Quyết định 2580/QĐ-BNN-KHCN

Quyết định 2580/QĐ-BNN-KHCN năm 2018 sửa đổi khoản 1 điều 1 Quyết định 3869/QĐ-BNN-KHCN quy định nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nội dung toàn văn Quyết định 2580/QĐ-BNN-KHCN 2018 sửa đổi Quyết định 3869/QĐ-BNN-KHCN dự toán kinh phí


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2580/QĐ-BNN-KHCN

Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI KHOẢN 1 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH 3869/QĐ-BNN-KHCN NGÀY 28/09/2015 QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG, ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của liên Bộ Tài chính, Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 1 điều 1 Quyết định số 3869/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 9 năm 2015 Quy định một số nội dung, định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như sau:

1. Dự toán tiền công trực tiếp

a) Tiền công trực tiếp cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN: Tiền công trực tiếp cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN được tính bằng (=) tiền công chức danh theo ngày x số ngày công lao động của từng chức danh.

- Cách tính tiền công chức danh theo ngày:

Tiền công ngày (đồng) cho từng chức danh thực hiện nhiệm vụ được KHCN được tính như sau:

Tiền công ngày (đồng) = Lcs x Hstcn

Trong đó:

- Lcs là mức lương cơ sở do Nhà nước quy định tính tại thời điểm xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ.

- Hstcn: là Hệ số tiền công ngày quy định trong bảng 1.

Bảng 1. Hệ số tiền công ngày cho các chức danh thực hiện nhiệm vụ KH&CN

TT

Chức danh

Hệ số tiền công theo ngày (Hstcn)

(1)

(2)

(3)

1

Chủ nhiệm nhiệm vụ

0,56

2

Thành viên chính, thư ký khoa học

0,35

3

Thành viên

0,20

4

Kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ

0,16

- Cách tính số ngày công lao động theo từng chức danh: Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN có trách nhiệm xây dựng thuyết minh dự toán tiền công chi tiết theo từng chức danh tham gia thực hiện nội dung công việc, số ngày công tham gia của từng chức danh căn cứ theo Luật lao động và các quy định hiện hành của Nhà nước, trong đó ngày công lao động quy đi được tính 08 giờ/01 ngày (trường hợp có số giờ công lẻ, trên 4 giờ được tính 1 ngày công, dưới 4 giờ được tính 1/2 ngày công).

b) Dự toán tiền công trực tiếp đối với chức danh kỹ thuật viên, nhân viên hỗ trợ không quá 20% tổng dự toán tiền công trực tiếp đối với các chức danh quy định tại điểm 1, 2, 3 bảng 1 Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này thay thế khoản 1 điều 1 Quyết định số 3869/QĐ-BNN-KHCN ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu: VT, KHCN (NVL
.40bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Quốc Doanh

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2580/QĐ-BNN-KHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2580/QĐ-BNN-KHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/07/2018
Ngày hiệu lực02/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2580/QĐ-BNN-KHCN

Lược đồ Quyết định 2580/QĐ-BNN-KHCN 2018 sửa đổi Quyết định 3869/QĐ-BNN-KHCN dự toán kinh phí


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2580/QĐ-BNN-KHCN 2018 sửa đổi Quyết định 3869/QĐ-BNN-KHCN dự toán kinh phí
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2580/QĐ-BNN-KHCN
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýLê Quốc Doanh
       Ngày ban hành02/07/2018
       Ngày hiệu lực02/07/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2580/QĐ-BNN-KHCN 2018 sửa đổi Quyết định 3869/QĐ-BNN-KHCN dự toán kinh phí

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2580/QĐ-BNN-KHCN 2018 sửa đổi Quyết định 3869/QĐ-BNN-KHCN dự toán kinh phí

           • 02/07/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/07/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực