Quyết định 258/QĐ-BTC

Quyết định 258/QĐ-BTC năm 2017 về bố trí một phần tài sản tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại tỉnh Thừa Thiên - Huế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 258/QĐ-BTC bố trí một phần tài sản tại cơ sở đào tạo bồi dưỡng tại Huế 2017


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 258/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VVIỆC BTRÍ MỘT PHN TÀI SẢN TẠI CƠ SỞ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tchức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 2969/QĐ-BTC ngày 18/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính;

Căn cứ Quyết định số 99/QĐ-BTC ngày 14/01/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Nghiệp vụ thuế trực thuộc Tổng cục Thuế;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bố trí cho Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính sử dụng và quản lý 04 phòng tầng 4 khu nhà Hiệu bộ để bố trí cho Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài chính Miền Trung thuộc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế Tổng cục Thuế đã được Btrưởng Bộ Tài chính giao tạm cho Tổng cục Thuế quản lý tại Quyết định s2642/QĐ-BTC ngày 14/12/2015, cụ thể như sau:

Số TT

Tên hạng mục

Diện tích phòng (m2)

S phòng (phòng)

1

Phòng 4.02

48,44

01

2

Phòng 4.03

47,44

01

3

Phòng 4.04

49,60

01

4

Phòng 4.05

31,17

01

 

Tng cộng

 

04

Điều 2. Tổng cục Thuế có trách nhiệm chuyển giao cho Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính quản lý và sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật. Thời điểm bàn giao tài sản do Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính thống nhất với Tổng cục Thuế quyết định.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế có trách nhiệm quy định cụ thể về quy chế quản lý và sử dụng các hạng mục tài sản sử dụng chung (phòng làm việc, phòng họp, hội trường, ký túc xá, các chi phí liên quan: điện, nước, vệ sinh và các hạng mục dùng chung ...) theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Giám đốc Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Giám đốc Trường Nghiệp vụ Thuế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- VP Đảng ủy, Công đoàn;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Chí

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 258/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu258/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/02/2017
Ngày hiệu lực08/02/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 258/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 258/QĐ-BTC bố trí một phần tài sản tại cơ sở đào tạo bồi dưỡng tại Huế 2017


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 258/QĐ-BTC bố trí một phần tài sản tại cơ sở đào tạo bồi dưỡng tại Huế 2017
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu258/QĐ-BTC
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýNguyễn Hữu Chí
        Ngày ban hành08/02/2017
        Ngày hiệu lực08/02/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 258/QĐ-BTC bố trí một phần tài sản tại cơ sở đào tạo bồi dưỡng tại Huế 2017

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 258/QĐ-BTC bố trí một phần tài sản tại cơ sở đào tạo bồi dưỡng tại Huế 2017

           • 08/02/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/02/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực