Quyết định 2570/QĐ-BCT

Quyết định 2570/QĐ-BCT năm 2016 bổ sung Kho xăng dầu Nghi Sơn quy mô 20.000 m3 (giai đoạn I: 10.000 m3) của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa vào Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2570/QĐ-BCT bổ sung kho xăng dầu vào quy hoạch phát triển hệ thống phân phối xăng dầu 2016


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2570/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KHO XĂNG DẦU NGHI SƠN QUY MÔ 20.000 M3 (GIAI ĐOẠN I: 10.000 M3) CỦA TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM TẠI KHU KINH TẾ NGHI SƠN, HUYỆN TĨNH GIA, TỈNH THANH HÓA VÀO “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG SẢN XUẤT VÀ HỆ THỐNG PHÂN PHỐI XĂNG DẦU GIAI ĐOẠN 2010 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025”

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP về việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Thông tư số 39/2013/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định trình tự, thủ tục bổ sung, điều chỉnh quy hoạch và quản lý đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu, kho LPG, kho LNG;

Căn cứ Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010 - 2020, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Biên bản thẩm định ngày 21 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng thẩm định xem xét bổ sung dự án Kho xăng dầu Nghi Sơn của Tổng công ty Dầu Việt Nam (PV OIL) tại Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa vào Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025;

Xét đề nghcủa Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Công văn số 810/DVN-ĐTXD ngày 29 tháng 01 năm 2016 về việc đề nghị bổ sung dự án Kho xăng dầu Nghi Sơn quy mô 20.000 m3 (giai đoạn I: 10.000 m3) tại Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa vào Quy hoạch hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025; Quyết định số 3763/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Kho xăng dầu Nghi Sơn tại Khu kinh tế Nghi Sơn và Công văn số 3967/DVN-ĐTXD ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Tổng công ty Dầu Việt Nam về việc chỉnh sửa báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Kho xăng dầu Nghi Sơn theo ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và góp ý của Hội đồng thẩm định xem xét, bổ sung dự án Kho xăng dầu Nghi Sơn quy mô 20.000 m3 (giai đoạn I: 10.000 m3) tại Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa vào Quy hoạch;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Kho xăng dầu Nghi Sơn quy mô 20.000 m3 (giai đoạn I: 10.000 m3) của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa vào Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025.

Điều 2. Các nội dung khác quy định tại Quyết định s 2412/QĐ-BCT ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối xăng dầu giai đoạn 2010-2020, định hướng đến năm 2025 không thay đổi.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Kế hoạch, Thị trường trong nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng, Cục trưởng Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường công nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: QP, CA, KHĐT, GTVT, TNMT, XD;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tổng công ty Dầu Việt Nam;
- Website Bộ Công Thương;

- Lưu: VT, KH (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2570/QĐ-BCT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2570/QĐ-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/06/2016
Ngày hiệu lực23/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2570/QĐ-BCT

Lược đồ Quyết định 2570/QĐ-BCT bổ sung kho xăng dầu vào quy hoạch phát triển hệ thống phân phối xăng dầu 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2570/QĐ-BCT bổ sung kho xăng dầu vào quy hoạch phát triển hệ thống phân phối xăng dầu 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2570/QĐ-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýCao Quốc Hưng
       Ngày ban hành23/06/2016
       Ngày hiệu lực23/06/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2570/QĐ-BCT bổ sung kho xăng dầu vào quy hoạch phát triển hệ thống phân phối xăng dầu 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2570/QĐ-BCT bổ sung kho xăng dầu vào quy hoạch phát triển hệ thống phân phối xăng dầu 2016

           • 23/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực