Quyết định 2570/QĐ-UBND

Quyết định 2570/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội khu định canh định cư Cu Mực - Kăn Hoa, xã Hồng Hạ do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2570/QĐ-UBND đầu tư dự án Đường giao thông nội khu định canh định cư Thừa Thiên Huế 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2570/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐƯỜNG GIAO THÔNG NỘI KHU ĐỊNH CANH, ĐỊNH CƯ CU MỰC - KĂN HOA, XÃ HỒNG HẠ NĂM 2016.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010; Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu s đến năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số du canh, du cư đến năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 2262/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Công văn số 6783/VPCP-KTTH ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý khó khăn trong thực hiện chương trình định canh, định cư;

Căn cứ Công văn s 142/BTC-NSNN ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính về việc kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ di dân thực hiện định canh, định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số;

Căn cứ Báo cáo số 8615/BC-BKHĐT ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn NSTƯ các Dự án định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thừa Thiên Huế khởi công mới;

Căn cứ Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2010 của UBND tỉnh Tha Thiên Huế về việc phê duyệt Dự án Quy hoạch đim định canh định cư tập trung vùng Cu Mực - Kăn Hoa, xã Hồng Hạ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2010-2012;

Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình s2634/TTr-SKHĐT ngày 19 tháng 10 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông nội khu định canh định cư Cu Mực - Kăn Hoa, xã Hồng Hạ năm 2016 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên dự án: Đường giao thông nội khu định canh, định cư Cu Mực - Kăn Hoa, xã Hồng Hạ năm 2016.

2. Ch đầu tư: Ban Dân tộc tỉnh Thừa Thiên Huế,

3. Mc tiêu đầu tư xây dựng: Góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tng, đảm bảo các điều kin thuận lợi để giúp các hộ dân định canh, định cư xã Hng Hạ đi lại, phát trin sản xut, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, xóa đói giảm nghèo bền vững.

4. Nội dung và quy mô đầu tư:

- Tổng chiều dài khong 1.330m, gồm 4 tuyến:

+ Tuyến 1: Dài khoảng 545m, điểm đầu giao với đường bê tông hiện có, điểm cuối kết thúc tại nhà dân cuối cùng trên khu ĐCĐC.

+ Tuyến 2: Dài khoảng 100m, điểm đầu nối với đường bê tông hiện có, đim cuối giao với tuyến 1.

+ Tuyến 3: Dài khoảng 155m, điểm đầu nối với đường bê tông hiện có, đim cuối kết thúc tại nhà dân cuối cùng trên khu ĐCĐC.

+ Tuyến 4: Dài khoảng 530m, điểm đầu nối nối đường bê tông hiện có, đim cuối kết thúc tại Km0+530 trên tuyến.

- Nền đường rộng 4m, mặt đường rộng 3,0m, kết cấu bê tông xi măng; b trí các công trình trên tuyến có quy mô kết cu vĩnh cửu và các điểm tránh xe hợp lý.

5. Địa điểm xây dựng: Xã Hồng Hạ, huyện A Lưới.

6. Tổng mức đầu tư dự kiến: Khoảng 2.600 triệu đng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương cấp theo Quyết định số 2262/QĐ-TTg ngày 15/12/2015.

8. Thời gian thực hiện dự án: 01 năm.

9. Hình thức tổ chức quản lý dự án: Chủ đầu tư ký hợp đng thuê Ban quản lý dán chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án khu vực để thực hiện quản lý dự án theo quy định.

10. Vấn đề khác: Chủ đu tư làm việc với UBND huyện A Lưới để tổ chức lập thủ tục điều chỉnh (bổ sung khối lượng đường giao thông) dự án Quy hoạch điểm định canh định cư tập trung vùng Cu Mực - Kăn Hoa, xã Hng Hạ, huyện A Lưới trình phê duyệt theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND huyện A Lưới và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: LĐ và CV
P.ĐTXD;
- Lưu: VT, XDHT.

CHỦ TỊCH
Nguyn Văn Cao

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2570/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2570/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2016
Ngày hiệu lực26/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2570/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2570/QĐ-UBND đầu tư dự án Đường giao thông nội khu định canh định cư Thừa Thiên Huế 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2570/QĐ-UBND đầu tư dự án Đường giao thông nội khu định canh định cư Thừa Thiên Huế 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2570/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNguyễn Văn Cao
        Ngày ban hành26/10/2016
        Ngày hiệu lực26/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2570/QĐ-UBND đầu tư dự án Đường giao thông nội khu định canh định cư Thừa Thiên Huế 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2570/QĐ-UBND đầu tư dự án Đường giao thông nội khu định canh định cư Thừa Thiên Huế 2016

            • 26/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực