Quyết định 2583/QĐ-UB

Quyết định 2583/QĐ-UB năm 2000 về Quy định Giải thưởng Văn học nghệ thuật Côn Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành

Quyết định 2583/QĐ-UB năm 2000 Quy định Giải thưởng Văn học nghệ thuật Côn Sơn đã được thay thế bởi Quyết định 851/2006/QĐ-UBND giải thưởng Văn học nghệ thuật Côn Sơn – Hải Dương và được áp dụng kể từ ngày 08/03/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 2583/QĐ-UB năm 2000 Quy định Giải thưởng Văn học nghệ thuật Côn Sơn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2583/2000/QĐ-UB

Hải Dương ngày 21 tháng 8 năm 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC  BAN HÀNH “QUY ĐỊNH VỀ GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CÔN SƠN”

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND & UBND (sửa đổi) ngày 21 – 6 - 1994

- Xét đề nghị của Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dương về Giải thưởng Văn học nghệ thuật Côn Sơn.

Điều 2:

- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

- Các văn bản trước đây trái với bản Quy định nêu trong Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Ông Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Chủ tịch Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh, Giám đốc các sở: Văn hoá - Thông tin, Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính – Vật giá, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Oanh

 

QUY ĐỊNH

VỀ GIẢI THƯỞNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT CÔN SƠN
 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2583/QĐ-UB ngày 21-8-2000 của UBND tỉnh Hải Dương)

Hơn hai chục năm qua, Giải thưởng Văn học nghệ thuật (VHNT) Côn Sơn của tỉnh đã được trao cho nhiều tác giả với những tác phẩm văn học, công trình nghệ thuật (sau đây gọi chung là tác phẩm) có giá trị, bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực trong cuộc sống.

Để việc xét tặng giải thưởng ngày càng nền nếp, nâng cao tác dụng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết TW 5 (khoá VIII) và Nghị quyết 08 của Tỉnh uỷ Hải Dương về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về Giải thưởng VHNT Côn Sơn như sau:

I – Quy định chung

Điều 1: Giải thưởng VHNT Côn Sơn là giải thưởng cao nhất về lĩnh vực VHNT của tỉnh, nhằm đánh giá và biểu dương tài năng, cống hiến của văn nghệ sỹ trong lao động sáng tạo; đồng thời động viên, khích lệ các tác giả tích cực vươn lên sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị xuất sắc, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng quê hương Hải Dương giàu đẹp, văn minh.

Điều 2:

a. Giải thưởng được xét chọn 5 năm 1 lần.

b. Việc xét tặng phải đảm bảo công khai, chính xác, công bằng, để giải thưởng ghi nhận được những thành tựu nổi bật của Văn học nghệ thuật tỉnh nhà trong từng giai đoạn và đạt được mục đích đề ra (tại Điều 1)

II - Đối tượng xét thưởng

Điều 3: Tất cả tác phẩm có nội dung phản ánh về quê hương, đất nước và con người Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, do những tác giả trong tỉnh sáng tác, đều có thể tham gia dự giải.

- Đối với những tác giả hiện đang sống, công tác ở ngoài tỉnh, thì tác phẩm dự giải nhất thiết phải phản ánh về mảnh đất, con người Hải Dương.

- Những tác phẩm đã đoạt các giải thưởng ở tỉnh bạn, ở Trung ương hoặc quốc tế, nếu không do tác giả trong tỉnh sáng tác, thì không thuộc đối tượng xét thưởng.

Điều 4: Mỗi tác giả có thể gửi một hoặc nhiều tác phẩm (quy cách tác phẩm dự giải nêu tại điều 7, mục III), song trong một thể loại, không gửi quá 03 tác phẩm. Trường hợp đặc biệt, người thân có thể gửi thay, nhưng phải theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 5:

a – Chỉ xét chọn những tác phẩm đã được phổ biến qua xuất bản, triển lãm, biểu diễn, phát thanh, truyền hình v.v..từ cấp tỉnh trở lên; đối với nghệ thuật kiến trúc, phải là những đồ án đã được thể hiện qua thực tiễn xây dựng.

b – Các tác phẩm dự giải phải có căn cứ cụ thể về thời gian được phổ biến, thể hiện, và đều phải được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xác nhận bằng văn bản.

Điều 6: Các tác giả phải tự chịu trách nhiệm về quyền tác giả của mình với những người có liên quan đến tác phẩm dự giải, theo quy định của pháp luật.

III - Loại hình, quy cách tác phẩm

Điều 7: Tất cả những tác phẩm thuộc các loại hình văn học (văn xuôi, thơ, kịch bản, sưu tầm – nghiên cứu, lý luận – phê bình, dịch thuật v.v…) và nghệ thuật (sân khấu, điện ảnh, nhiếp ảnh, âm nhạc, múa, hội hoạ, điêu khắc, kiến trúc v.v…) đều thuộc phạm vi xét thưởng.

Điều 8: Đơn vị được coi là Tác phẩm dự giải VHNT Côn Sơn để xét tặng giải thưởng, được quy định cụ thể như sau:

a - Đối với văn học:

- Với văn xuôi, thơ, sưu tầm – nghiên cứu, lý luận – phê bình, dịch thuật v.v…: Đều phải là một tập, hoặc một bộ (tập thơ, tập truyện, tập (hoặc bộ) tiểu thuyết, tập ký, tập sưu tầm – nghiên cứu, tập lý luận – phê bình, dịch thuật…)

- Với kịch bản văn học (sân khấu, điện ảnh…): Là một kịch bản dài, hoặc 3 kịch bản ngắn.

- Nêu là lời bài hát dân ca (có giá trị văn chương): Phải là lời của 10 bài trở lên.

b - Đối với các loại hình nghệ thuật:

- Sân khấu, điện ảnh, múa…

+ Là đạo diễn bộ phim, vở diễn dài (60 phút trở lên), hoặc 03 bộ phim, vở diễn ngắn (30 phút trở lên)

+ Là vai diễn trong bộ phim, vở diễn dài (60 phút trở lên)

+ Là biên đạo phần múa trong bộ phim, vở diễn có tổng thời lượng múa từ 30 phút trở lên, hoặc một tiết mục múa độc lập dài 25 phút trở lên.

- Âm nhạc: Từ 3 đến 5 ca khúc, bản nhạc; là phần nhạc của 1 vở diễn, bộ phim dài (60 phút trở lên), hoặc phần nhạc của 03 bộ phim, vở diễn ngắn (từ 30 phút trở lên)

- Nhiếp ảnh: Là 05 bức ảnh trở lên (nhiều nhất cũng không quá 10 bức)

- Mỹ thuật: Là bức tranh, bức phù điều, đồ hoạ, pho tượng v.v…

- Kiến trúc: Là đồ án kiến trúc đã được xây dựng.

Quy cách và số lượng cụ thể cho từng thể loại, từng chất liệu…(nhất là đối với mỹ thuật) sẽ được quy định chi tiết trong Văn bản hướng dẫn do Cơ quan thường trực Giải thưởng VHNT Côn Sơn ban hành.

c – Trường hợp đặc biệt:

Tác phẩm tuy không đúng quy cách nêu trong điều này hoặc trong văn bản hướng dẫn, nhưng được đông đảo dư luận thừa nhận là có giá trị lớn, Hội đồng xét tặng giải thưởng VHNT Côn Sơn, gọi tắt là Hội đồng xét thưởng (HĐXT) có thể xem xét cụ thể, nếu được tất cả các thành viên nhất trí, sẽ trình UBND tỉnh quyết định cho tham dự giải.

IV – Tiêu chuẩn đoạt giải

Điều 9: Tác phẩm đoạt giải:

- Có giá trị cao về nội dung: phản ánh chân thực cuộc sống, con người Việt Nam trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có tư tưởng tiến bộ, tình cảm trong sáng, toát ra được nhiệt tình tha thiết với quê hương đất nước, với chủ nghĩa xã hội.

- Có tính nghệ thuật cao, vừa độc đáo, hiện đại, vừa đậm đà bản sắc dân tộc.

- Là tác phẩm hấp dẫn công chúng, có tác dụng nâng cao nhận thức, bồi dưỡng tình cảm, đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh và năng lực thẩm mỹ cho nhân dân, phục vụ đắc lực sự nghiệp bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước.

Điều 10: Khuyến khích đúng mức các tác phẩm, theo thứ tự:

a – Nội dung tác phẩm phải đạt được ít nhất một trong ba yêu cầu sau:

- Viết về đề tài hiện đại, về công cuộc đổi mới hiện nay, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

- Có phát hiện về vẻ đẹp độc đáo, đậm đà bản sắc xứ Đông trong thiên nhiên và trong tâm hồn, tính cách, hoặc trong lối sống, phong tục tập quán của con người Hải Dương.

- Đặt ra và gợi hướng giải quyết đúng đắn những vấn đề hệ trọng trong cuộc sống.

b – Sáng tác cho thiếu nhi.

c – Tác phẩm của tác giả là người dân tộc thiểu số.

d – Tác phẩm đầu tay

V – Cơ cấu và giá trị giải thưởng

Điều 11: Giải thưởng VHNT Côn Sơn có cơ cấu cho mỗi loại hình như sau:

- 1 giải A: Trao cho tác phẩm đạt các tiêu chuẩn nêu tại Mục IV ở mức xuất sắc, tiêu biểu cả về nội dung và hình thức nghệ thuật.

- 2 giải B: Trao cho những tác phẩm đạt các tiêu chuẩn nêu tại mục IV ở mức xuất sắc.

- 3 giải C: Trao cho những tác phẩm đạt các tiêu chuẩn nêu tại mục IV ở mức cao (nhưng vẫn thấp hơn mức đạt giải B)

- 5 giải khuyến khích: Trao cho những tác phẩm đạt tiêu chuẩn ở mức gần kề giải C

Điều 12:

a – Việc xét trao các loại giải trên phụ thuộc vào chất lượng thực tế của các tác phẩm dự giải; ở mỗi loại hình cũng như trong phạm vi toàn giải, không nhất thiết phải trao tặng đủ các loại giải.

b – Tác giả đoạt nhiều giải thưởng thuộc cùng một loại hình, thì chỉ được nhận giải thưởng cao nhất; nếu đoạt nhiều giải thưởng thuộc các loại hình khác nhau, sẽ được nhận tất cả các giải.

c – Khi có nhiều tác phẩm giá trị ngang nhau, vượt quá số lượng quy định cho một loại giải, sẽ xét theo thứ tự ưu tiên (nêu tại điều 10) đến khi đủ số lượng tối đa.

d – Nếu trong Tác phẩm dự giải VHNT Côn Sơn không đoạt giải chính thức, nhưng có một tác phẩm thành phần (một bài thơ, một truyện ngắn, một tấm ảnh, một ca khúc v.v…) có nhiều giá trị xuất sắc, thực sự là tác phẩm tiêu biểu cả về nội dung và hình thức nghệ thuật, thì tác phẩm cụ thể đó, tuy không được trao giải, vẫn được UBND tỉnh khen thưởng xứng đáng, nhưng tiền thưởng tác giả được nhận cao nhất cũng không vượt quá 1/5 so với giá trị giải A.

e – Trường hợp có tác phẩm đạt các tiêu chuẩn nói tại mục IV ở mức đặc biệt xuất sắc, HĐXT có thể đề xuất UBND tỉnh quyết định trao tặng giải thưởng đặc biệt của riêng đợt trao giải đó. Giá trị của giải đặc biệt so với giá trị của giải A sẽ bằng 1,5 lần.

Điều 13: Giá trị giải thưởng do UBND tỉnh quyết định và công bố vào đầu năm có kỳ xét thưởng; tương quan các giải như sau:

So với giải A,

- Giá trị của giải B bằng 2/3,

- Giá trị của giải C bằng 1/2,

- Giá trị giải khuyến khích bằng 1/5.

VI – Tô chức thực hiện

Điều 14:

a – HĐXT là cơ quan tư vấn giúp UBND tỉnh chủ trì toàn bộ công việc xét tặng giải thưởng VHNT Côn Sơn, do UBND tỉnh quyết định thành lập vào đầu năm có kỳ xét thưởng, bao gồm các thành phần sau:

- Chủ tịch Hội đồng: do Phó Chủ tịch UBND tỉnh đảm nhiệm

- 3 Phó Chủ tịch Hội đồng gồm:

+ Chủ tịch Hội VHNT tỉnh (Phó Chủ tịch thường trực)

+ Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin

+ Mời một đại biểu Lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ.

- Từ 11 đến 15 Uỷ viên gồm: Các thành viên Hội đồng Nghệ thuật tỉnh, 1 đại diện Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, chuyên viên theo dõi VHNT của UBND tỉnh và của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

b – Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐXT được ghi trong văn bản quyết định thành lập Hội đồng.

Điều 15: Hội VHNT tỉnh làm chức năng Cơ quan thường trực của HĐXT, có nhiệm vụ:

1 – Tổ chức tuyên truyền vận đồng tham gia Giải thưởng.

2 – Căn cứ các quy định tại văn bản này, lập kế hoạch triển khai và soạn thảo hướng dẫn chi tiết, cụ thể cho mỗi kỳ xét thưởng.

3 – Tổ chức nhận, bảo quản các tác phẩm và tạo điều kiện thuận lợi để Ban sơ khảo làm việc; sau đó báo cáo kết quả sơ khảo lên HĐXT.

4 – Giúp việc HĐXT trong thời gian Hội đồng làm việc.

5 – Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do UBND tỉnh giao cho.

Điều 16: Ban sơ khảo:

- Do HĐXT thành lập, làm nhiệm vụ sơ khảo, đề xuất các tác phẩm được vào chung khảo và chịu trách nhiệm trước HĐXT về toàn bộ công việc của mình.

- Thành phần gồm: Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và các Tiểu ban chuyên môn (Mỗi tiểu ban từ 3 đến 5 người; trong đó có Trưởng tiểu ban, 1 Phó tiểu ban và một số thành viên là những văn nghệ sĩ có năng lực, hiểu biết sâu sắc về chuyên môn và có uy tín trong Hội VHNT tỉnh)

Điều 17:

a – Trên cơ sở các tác phẩm đã qua sơ khảo, HĐXT (có mời đại diện của Ban sơ khảo) làm nhiệm vụ chung khảo.

b – Khi cần thiết, HĐXT có thể mời những nhà chuyên môn có trình độ và uy tín ở Trung ương giúp thẩm định. Số lượng và chuyên gia thuộc loại hình nghệ thuật nào là do HĐXT tỉnh quy định, nhưng danh sách cụ thể do Ban chấp hành Trung ương hội của bộ môn nghệ thuật có quyết định.

Điều 18:

a – HĐXT, Ban sơ khảo làm việc theo nguyên tắc tập thể, bỏ phiếu kính và quyết định theo đa số (trên 50% tổng số phiếu). Điều kiện để cuộc bỏ phiếu có giá trị là số người tham gia dự họp (và bỏ phiếu) ít nhất là bằng 2/3 tổng số thành viên của HĐXT (hoặc Ban sơ khảo)

b – Các thành viên của HĐXT, của Ban sơ khảo, nếu có tác phẩm dự giải, thì trong khoảng thời gian HĐXT hoặc Ban sơ khảo thảo luận và bỏ phiếu về tác phẩm của mình, sẽ không tham gia dự họp. Tỷ lệ phiếu để xếp giải được tính trên tổng số thành viên tham gia dự họp (và bỏ phiếu)

c - Đại diện Ban sơ khảo được mời dự xét chung khảo, nếu không là thành viên HĐXT, thì không được tham gia bỏ phiếu.

Điều 19: Kết quả chung khảo được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và niêm yết tại trụ sở Hội VHNT tỉnh trong vòng 10 ngày, sau đó trình UBND tỉnh xem xét, quyết định tặng các giải thưởng.

Điều 20: Kinh phí Giải thưởng Văn học nghệ thuật Côn Sơn do ngân sách tỉnh cấp, không tính vào ngân sách hàng năm của Hội VHNT tỉnh.

VII - Điều khoản thi hành

Điều 21:

- Bản quy định dài 06 trang, gồm VII phần, 21 điều.

- Giao cho Hội VHNT tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện bản quy định này.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có những điểm không còn phù hợp với thực tế, UBND tỉnh sẽ điều chỉnh kịp thời.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2583/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2583/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2000
Ngày hiệu lực21/08/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2006
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2583/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 2583/QĐ-UB năm 2000 Quy định Giải thưởng Văn học nghệ thuật Côn Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2583/QĐ-UB năm 2000 Quy định Giải thưởng Văn học nghệ thuật Côn Sơn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2583/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hải Dương
        Người kýNguyễn Hữu Oanh
        Ngày ban hành21/08/2000
        Ngày hiệu lực21/08/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 08/03/2006
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2583/QĐ-UB năm 2000 Quy định Giải thưởng Văn học nghệ thuật Côn Sơn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2583/QĐ-UB năm 2000 Quy định Giải thưởng Văn học nghệ thuật Côn Sơn