Quyết định 257/QĐ-UBND

Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp thực hiện mua sắm tập trung hàng hóa y tế trên địa bàn tỉnh An Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 257/QĐ-UBND 2021 Quy chế thực hiện mua sắm tập trung hàng hóa y tế tỉnh An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 257/QĐ-UBND

An Giang, ngày 08 tháng 02 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN MUA SẮM TẬP TRUNG HÀNG HÓA Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 và Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập, cơ quan trung ương, địa phương;

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Ban hành Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán;

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập;

Căn cứ Quyết định số 3105/QĐ-BHXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về Ban hành quy định về việc tham gia đấu thầu thuốc của cơ quan Bảo hiểm xã hội tại các cơ sở y tế;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang tại Tờ trình số 98/TTr-BQLDA ngày 28 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện mua sắm tập trung hàng hóa y tế trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh: Lãnh đạo VP, Phòng KG-VX;
- Website tỉnh, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng KTTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Phước

 

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN MUA SẮM TẬP TRUNG HÀNG HÓA Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, hình thức và trách nhiệm phối hợp giữa Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban QLDA) với Sở Y tế, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước tỉnh và các cơ sở y tế trong việc thực hiện công tác mua sắm tập trung hàng hóa y tế (gồm trang thiết bị y tế, vật tư y tế; thuốc và dược liệu) trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 2. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc mua sắm tập trung trang thiết bị y tế, vật tư y tế; thuốc và dược liệu tại các cơ sở y tế công lập.

2. Các cơ sở y tế hoạt động theo Luật Doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện theo quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Hoạt động phối hợp trong công tác mua sắm tập trung hàng hóa y tế phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị đã được quy định.

2. Công tác phối hợp mua sắm tập trung hàng hóa y tế phải đảm bảo theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định về hoạt động đấu thầu.

3. Các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ, đúng vai trò trách nhiệm và thời gian xử lý khi được yêu cầu phối hợp.

4. Nếu việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác mua sắm tập trung hàng hóa y tế còn khác nhau thì cơ quan chủ trì phối hợp tổng hợp báo cáo, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

5. Cơ quan đầu mối tổng hợp danh mục, số lượng, chủng loại, tiêu chuẩn, định mức để mua sắm là Sở Y tế.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Ban QLDA là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác mua sắm tập trung hàng hóa y tế, làm đầu mối tiếp nhận giải quyết hoặc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan giải quyết các vụ việc mua sắm tập trung hàng hóa y tế theo thẩm quyền.

2. Trong công tác phối hợp, cơ quan, đơn vị phối hợp cần trao đổi ý kiến, cung cấp thông tin vụ việc bằng văn bản, có trách nhiệm phúc đáp nội dung công việc bằng văn bản theo đúng thời gian quy định về cơ quan chủ trì.

3. Cơ quan chủ trì tổ chức các cuộc họp, các thành viên tham gia cuộc họp có ý kiến đóng góp và việc đóng góp ý kiến phải đảm bảo chế độ bảo mật về hồ sơ, tài liệu, thông tin có liên quan theo quy định của pháp luật.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN LIÊN QUAN

Điều 5. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh (đơn vị thực hiện mua sắm tập trung hàng hóa y tế)

1. Chủ trì tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung theo Quy chế này; Luật Đấu thầu; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ; Thông tư số 15/2019/TT-BYT ; Thông tư số 15/2020/TT-BYT ; Thông tư số 14/2020/TT- BYT; Điều 69 và khoản 3 Điều 77 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP và các quy định có liên quan của pháp luật.

2. Chủ trì, lập kế hoạch, tổ chức đấu thầu tập trung mua sắm hàng hóa y tế (bao gồm trang thiết bị y tế, vật tư y tế; thuốc và dược liệu) từ nguồn vốn sự nghiệp y tế cho các đơn vị y tế công lập trong tỉnh trên cơ sở nhu cầu sử dụng của các cơ sở y tế được Sở Y tế điều phối, tổng hợp, thống nhất.

3. Tổ chức rà soát, tổng hợp nhu cầu về danh mục và số lượng hàng hóa y tế của từng cơ sở y tế tham gia mua sắm tập trung; tổng hợp nhu cầu về danh mục, số lượng, tiến độ cung cấp của từng hàng hóa y tế để xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

4. Tổ chức đấu thầu hoặc thuê đơn vị tư vấn đấu thầu mua sắm theo Luật Đấu thầu hiện hành.

5. Quyết định thành lập tổ chuyên gia đấu thầu.

6. Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: phối hợp với Sở Y tế thực hiện việc phân chia nhóm hàng hóa y tế trong các gói thầu, nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định hiện hành.

7. Lập hoặc thuê tư vấn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc, trình Sở Y tế tổ chức thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu theo quy định.

8. Phối hợp Sở Y tế thương thảo hợp đồng và đề xuất trúng thầu, báo cáo trình thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định.

9. Tổ chức thuê kiểm định hàng hóa và thiết bị chuyên dùng khi cần thiết.

10. Thông báo và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

11. Hoàn thiện, lập hợp đồng hoặc thỏa thuận khung:

a) Căn cứ kết quả lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, Ban QLDA có trách nhiệm hoàn thiện, lập hợp đồng hoặc thỏa thuận khung với các nhà thầu trúng thầu theo quy định của Luật Đấu thầu;

b) Công khai thỏa thuận khung đã ký theo quy định của Luật Đấu thầu và thông báo đến các cơ sở y tế thuộc phạm vi cung cấp của thỏa thuận khung.

12. Theo dõi, giám sát, phối hợp với Sở Y tế điều tiết quá trình thực hiện thỏa thuận khung, hợp đồng của nhà thầu được lựa chọn cung ứng các loại hàng hóa y tế trúng thầu cung cấp cho các đơn vị y tế công lập trong tỉnh theo khoản 12 Điều 41 Thông tư số 15/2019/TT-BYT .

13. Lập báo cáo định kỳ, hoặc đột xuất theo yêu cầu của Sở Y tế và các cơ quan có thẩm quyền.

14. Lập dự toán thu và sử dụng chi phí lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, thông báo hồ sơ mời thầu trình Sở Tài chính thẩm định và phê duyệt.

Điều 6. Sở Tài chính

1. Phối hợp có ý kiến về giá trang thiết bị y tế trên cơ sở Chứng thư thẩm định giá theo quy định của Luật Giá.

2. Hướng dẫn việc lập, thẩm định và tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định giao dự toán kinh phí mua sắm tài sản tập trung theo quy định hiện hành của pháp luật.

3. Hướng dẫn xử lý một số tình huống phát sinh cụ thể theo quy định tại Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang.

4. Theo dõi, hướng dẫn Ban QLDA thực hiện việc quản lý, sử dụng các khoản thu, chi liên quan đến mua sắm tập trung hàng hóa y tế theo quy định.

Điều 7. Sở Y tế

1. Chịu trách nhiệm tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thuốc, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

2. Có trách nhiệm thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung thuốc tại địa phương theo quy định tại Thông tư số 15/2019/TT- BYT.

3. Cử thành viên tham gia vào tổ chuyên gia đấu thầu hàng hóa y tế của Ban QLDA có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 12 Quy chế này.

4. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý giải quyết những vấn đề phát sinh trong lĩnh vực mua sắm tập trung hàng hóa y tế theo thẩm quyền.

5. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong lĩnh vực mua sắm tập trung hàng hóa y tế theo thẩm quyền.

Điều 8. Bảo hiểm xã hội tỉnh

1. Phối hợp với Sở Y tế, Ban QLDA các cơ sở y tế xây dựng danh mục thuốc, dược liệu phục vụ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế thống nhất áp dụng chung cho các đơn vị y tế công lập trong tỉnh.

2. Cử thành viên tham gia vào tổ chuyên gia đấu thầu phục vụ khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế của Ban QLDA có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 12 Quy chế này.

Điều 9. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hỗ trợ, hướng dẫn trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung hàng hóa y tế trên địa bàn tỉnh An Giang khi có vướng mắc pháp luật về lĩnh vực đấu thầu.

Điều 10. Kho bạc nhà nước tỉnh

Có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện kiểm soát thanh toán chặt chẽ đối với kinh phí mua sắm hàng hóa y tế thuộc danh mục mua sắm tập trung theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc nhà nước và Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 22 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước qua Kho bạc nhà nước.

Điều 11. Các cơ sở y tế trực tiếp sử dụng hàng hóa y tế

1. Phố biển, quán triệt nội dung Quy chế này và các văn bản pháp luật có liên quan về mua sắm tập trung hàng hóa y tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị;

2. Tổng hợp nhu cầu, xây dựng danh mục, kế hoạch, dự toán mua sắm tập trung trang thiết bị y tế; cấu hình, tính năng kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn; thế hệ công nghệ và các điều kiện về bảo đảm an toàn, đào tạo cán bộ sử dụng, kết cấu hạ tầng, kỹ thuật lắp đặt để đưa thiết bị vào hoạt động, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và phát huy hiệu quả đầu tư.

3. Có trách nhiệm đề xuất nhu cầu mua sắm hàng hóa y tế cùng với việc lập dự toán ngân sách hàng năm theo quy định của pháp luật; chủ động phối hợp với Ban QLDA để thực hiện quy trình mua sắm tập trung hàng hóa y tế theo đúng quy định;

4. Thực hiện đăng ký mua sắm tập trung hàng hóa y tế theo đúng thời gian và dự toán đã được phê duyệt, nhu cầu đã đăng ký mua sắm và thỏa thuận khung; công khai mua sắm theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP , Thông tư số 15/2019/TT-BYT ; Thông tư số 15/2020/TT-BYT ; Thông tư số 14/2020/TT-BYT .

5. Chịu trách nhiệm về việc xác định hàng hóa y tế thuộc danh mục mua sắm tập trung theo quy định hiện hành; nguồn kinh phí mua sắm của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

6. Căn cứ vào kết quả lựa chọn nhà thầu, nội dung thỏa thuận khung để hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà thầu đã được lựa chọn thông qua mua sắm tập trung theo nguyên tắc đơn giá ký kết hợp đồng không được vượt giá trong thỏa thuận khung đã được công bố. Nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định.

7. Khi có yêu cầu của Ban QLDA, cử thành viên tham gia vào tổ chuyên gia đấu thầu hàng hóa y tế có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

8. Có trách nhiệm thanh toán, quyết toán với nhà cung cấp theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và các điều khoản trong hợp đồng đã ký.

9. Chịu trách nhiệm thanh toán các chi phí mua sắm và các chi phí liên quan công tác đấu thầu mua sắm theo dự toán do Ban QLDA lập được cấp thẩm quyền phê duyệt.

10. Tiếp nhận, theo dõi, hạch toán kế toán; quản lý, sử dụng hàng hóa y tế được mua sắm tập trung theo quy định của pháp luật về kế toán, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Điều 12. Điều kiện, tiêu chuẩn của thành viên tổ chuyên gia đấu thầu mua sắm tập trung hàng hóa y tế

Đáp ứng các quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật Đấu thầu; khoản 3 Điều 116 Nghị định 63/2014/NĐ-CP và một số yêu cầu cụ thể như: Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu; Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên (Dược sỹ, Kỹ sư, Bác sĩ, Cử nhân kinh tế, Cử nhân tài chính, Cử nhân luật); Có thời gian công tác từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu.

Điều 13. Trách nhiệm và quyền hạn của thành viên tổ chuyên gia đấu thầu mua sắm tập trung hàng hóa y tế

1. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo đúng các quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP , Thông tư số 15/2019/TT-BYT , Thông tư số 15/2020/TT-BYT , Thông tư số 14/2020/TT-BYT và các quy định hiện hành về đấu thầu thuốc.

2. Thực hiện các nhiệm vụ của thành viên theo Quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền và sự phân công của tổ trưởng tổ đấu thầu; tham gia họp đầy đủ; chịu trách nhiệm đối với nội dung tham gia trong tổ đấu thầu.

3. Có trách nhiệm bảo mật các tài liệu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

4. Thực hiện nghiêm quy định về những hành vi bị cấm trong quá trình tham gia đấu thầu nêu tại Điều 89 Luật Đấu thầu.

5. Có quyền yêu cầu tổ đấu thầu cung cấp các thông tin tài liệu liên quan đến gói thầu; bảo lưu ý kiến khi cần thiết trong biên bản cuộc họp của hội đồng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện công tác mua sắm tập trung hàng hóa y tế có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan hoặc các văn bản pháp lý có liên quan điều chỉnh, thay thế các văn bản pháp lý trong quy chế này.

Điều 15. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có phát sinh, vướng mắc kịp thời phản ánh đến Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 257/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu257/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2021
Ngày hiệu lực08/02/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(20/02/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 257/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 257/QĐ-UBND 2021 Quy chế thực hiện mua sắm tập trung hàng hóa y tế tỉnh An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 257/QĐ-UBND 2021 Quy chế thực hiện mua sắm tập trung hàng hóa y tế tỉnh An Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu257/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýLê Văn Phước
        Ngày ban hành08/02/2021
        Ngày hiệu lực08/02/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (20/02/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 257/QĐ-UBND 2021 Quy chế thực hiện mua sắm tập trung hàng hóa y tế tỉnh An Giang

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 257/QĐ-UBND 2021 Quy chế thực hiện mua sắm tập trung hàng hóa y tế tỉnh An Giang

              • 08/02/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 08/02/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực