưởng các tổ chức khai thác công trình thủy lợi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- CV: TC, TL;
- Lưu: VT (Huy.TH).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Quang

 

BIỂU MỨC HỖ TRỢ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 257/QĐ-UBND ngày 22/9/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

STT

Biện pháp công trình

Đơn vị tính

Mức hỗ trợ (1.000 đồng)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

I

Đối với đất lúa

 

 

 

1

Tưới tiêu bằng động lực

ha/vụ

1.811

 

2

Tưới tiêu bằng trọng lực

ha/vụ

1.267

 

3

Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ

ha/vụ

1.539

 

II

Đối với diện tích trng mạ, rau màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả vụ đông

 

 

 

1

Tưới tiêu bằng động lực

ha/vụ

724,4

 

2

Tưới tiêu bằng trọng lực

ha/vụ

506,8

 

III

Cấp nước để nuôi trng thủy sản

 

 

 

1

Bơm điện

m3

840

 

2

Hồ đập, kênh cống

m3

600

 

3

Bơm điện và Hồ đập, kênh công

m2 mặt thoáng /năm

250

 

IV

Cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu

 

 

 

1

Bơm điện

m3

1.020

 

2

Hồ đập, kênh cống

m3

840

 

Ghi chú

 

 

 

1. Đối với đất trồng lúa: Trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần thì mức hỗ trợ bằng 60% mức hỗ trợ tại biểu trên. Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực thì mức hỗ trợ bằng 40% mức hỗ trợ tại biểu trên. Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng động lực thì mức hỗ trợ bằng 50% mức hỗ trợ quy định tại biểu trên. Trường hợp phải tạo nguồn từ bậc 2 trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi được tính tăng thêm 20% so với mức hỗ trợ tại biểu trên. Trường hợp phải tách riêng giá dịch vụ cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích thì mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi cho tưới được tính bằng 70%, cho tiêu bằng 30% mức hỗ trợ quy định tại biểu trên.

2. Trường hp cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa, cây dược liệu nếu không tính được theo mét khối (m3) thì tính theo diện tích (ha), mức hỗ trợ kinh phí bằng 80% mức hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa cho một năm theo quy định.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 257/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu257/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/09/2018
Ngày hiệu lực22/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 257/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 257/QĐ-UBND 2018 phê duyệt hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 257/QĐ-UBND 2018 phê duyệt hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi Tuyên Quang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu257/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Đình Quang
        Ngày ban hành22/09/2018
        Ngày hiệu lực22/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 257/QĐ-UBND 2018 phê duyệt hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 257/QĐ-UBND 2018 phê duyệt hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi Tuyên Quang

            • 22/09/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/09/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực