Quyết định 2581/QĐ-BTC

Quyết định 2581/QĐ-BTC năm 2007 đính chính Thông tư 77/2007/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2581/QĐ-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng Quỹ Vì người nghèo đính chính Thông tư 77/2007/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2581/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ 77/2007/TT-BTC NGÀY 05/07/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/03/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt ;

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, 

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Đính chính sai sót về số thứ tự trình bày và một số nội dung khác ban hành kèm theo Thông tư số 77/2007/TT-BTC ngày 05/07/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng cho Quỹ “Vì người nghèo”.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ; CQ ngang Bộ;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Các cơ quan TW của các đoàn thể;

- UBTWMTTQ Việt Nam;

- UBND, UBMTTQ các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Sở Tài chính, Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Công báo;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Website Chính phủ, Website Bộ Tài chính;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Lưu VT, Vụ CĐKT&KT.

TUQ. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

Đinh Văn Nhã

 

 

PHỤ LỤC

ĐÍNH CHÍNH SAI SÓT TRONG THÔNG TƯ SỐ 77/2007/TT-BTC NGÀY 05/7/2007 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 

(Kèm theo Quyết định số 2581/QĐ-BTC ngày 31/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

 

 

STT

Mục

Điểm

Nội dung

 trong TT 77/2007/TT-BTC

Nội dung

đính chính

1

II. Quy định cụ thể

2.5. Giải thích nội dung, kết cấu và phương pháp ghi chép các tài khoản kế toán

Tại trang 7, phần Hạch toán kế toán loại tài khoản 1 - Tiền và vật tư cần tôn trọng một số quy định sau, đã in “1, 3”

Sửa lại: “1, 2”

2

 

 

Trang 12, dòng 13 đã in: “Loại tài khoản 3 - Thanh toán, có 2 tài khoản, chia làm 3 nhóm”

Sửa lại “Loại tài khoản 3 - Thanh toán, có 2 tài khoản, chia làm 2 nhóm”

3

 

4.6. Mẫu báo cáo tài chính

Trang 26, 27, tại góc trái bên phải mẫu B01-Q và Mẫu B02-Q, đã in “Mấu số”

Sửa lại: “Mẫu số”

4

Phụ lục 04 - Giải thích nội dung và phương pháp lập báo cáo tài chính

 

Trang 22, Báo cáo thu, chi quỹ (Mẫu số B02-Q), đã in “1, 2, 4”

Sửa lại: “1, 2, 3”

5

 

Trang 25, điểm 4 - Nội dung và phương pháp lập thuyết minh báo cáo tài chính, đã in “I, II”

Sửa lại: “4.1, 4.2”

6

 

 

Trang 25, dòng 9, 10 từ dưới lên, đã in “, sổ chi tiết Tài khoản 155 trong năm báo cáo”

Sửa lại: “phần chi tiết Tài khoản 155 trong năm báo cáo”

7

 

 

Trang 25, dòng 6 từ dưới lên, đã in “và các sổ chi tiết Tài khoản 311 - Các khoản phải thu …”

Sửa lại: “phần chi tiết Tài khoản 311 - Các khoản phải thu…”

8

 

 

Trang 25, dòng 2 từ dưới lên, đã in “và các sổ chi tiết Tài khoản 331 - Các khoản phải trả …”

Sửa lại: “phần chi tiết Tài khoản 331 - Các khoản phải trả…”

9

 

 

 

Bổ sung thêm mẫu sổ S06-Q, Sổ thu quỹ thiếu trong bản đã phát hành do lỗi in ấn


Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo”

Mẫu số: S06- Q

..............................................................           

(Ban hành theo TT số: 77/2007/TT-BTC ngày 05/07/2007 của Bộ trưởng BTC)

 

 

SỔ THU QUỸ

Năm...........

 

Ngày

Chứng từ

 

Tổng

Trong đó

 

Tháng

ghi sổ

Số

hiệu

Ngày,

tháng

DIỄN GIẢI

số thu

Thu ủng

hộ trực tiếp

Tài trợ,

viện trợ

Điều  chuyển

Thu hợp pháp khác

Ghi chú

A

B

C

D

1

2

3

4

5

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sổ này có...trang, đánh số từ trang 01 đến trang..........

- Ngày mở sổ:......................

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Phụ trách kế toán

(Ký, họ tên)

Ngày... tháng... năm.....

Người có trách nhiệm quản lý

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2581/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2581/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2007
Ngày hiệu lực31/07/2007
Ngày công báo08/09/2007
Số công báoTừ số 664 đến số 665
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2581/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2581/QĐ-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng Quỹ Vì người nghèo đính chính Thông tư 77/2007/TT-BTC


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2581/QĐ-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng Quỹ Vì người nghèo đính chính Thông tư 77/2007/TT-BTC
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2581/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐinh Văn Nhã
       Ngày ban hành31/07/2007
       Ngày hiệu lực31/07/2007
       Ngày công báo08/09/2007
       Số công báoTừ số 664 đến số 665
       Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2581/QĐ-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng Quỹ Vì người nghèo đính chính Thông tư 77/2007/TT-BTC

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2581/QĐ-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng Quỹ Vì người nghèo đính chính Thông tư 77/2007/TT-BTC

           • 31/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/09/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực