Quyết định 257/QĐ-UBND

Quyết định 257/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2014 - 2015 do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 257/QĐ-UBND Kế hoạch tuyển sinh tỉnh Bình Phước 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 257/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 27 tháng 01 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO MẦM NON, LỚP 1, LỚP 6, VÀ LỚP 10 NĂM HỌC 2014 - 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 02/2013/TT-BGDĐT ngày 30/01/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên và Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 86/TTr-SGDĐT ngày 20/01/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch số 85/KH-SGDĐT ngày 20/01/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2014 - 2015 (kèm theo Kế hoạch số 85/KH-SGDĐT ngày 20/01/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT;
- TTTU; TT.HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- BTGTU;
- Ban VHXH (HĐND tỉnh);
- Như Điều 3 (SGD&ĐT: 05 bản);
- LĐVP, các Phòng: VX, KTTH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 257/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu257/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/01/2014
Ngày hiệu lực27/01/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 257/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 257/QĐ-UBND Kế hoạch tuyển sinh tỉnh Bình Phước 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 257/QĐ-UBND Kế hoạch tuyển sinh tỉnh Bình Phước 2014
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu257/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Huy Phong
        Ngày ban hành27/01/2014
        Ngày hiệu lực27/01/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 257/QĐ-UBND Kế hoạch tuyển sinh tỉnh Bình Phước 2014

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 257/QĐ-UBND Kế hoạch tuyển sinh tỉnh Bình Phước 2014

            • 27/01/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/01/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực