Quyết định 2587/QĐ-UBND

Quyết định 2587/QĐ-UBND năm 2008 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của quỹ bảo trợ trẻ em do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2587/QĐ-UBND 2008 nhiệm vụ quyền hạn bộ máy quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2587/QĐ-UBND

Vinh, ngày 03 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MỰÁY VÀ BIÊN CHẾ CỦA QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em ngày 15/6/2004;

Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 24/4/2008 về việc giải thể Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Nghệ An, chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy về bảo vệ và chăm sóc trẻ em về Sở Lao động Thương binh và Xã hội quản lý;

Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Công văn số 891/LĐTBXH.TC ngày 19/6/2008 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 277/TTr-SNV ngày 02/7/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều hết hiệu lực thi hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

 

QUY ĐỊNH

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ CỦA QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2587/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh)

Chương I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA QUỸ BẢO TRỢ TRẺ EM

Điều 1. Vị trí, chức năng.

Quỹ Bảo trợ trẻ em là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An, chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đồng thời chịu sự điều hành của Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Quỹ Bảo trợ trẻ em là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ; có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản và có trụ sở riêng.

Quỹ Bảo trợ trẻ em thực hiện chức năng khai thác mọi nguồn lực bằng hình thức huy động sự đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ thực hiện một số mục tiêu chương trình hành động vì trẻ em Nghệ An, trong đó đặc biệt ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng và vùng thiên tai dịch bệnh. Tổ chức các hoạt động trợ giúp trẻ em.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

1. Xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động dài hạn và hàng năm của Quỹ Bảo trợ Trẻ em Nghệ An báo cáo Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em và trình Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt.

2. Khai thác, thu nhận các nguồn đóng góp trong và ngoài nước tạo nguồn vốn cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An, phát triển vốn thông qua các hoạt động kinh tế, văn hóa theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trợ giúp trẻ em gồm: Tư vấn khám chữa bệnh về răng miệng cho trẻ em, phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật sau phẫu thuật và can thiệp sớm cho trẻ em khuyết tật; tư vấn dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

4. Phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, thị xã, các ngành, các đoàn thể, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước triển khai thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt.

5. Tổ chức tuyên truyền các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em và kết quả đóng góp của các nhà tài trợ.

6. Quản lý sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

7. Xem xét và trình duyệt các chương trình, dự án vận động theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức làm công tác Quỹ Bảo trợ trẻ em từ tỉnh đến cơ sở.

8. Xây dựng và tổ chức thực hiện các dự án theo quy định của pháp luật.

9. Định kỳ báo cáo Hội đồng Bảo trợ và Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh về tình hình thu, chi, tích lũy, quản lý, sử dụng vốn, tài sản và các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh; Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong các hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em.

10. Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em các cấp.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh giao.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc và biên chế.

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo gồm: Giám đốc và Phó Giám đốc. b) Các phòng chuyên môn, giúp việc:

- Phòng Hành chính - Kế hoạch - Tổng hợp.

- Phòng Truyền thông - Vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em.

- Phòng Trợ giúp trẻ em.

Việc quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng chuyên môn, giúp việc của Quỹ Bảo trợ Trẻ em thực hiện theo Quy định hiện hành của UBND tỉnh về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức.

2. Chế độ làm việc: Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh làm việc theo chế độ thủ trưởng; Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em là người đứng đầu và chịu trách nhiệm trước Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em và trước pháp luật hiện hành về toàn bộ hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An.

Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc điều hành một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em thực hiện theo quy định hiện hành về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ của UBND tỉnh.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, giúp việc của Quỹ Bảo trợ trẻ em do Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh.

3. Biên chế: Biên chế của Quỹ Bảo trợ Trẻ em được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch hàng năm. Quỹ Bảo trợ trẻ em căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch biên chế trình Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Sở Nội vụ tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định.

Chương 2

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra Qũy Bảo trợ trẻ em tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm

vụ được giao.

Điều 5. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có gì vướng mắc hoặc chưa phù hợp, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh báo cáo Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, bổ sung, sửa đổi./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2587/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2587/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/07/2008
Ngày hiệu lực03/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2587/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2587/QĐ-UBND 2008 nhiệm vụ quyền hạn bộ máy quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2587/QĐ-UBND 2008 nhiệm vụ quyền hạn bộ máy quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2587/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýNguyễn Xuân Đường
       Ngày ban hành03/07/2008
       Ngày hiệu lực03/07/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản gốc Quyết định 2587/QĐ-UBND 2008 nhiệm vụ quyền hạn bộ máy quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2587/QĐ-UBND 2008 nhiệm vụ quyền hạn bộ máy quỹ bảo trợ trẻ em Nghệ An

        • 03/07/2008

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 03/07/2008

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực