Quyết định 2580/QĐ-UBND

Quyết định 2580/QĐ-UBND năm 2018 quy định tạm thời giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại khoáng sản không kim loại (vật liệu xây dựng thông thường) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Quyết định 2580/QĐ-UBND 2018 thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại Quảng Trị đã được thay thế bởi Quyết định 2731/QĐ-UBND 2018 giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản Quảng Trị và được áp dụng kể từ ngày 26/11/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2580/QĐ-UBND 2018 thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại Quảng Trị


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2580/QĐ-UBND

Quảng Trị, ngày 05 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI (VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 05 năm 2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên; Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 12/2015/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về Thuế;

Căn cứ Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ Tài chính Quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau;

Xét đề nghị của Sở tài chính tại Tờ trình số 3258/TTr-STC ngày 30 tháng 10 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời giá tính thuế tài nguyên đối với một số loại khoáng sản không kim loại (vật liệu xây dựng thông thường) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị như Phụ lục kèm theo Quyếy định này.

Đói với các loại khoáng sản không có trong danh mục này, giá tính thuế tài nguyên là giá trị tối thiểu của khung giá tính thuế tài nguyên theo Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quân Chính

 

PHỤ LỤC

GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TẠM THỜI ĐỐI VỚI KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2580/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị tính: đồng

Mã nhóm loại tài nguyên

Tên nhóm, loại tài nguyên/Sản phẩm tài nguyên

ĐVT

Giá tính thuế tài nguyên

Ghi chú

Cấp
1

Cấp
2

Cấp
3

Cấp
4

Cấp
5

II

 

 

 

 

Khoáng sản không kim loại

 

 

 

 

II1

 

 

 

Đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình

M2

27.000

 

 

II2

 

 

 

Đá, sỏi

 

 

 

 

 

II201

 

 

Sỏi

 

 

 

 

 

 

II20102

 

Các loại cuội, sỏi, sạn khác

M2

110.000

 

 

 

II202

 

 

Đá xây dựng

 

 

 

 

 

 

II20103

 

Đá làm vật liệu xây dựng thông thường

 

 

 

 

 

 

 

II2020301

Đá sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác)

M2

80.00

 

 

 

 

 

II2020302

Đá hộc, đá Base

M2

100.000

 

 

 

 

 

II2020303

Đá cấp phối

M2

140.000

 

 

 

 

 

II2020304

Đá dăm các loại

M2

168.000

 

 

 

 

 

II2020305

Đá lô ca

M2

140.000

 

 

 

 

 

II2020306

Đá chẻ, đá Bazan dạng cột

M2

280.000

 

 

II5

 

 

 

Cát

 

 

 

 

 

II501

 

 

Cát san lấp (bao gồm cả cát nhiễm mặn)

M2

56.000

 

 

 

II502

 

 

Cát xây dựng

 

 

 

 

 

 

II50201

 

Cát đen dùng trong xây dựng

M2

70.000

 

 

 

 

II50202

 

Cát vàng dùng trong xây dựng

M2

105.000

 

 

 

 

 

 

Cát xám thu hồi au khi khai thác Titan

M2

60.000

 

 

 

II7

 

 

Đất làm gạch (sét làm gạch, ngói)

M2

50.000

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2580/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2580/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2018
Ngày hiệu lực05/11/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/11/2018
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2580/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2580/QĐ-UBND 2018 thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại Quảng Trị


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2580/QĐ-UBND 2018 thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại Quảng Trị
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2580/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Trị
        Người kýNguyễn Quân Chính
        Ngày ban hành05/11/2018
        Ngày hiệu lực05/11/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/11/2018
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2580/QĐ-UBND 2018 thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại Quảng Trị

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2580/QĐ-UBND 2018 thuế tài nguyên đối với khoáng sản không kim loại Quảng Trị