Quyết định 2574/QĐ-UBND

Quyết định 2574/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt mức giá cước vận chuyển cấp cứu, đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân của Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam

Nội dung toàn văn Quyết định 2574/QĐ-UBND 2018 mức giá cước vận chuyển cấp cứu đưa đón bệnh nhân Quảng Nam


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2574/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 27 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT MỨC GIÁ CƯỚC VẬN CHUYỂN CẤP CỨU, ĐƯA ĐÓN BỆNH NHÂN VÀ THÂN NHÂN BỆNH NHÂN CỦA TRUNG TÂM CẤP CỨU 115 QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giá; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá">56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 389/TTr-STC ngày 07/8/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mức giá cước vận chuyển cấp cứu, đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân của Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam, với những nội dung chính như sau:

- Cự ly dưới 5 km

70.000 đồng/chuyến

(Bảy mươi nghìn đồng trên chuyến)

- Cự ly từ 5 km đến 10 km

100.000 đồng/chuyến

(Một trăm nghìn đồng trên chuyến)

- Cự ly trên 10 km đến 30 km

14.000 đồng/1km

(Mười bốn nghìn đồng trên một kilômét)

- Cự ly trên 30 km

12.000 đồng/1km

(Mười hai nghìn đồng trên một kilômét)

Ghi chú:

- Mức giá cước trên đã bao gồm các khoản chi phí phục vụ cấp cứu, chăm sóc, vận chuyển bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân.

- Cự ly vận chuyển được xác định khi xe đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân đưa đến bệnh viện hoặc từ bệnh viện về nhà hoặc từ bệnh viện này đến bệnh viện khác (không tính đoạn đường xe đi mà không chở bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân).

- Mức giá cước nêu trên chỉ tính các chi phí: Tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, ưu đãi nghề của nhân viên hợp đồng; chi phí thường trực; chi phí nhiên liệu; sửa chữa thường xuyên; công tác phí và tiền thuế. Ngân sách nhà nước cân đối các chi phí: Khấu hao tài sản; lương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, phụ cấp chức vụ, trách nhiệm, độc hại, ưu đãi nghề của người lao động biên chế; chi phí sửa chữa lớn; bảo hiểm phương tiện, phí và lệ phí, chi phí nghiệp vụ chuyên môn của ngành và chi phí khác (như điện nước, vệ sinh môi trường, rác nguy hại, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ văn phòng, thông tin tuyên truyền, tiền thuê nhà làm việc tại Điện Bàn, tiền tiếp khách, tiền tàu xe, tiền nước uống, tiền chi nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm).

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:

1. Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam chịu trách nhiệm công bố, niêm yết công khai mức giá cước vận chuyển quy định nêu trên; sử dụng hóa đơn thu tiền dịch vụ do Cục Thuế tỉnh quy định; tổ chức phục vụ đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân kịp thời, chu đáo; sử dụng nguồn thu hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm; sửa chữa, quản lý, sử dụng tài sản và hạch toán kế toán theo đúng quy định.

2. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam tổ chức phục vụ cấp cứu, đưa đón bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân kịp thời, chu đáo.

3. Sở Tài chính, Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu, chi cước vận chuyển bệnh nhân và thân nhân bệnh nhân của Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam và thủ trưởng các cơ quan, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 14/02/2015 của UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, KG-VX, KTTH, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đình Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2574/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2574/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 27/08/2018
Ngày hiệu lực 27/08/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2574/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2574/QĐ-UBND 2018 mức giá cước vận chuyển cấp cứu đưa đón bệnh nhân Quảng Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2574/QĐ-UBND 2018 mức giá cước vận chuyển cấp cứu đưa đón bệnh nhân Quảng Nam
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2574/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Quảng Nam
Người ký Trần Đình Tùng
Ngày ban hành 27/08/2018
Ngày hiệu lực 27/08/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2574/QĐ-UBND 2018 mức giá cước vận chuyển cấp cứu đưa đón bệnh nhân Quảng Nam

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2574/QĐ-UBND 2018 mức giá cước vận chuyển cấp cứu đưa đón bệnh nhân Quảng Nam

  • 27/08/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 27/08/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực