Quyết định 2584/QĐ-BGTVT

Quyết định 2584/QĐ-BGTVT năm 2015 về kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới định mức kinh tế - kỹ thuật; quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải

Nội dung toàn văn Quyết định 2584/QĐ-BGTVT 2015 sửa đổi ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2584/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BAN HÀNH MỚI ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT; QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG ÁP DỤNG TRONG CÁC LĨNH VỰC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Quyết định số 695/QĐ-TTg ngày 21 tháng 05 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kế hoạch rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới định mức kinh tế - kỹ thuật; quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào danh mục nhiệm vụ kèm theo, các cơ quan, đơn vị rà soát để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới định mức kinh tế - kỹ thuật; quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng, hàng tháng báo cáo tiến độ về Bộ Giao thông vận tải.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng Bộ GTVT;
- Lưu: VT, KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

 

KẾ HOẠCH

RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, BAN HÀNH MỚI ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT; QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG ÁP DỤNG TRONG CÁC LĨNH VỰC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2584/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 7 năm 2015)

STT

Tên dịch vụ sự nghiệp công do Bộ GTVT quản lý

Cơ quan soạn thảo

Tiến độ trình Dự thảo (nếu có)

Cơ quan chủ trì thẩm định trình ban hành

Tiên độ trình ban hành (nếu có)

1

Dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

Cục Hàng hải Việt Nam

20/8/2015

Vụ Kết cấu hạ tầng GT

Quý III/2015

2

Dịch vụ Hoa tiêu Hàng hải

Cục Hàng hải Việt Nam

20/8/2015

Vụ Khoa học - Công nghệ

Quý III/2015

3

Dịch vụ Thông tin duyên hải

Cục Hàng hải Việt Nam

20/8/2015

Vụ Khoa học - Công nghệ

Quý III/2015

4

Dịch vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển

Cục Hàng hải Việt Nam

20/8/2015

Vụ An toàn giao thông

Quý III/2015

5

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển và vùng nước cảng biển

Cục Hàng hải Việt Nam

20/8/2015

Vụ Pháp chế

Quý III/2015

6

Dịch vụ quản lý, bảo trì đường thủy nội địa

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

20/8/2015

Vụ Kết cấu hạ tầng GT

Quý III/2015

7

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải đường thủy nội địa tại cảng, bến thủy nội địa, trên luồng, tuyến

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

20/8/2015

Vụ Vận tải

Quý III/2015

8

Dịch vụ quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông  đường bộ

Tổng Cục đường bộ Việt Nam

20/8/2015

Vụ Kết cấu hạ tầng GT

Quý III/2015

9

Dịch vụ tìm kiếm cứu nạn đường bộ

Tổng Cục đường bộ Việt Nam

20/8/2015

Vụ An toàn giao thông

 

10

Dịch vụ điều hành bay qua vùng trời Việt Nam

Cục Hàng không Việt Nam

20/8/2015

Vụ Vận tải

Quý III/2015

11

Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng không dân dụng tại cảng hàng không sân bay

Cục Hàng không Việt Nam

20/8/2015

Vụ Vận tải

Quý III/2015

12

Dịch vụ tìm kiếm cứu nạn hàng không

Cục Hàng không Việt Nam

20/8/2015

Vụ An toàn giao thông

Quý III/2015

13

Dịch vụ quản lý, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia

Cục Đường sắt Việt Nam

20/8/2015

Vụ Kết cấu hạ tầng GT

Quý III/2015

14

Dịch vụ tìm kiếm cứu nạn đường sắt

Cục Đường sắt Việt Nam

20/8/2015

Vụ An toàn giao thông

Quý III/2015

15

Dịch vụ quản lý dự án, giám định chất lượng công trình GT

Cục QLXD và CLCTGT

20/8/2015

Cục QLXD và CLCTGT

Quý III/2015

16

Dịch vụ Giáo dục đào tạo; dạy nghề; đào tạo; bồi dưỡng công chức

Các trường, đơn vị đào tạo xây dựng

20/8/2015

Vu Tổ chức cán b

Quý III/2015

17

Dịch vụ Y tế

Cục Y tế GTVT

20/8/2015

Cục Y tế GTVT

Quý III/2015

18

Dịch vụ Đăng kiểm

Cục Đăng kiểm Việt Nam

20/8/2015

Vụ Khoa học - Công nghệ

Quý III/2015

Ghi chú:

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2584/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2584/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/07/2015
Ngày hiệu lực20/07/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2584/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2584/QĐ-BGTVT 2015 sửa đổi ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2584/QĐ-BGTVT 2015 sửa đổi ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2584/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýĐinh La Thăng
        Ngày ban hành20/07/2015
        Ngày hiệu lực20/07/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2584/QĐ-BGTVT 2015 sửa đổi ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2584/QĐ-BGTVT 2015 sửa đổi ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công

            • 20/07/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/07/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực