Quyết định 2581/QĐ-UBND

Quyết định 2581/QĐ-UBND năm 2014 ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tỉnh Long An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2581/QĐ-UBND 2014 ủy quyền hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Long An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2581/QĐ-UBND

Long An, ngày 01 tháng 08 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ỦY QUYỀN CHO GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUYẾT ĐỊNH HỦY GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 563/TTr-STNMT ngày 28/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

Điều 2. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ:

- Căn cứ nội dung được ủy quyền tại Điều 1, tổ chức thực hiện việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai và các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND tỉnh trong phạm vi được ủy quyền tại Điều 1 quyết định này./.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 41/QĐ-UBND ngày 06/01/2011 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quyết định thu hồi, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Phòng NC-KT;
- Lưu: VT, VPĐK.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2581/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2581/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/08/2014
Ngày hiệu lực01/08/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2581/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2581/QĐ-UBND 2014 ủy quyền hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Long An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2581/QĐ-UBND 2014 ủy quyền hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Long An
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2581/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Long An
        Người kýĐỗ Hữu Lâm
        Ngày ban hành01/08/2014
        Ngày hiệu lực01/08/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2581/QĐ-UBND 2014 ủy quyền hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Long An

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2581/QĐ-UBND 2014 ủy quyền hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Long An

            • 01/08/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/08/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực