Quyết định 259/QĐ-UBND

Quyết định 259/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Kế hoạch “Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025”

Nội dung toàn văn Quyết định 259/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 259/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 3 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH “XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2019 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12/6/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định s 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”;

Căn cứ Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 118/TTr-SKHCN ngày 29/01/2019 và ý kiến của Giám đốc các Sở: Tài chính tại Công văn số 112/STC-HCSN ngày 08/01/2019, Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 179/SKHĐT-ĐKKD ngày 12/02/2019,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch “Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025”.

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo đúng nội dung Kế hoạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 - 2020.

Các nội dung khác tại Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 31/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2025, Kế hoạch s 01/KH-UBND ngày 03/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 trái với Kế hoạch này hết hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Hiệu trưởng Trường Đại học Phạm Văn Đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Tỉnh đoàn Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Khoa học và Công ngh
;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Báo Quảng Ngãi;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi;
- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật t
nh;
- Các tr
ường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh;
- VPUB: PCVP(VX), TH, CBTH;
- Lưu: VT, KGVX
lmc85.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2019 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

I. ĐỊNH HƯỚNG

1. Định hướng

a) Xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, tập trung vào đi tượng thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học sinh các trường trung học phổ thông và doanh nghiệp toàn tỉnh; chú trọng nâng cao nhận thức và năng lực của phụ nữ về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; khuyến khích nghiên cứu khoa học và pt triển công nghệ, gia tăng giá trị trong doanh nghiệp; lấy khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng phát triển kinh tế - xã hội; góp phần thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp, bình đẳng giới.

b) Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mi sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, trên cơ sở Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”; Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến 2025” và Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”.

2. Các ngành, lĩnh vực ưu tiên phát triển đổi mới sáng tạo

a) Dịch vụ du lịch, ẩm thực.

b) Nông nghiệp (bao gồm cả dược liệu).

c) Công nghệ thông tin - truyền thông.

d) Tái chế và xử lý chất thải.

e) Ngoài các lĩnh vực ưu tiên trên, hỗ trợ các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong các lĩnh vực khác phục vụ thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

II. MỤC TIÊU

I. Mục tiêu chung

Hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động khởi nghiệp đổi mi sáng tạo (gọi tắt là Start-up); thúc đẩy, hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp.

Các mục tiêu chính từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, như sau:

a) Nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Hình thành phong trào và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng; trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trong thanh niên, học sinh các trường trung học phổ thông, sinh viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp.

b) Tạo lập môi trường thuận lợi, từng bước hoàn thiện cơ chế, hành lang pháp lý và nâng cao năng lực của các thành phần tham gia hoạt động khởi nghiệp đi mới sáng tạo. Chú trọng hình thành cơ chế, chính sách đột phá nhằm hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tạo môi trường thuận lợi để học sinh, sinh viên hình thành và hiện thực hóa ý tưởng, dự án khởi nghiệp, góp phần tạo việc làm cho học sinh, sinh viên sau khi tt nghiệp.

c) Thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành ý tưởng và xây dựng ý tưởng thành doanh nghiệp khởi nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về việc hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên việc khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ và mô hình kinh doanh mới.

d) Thành lập và hỗ trợ mạng lưới câu lạc bộ khởi nghiệp, đầu tư xây dựng không gian làm việc chung trên địa bàn. Hình thành và phát triển các Quỹ đầu tư và xây dựng mạng lưới các nhà đầu tư và các nhà cố vấn khởi nghiệp của tỉnh.

đ) Phát triển mạnh, đa dạng hóa kênh thông tin, truyền thông về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tổ chức các hình thức ghi nhận, tôn vinh những tấm gương, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thành công trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể

Giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2020:

- Tập trung hoạt động tuyên truyền, truyền thông, đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng và năng lực về khởi nghiệp đi mới sáng tạo cho từng nhóm đối tượng khác nhau.

- Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp địa phương hàng năm theo chủ đề.

- Hình thành đội ngũ chuyên gia tư vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hỗ trợ phát triển 10 ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo và 06 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó ít nhất có 02 dự án do phụ nữ quản lý; 01 dự án của học sinh, sinh viên.

- Thúc đẩy, hỗ trợ phát triển 03 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trong đó ít nhất có 01 doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và 01 doanh nghiệp do sinh viên thành lập.

- Kết nối được 02 - 03 nhà đầu tư hỗ trợ đầu tư cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Hình thành mới từ 02 - 03 cơ sở ươm tạo ý tưởng, doanh nghiệp, không gian làm việc chung.

- 100% các trường đại học, cao đẳng có kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp sáng tạo.

- 100% các trường đại học, cao đẳng thành lập Câu lạc bộ sinh viên khởi nghiệp sáng tạo.

- 70% học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trong thời gian đầu nhập học và trước khi tốt nghiệp.

III. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Xây dựng và phát triển mạnh công tác thông tin, truyền thông về khởi nghiệp đi mới sáng tạo

a) Vận hành Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi

- Nội dung:

Cổng thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có chức năng, nhiệm vụ kết nối Cổng thông tin khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia, cộng đồng khởi nghiệp trong nước và quc tế; thường xuyên cung cấp thông tin chính sách, pháp luật; nguồn nhân lực; nguồn đầu tư, giao dịch đầu tư; sản phẩm; đối tác, khách hàng, mô hình kinh doanh mới; các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, tài trợ; tin tức, sự kiện.. .liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; cung cấp thông tin về công nghệ, sáng chế, giải pháp hữu ích, tiêu chun, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ.

Cung cấp diễn đàn kết nối cung cầu công nghệ; tổ chức hình thành và khai thác kho dữ liệu khoa học và công nghệ quốc gia và của tỉnh; tổ chức các diễn đàn trực tuyến truyền thông, giáo dục và htrợ hoạt động khởi nghiệp đi mới sáng tạo.

- Cơ quan thực hiện: Trung tâm Thông tin và ng dụng Khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2019 - 2020).

b) Thực hiện Chuyên mục “Câu chuyện khởi nghiệp” trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi.

- Nội dung: Tổ chức tọa đàm trực tiếp, tọa đàm phát lại, đối thoại truyền hình,...theo các chủ đề (03 lần/năm).

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Hội Liên hiệp Phụ nữ tnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian hoàn thành và phát sóng đầu tiên: Quý I năm 2019.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2019 - 2020).

c) Xây dựng truyền hình trực tuyến trên Báo điện tử Quảng Ngãi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

- Nội dung:

Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các cơ chế liên quan đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các hoạt động và mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài tỉnh;...Tổ chức giới thiệu và quảng bá khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh Quảng Ngãi nhân các sự kiện lớn được tổ chức trên địa bàn tỉnh và tham gia các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, quốc tế.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Báo Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian hoàn thành và phát sóng đầu tiên: Quý I năm 2019.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2019 - 2020).

d) Cổng Thông tin điện tử tỉnh, các tạp chí, bản tin chuyên ngành, cổng thông tin điện tử các ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố; Đài Truyền thanh các huyện, thành phố.

- Nội dung: Thông tin, tuyên truyền, giới thiệu cơ chế, chính sách; hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các mô hình khởi nghiệp thành công của tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Ban Biên tập các tạp chí, bản tin; Đài Truyền thanh các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2019 - 2025).

đ) Tuyên truyền hoạt động khởi nghiệp sáng tạo qua mạng xã hội: Facebook, Zalo,...

- Nội dung: Xây dựng các trang trên Facebook, Zalo,..về khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi để thông tin, giới thiệu hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các mô hình khởi nghiệp thành công của tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2019 - 2020)

e) Tổ chức các diễn đàn trực tuyến về khi nghiệp đổi mới sáng tạo trên Cổng thông tin điện tử “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi” và các trang xã hội về khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh.

- Nội dung: Khuyến khích, đối thoại, kêu gọi và giải đáp các thông tin liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2019 - 2020).

2. Hỗ trợ hot động đào tạo, tp huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng, năng lực và dịch vụ cho khi nghiệp đi mới sáng tạo

a) Đối tượng, nội dung đào tạo, tập huấn:

- Đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các sở, ban, ngành và địa phương, các đối tượng có nhu cầu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quan tâm các đối tượng là phụ nữ, học sinh, sinh viên.

- Đào tạo cán bộ tư vấn, hỗ trợ về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đặc biệt, chú trọng hình thành đội ngũ chuyên gia tư vn đi mới sáng tạo trên địa bàn.

- Xây dựng chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp cho từng nhóm đối tượng tại các trường đại học, cao đẳng trung cấp, học sinh trung học phổ thông, thanh niên nông thôn.

- Đào tạo, tp huấn về hình thành và phát triển ý tưởng khởi nghiệp, quản trị doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học; chống hàng giả,...

- Marketing, quảng bá sản phẩm, dịch vụ, khai thác thông tin công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn đo lường chất lượng, thanh toán tài chính, đánh giá, định giá kết quả nghiên cứu khoa học, tài sản trí tuệ,...các nội dung khác quan trọng và thiết thực hơn cho sự thành công của doanh nghiệp.

- Đào tạo, tập huấn về vai trò, vị trí của các cấp Hội Phụ nữ trong vận động phụ nữ khởi nghiệp; vai trò của phụ nữ trong quản lý, làm chủ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm phát huy điểm mạnh, những lĩnh vực, ngành nghề, ý tưởng, giải pháp công nghệ để khởi nghiệp hiệu quả.

b) Phương thức tổ chức: Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, tập huấn thông qua các hình thức: Các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh tự tổ chức, liên kết, kêu gọi các tổ chức trong và ngoài nước tham gia đào tạo...

c) Cơ quan chủ trì:

- Sở Khoa học và Công nghệ: Thực hiện đào tạo chuyên gia tư vấn khởi nghiệp; đào tạo chuyên sâu cho các hạt giống có ý tưởng sáng tạo; đào tạo tập huấn nâng cao nhận thức về khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Thực hiện đào tạo, tập huấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp mới thành lập không quá 5 năm.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Thực hiện đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thực hiện đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho sinh viên các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

d) Cơ quan phối hợp: Các địa phương, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, các hiệp hội, các câu lạc bộ khởi nghiệp.

đ) Trung bình mỗi năm tổ chức 20 lớp đào tạo, tập huấn (khoảng trên 2.500 người).

e) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2019 - 2020).

3. Xây dựng và phát trin mạng lưới Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo, đầu tư và khởi nghiệp.

a) Tập trung hướng dẫn, hỗ trợ 02 câu lạc bộ đã thành lập, gồm: Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, Câu lạc bộ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo huyện Sơn Hà mở rộng phát triển thành viên, kết nối cộng đồng khởi nghiệp trong và ngoài nước; đẩy mạnh hoạt động nuôi dưng, ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì:

+ Tỉnh đoàn Quảng Ngãi: Hỗ trợ hoạt động Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

+ UBND huyện Sơn Hà: Hỗ trợ hoạt động Câu lạc bộ khi nghiệp đổi mới sáng tạo huyện Sơn Hà.

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2019 - 2020)

b) Thành lập các câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo sinh viên trong các trường đại học, cao đẳng.

- Cơ quan chủ trì: Ban Giám hiệu các trường đại học, cao đẳng.

- Cơ quan phối hợp và thực hiện: Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên các trường đại học, cao đẳng.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2019 - 2020)

c) Thành lập các câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo tại các địa phương có đủ điều kiện.

- Cơ quan chỉ đạo: UBND cấp huyện.

- Cơ quan chủ trì: Huyện đoàn, thành đoàn.

- Cơ quan phi hp: Các cơ quan có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2019 - 2020)

d) Thành lập và tổ chức hoạt động câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo các hợp tác xã nông nghiệp trẻ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thành lập và hoạt động: Quý III năm 2019.

4. Xây dựng các cơ sở ươm tạo, không gian làm việc chung hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo

4.1. Xây dựng cơ sở ươm tạo doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

a) Nội dung:

Cơ sở Ươm tạo doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi gồm khu nhà làm việc và xưởng sản xuất thực nghiệm.

b) Địa điểm: Tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng

c) Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Phạm Văn Đồng

d) Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng.

đ) Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020

4.2. Xây dựng cơ sở ươm tạo doanh nghiệp trên địa bàn huyện Sơn Hà.

a) Nội dung: Tập trung hỗ trợ hình thành cơ sở ươm tạo doanh nghiệp trên địa bàn huyện Sơn Hà nhằm tạo không gian làm việc chung và các điều kiện cần thiết khác để hỗ trợ hoạt động khi nghiệp sáng tạo cho thanh niên, phụ nữ,... huyện Sơn Hà nói chung và các huyện miền núi lân cận.

b) Địa điểm: Tại huyện Sơn Hà.

c) Cơ quan chủ trì: UBND huyện Sơn Hà.

d) Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Xây dựng.

đ) Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020

4.3. Hình thành các vườn ươm doanh nghiệp, không gian làm việc chung tại các địa phương, trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp...

a) Nội dung: Khuyến khích, hỗ trợ xây dựng các vườn ươm doanh nghiệp, các khu không gian làm việc chung cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (co-working space) theo hướng xã hội hóa tại các địa phương và các trường đại học, cao đng, các doanh nghiệp,...

b) Cơ quan chủ trì: UBND cấp huyện; các trường; các doanh nghiệp; các câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo.

c) Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

d) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2019 - 2020).

5. Tổ chức cuộc thi và ngày hội khởi nghip sáng tạo tnh Quảng Ngãi, tham gia Ngày hội khởi nghiệp khu vực, quốc gia, quốc tế.

a) Tổ chức cuộc thi và ngày hội khởi nghiệp sáng tạo - TechFest tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở kết hợp ngày phụ nữ khởi nghiệp, học sinh, sinh viên khởi nghiệp hng năm theo từng chủ đ.

- Cơ quan tham mưu: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Thời gian tổ chức định kỳ: Quý IV hàng năm.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2019 - 2020).

b) Tham gia ngày hội khởi nghiệp quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, ngày hội phụ nữ khi nghiệp do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức, ngày hội học sinh, sinh viên khởi nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức; ngày hội khởi nghiệp vùng, địa phương trong nước và ngày hội khởi nghiệp quốc tế.

- Cơ quan chủ trì:

+ Sở Khoa học và Công nghệ: Tham gia ngày hội khởi nghiệp quốc gia, các ngày hội khởi nghiệp vùng, địa phương trong nước và ngày hội khởi nghiệp quốc tế.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo: Tham gia ngày hội học sinh, sinh viên khởi nghiệp quốc gia.

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tham gia ngày hội phụ nữ khởi nghiệp quốc gia.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và địa phương.

- Các tổ chức tham gia: Các câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh, cộng đồng khởi nghiệp.

- Thời gian tham gia: Theo định kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức hoặc theo thư mời của các địa phương và các tổ chức quốc tế.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2019 - 2020)

c) Hỗ trợ cộng đồng khi nghiệp tỉnh tham gia các cuộc thi khi nghiệp sáng tạo quốc gia, quốc tế: Khuyến khích cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh tham gia các cuộc thi ý tưởng sáng tạo cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

- Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, các Hiệp hội.

- Thời gian tham gia định kỳ: Theo quy định của Ban Tổ chức cuộc thi/hội thi.

d) Hàng năm và định kỳ, triển lãm hoặc hội chợ (TechMart, Tech Demo, xúc tiến thương mại, quảng bá du lịch, sn phẩm thủ công mỹ nghệ, làng nghề,…) do tỉnh, các sở, ngành, UBND cấp huyện tổ chức cần có không gian phù hợp hỗ trợ các đối tượng khởi nghiệp, đặc biệt là học sinh, sinh viên, phụ nữ khi nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu, kết ni, quảng bá các sản phẩm được hình thành từ khởi nghiệp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan thực hiện: Các câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh, cá nhân, học sinh, sinh viên khởi nghiệp.

- Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2019 - 2020).

6. Tổ chức các hội thảo, diễn đàn kết nối khởi nghiệp cấp tỉnh

a) Chủ đề:

Các hội thảo/diễn đàn tổ chức tại tỉnh tập trung vào xây dựng cơ chế, chính sách liên quan thúc đẩy, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tầm nhìn chiến lược; tư vấn, kết nối nhà đầu tư; hỗ trợ pháp lý thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp; đổi mới công nghệ và bảo vệ tài sản trí tuệ, quảng bá, kết nối,… các sản phẩm khởi nghiệp; diễn đàn phụ nữ, học sinh, sinh viên Quảng Ngãi với khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; quản trị rủi ro trong khởi nghiệp, phát triển sản phẩm mới trong khởi nghiệp,...Ưu tiên những chủ đgiúp nâng cao nhận thức, kỹ năng và năng lực của người khởi nghiệp sáng tạo.

b) Định kỳ, hàng năm tổ chức các hội thảo/diễn đàn theo chủ đề hoặc đăng cai, phối hợp với các cơ quan Trung ương, các hiệp hội, các tổ chức quốc tế,... tổ chức tại Quảng Ngãi.

c) Cơ quan chủ trì:

- Sở Khoa học và Công nghệ: Tổ chức các hội thảo/hội nghị/diễn đàn về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hội thảo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ, sản phẩm mới và đổi mới công nghệ phục vụ khởi nghiệp sáng tạo.

- Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức các diễn đàn “Học sinh, sinh viên Quảng Ngãi với khởi nghiệp sáng tạo”.

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tnh: Tổ chức các hội thảo/hội nghị/diễn đàn “Phụ nữ Quảng Ngãi với khởi nghiệp sáng tạo”.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tổ chức các hội thảo/hội nghị/diễn đàn “Doanh nhân Quảng Ngãi với khởi nghiệp sáng tạo”.

d) Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành địa phương, các hiệp hội liên quan theo từng chủ đề.

đ) Thời gian tổ chức định kỳ: Nhân ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sn Hồ Chí Minh, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ngày Doanh nhân Việt Nam,...

e) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2019 - 2020).

7. Xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh

a) Nội dung: Đào tạo chuyên sâu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho giảng viên một số trường đại học, cao đẳng, cán bộ quản lý về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành viên của các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (Nhóm tư vấn - hỗ trợ khởi nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp,..) để hình thành đội ngũ chuyên gia tư vấn khởi nghiệp nhằm chủ động nguồn nhân lực có chuyên môn sâu về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia vào hoạt động quản lý, giảng dạy, tư vấn cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

c) Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Trường đại học, cao đẳng.

d) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2019 - 2020).

8. Xây dựng mạng lưới nhà các nhà cố vấn khởi nghiệp và các nhà đầu tư mạo hiểm trên địa bàn tỉnh

a) Nội dung: Xây dựng mạng lưới các doanh nghiệp có kinh nghiệm, thành công và có vốn liên kết với các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp để cố vấn, hỗ trợ, đầu tư, phát triển các ý tưởng khởi nghiệp.

b) Cơ quan chủ trì: Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh.

c) Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

đ) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2019 - 2020).

9. Tổ chức kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh và hỗ trợ phát triển các dự án khởi nghiệp đi mới sáng tạo, các doanh nghiệp khởi nghiệp thông qua kết nối nhà đầu tư và các Chương trình Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh

a) Nội dung:

- Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, cá nhân khởi nghiệp kết nối với đối tác, nhà đầu tư, các chương trình hỗ trợ trong nước và nước ngoài; giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, hỗ trợ thủ tục đầu tư thông qua các đại diện thương mại nước ngoài,...; hỗ trợ kết nối, tiếp cận các nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ, Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp, Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, Quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), các Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia, các quỹ khác của Trung ương và địa phương; hỗ trợ cho các nhóm Start-up kết nối với các doanh nghiệp, các tổ chức, các nhà khoa học, trong đó chú trọng kết nối với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Xúc tiến đầu tư hỗ trợ các Start-up, xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, hỗ trợ Startup tiêu thụ sản phẩm.

b) Cơ quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ.

c) Cơ quan phối hợp: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương và các hiệp Hội.

d) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2019 - 2020).

10. Xây dựng Chương trình hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo

a) Nội dung:

- Mở rộng hợp tác, liên kết với các tổ chức để thu hút các nguồn lực trong và ngoài tỉnh phục vụ xây dựng và phát triển hệ sinh thái khi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

- Xây dựng Chương trình khung liên kết, hp tác với các địa phương có hệ sinh thái khởi nghiệp đạt chất lượng, các cơ sươm tạo doanh nghiệp, cơ sở ươm tạo ý tưởng khi nghiệp trong và ngoài nước phục vụ xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp tỉnh.

- Tổ chức các đoàn công tác tham gia các sự kiện khởi nghiệp sáng tạo, học tập kinh nghiệm tại các địa phương có hệ sinh thái khởi nghiệp thành công.

b) Cơ quan chủ trì tham mưu: Sở Khoa học và Công nghệ.

c) Cơ quan phối hợp: Hội Liên hiệp Phụ nữ tnh, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ.

d) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2019 - 2020).

11. Chương trình “Học sinh, sinh viên Quảng Ngãi với khởi nghiệp sáng tạo”

a) Nội dung: Khuyến khích, kêu gọi, hỗ trợ học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia sáng tạo các ý tưởng khởi nghiệp; tổ chức hướng dẫn, đào tạo kiến thức, kỹ năng khi nghiệp sáng tạo cho sinh viên, học sinh.

b) Cơ quan chủ trì thực hiện: Ban giám hiệu, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng; Ban giám hiệu, Đoàn Thanh niên các trường trung học phthông trên địa bàn tỉnh.

c) Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Tổ chức định kỳ hàng năm: Nhân ngày Học sinh sinh viên, Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày thành lập ngành, ngày thành lập trường,...

đ) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2019 - 2020).

12. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Ban giám hiệu các trường đại học, cao đng, trường trung học phthông.... quan tâm hỗ trợ hoạt động đi mới sáng tạo và các Câu lạc bộ khi nghiệp sáng tạo trên địa bàn, cơ quan phụ trách tổ chức các hi thảo/diễn đàn theo từng lĩnh vực cụ thể để kết nối, hỗ trợ khởi nghiệp đi mới sáng tạo phù hợp (gọi chung là cp ngành và địa phương)

a) Nội dung: Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Ban giám hiệu các trường đại học, cao đẳng, trường trung học phổ thông;...: Xây dựng kế hoạch xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương, đơn vị và tạo điều kiện cho các Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo hoạt động, tổ chức các hội thảo/diễn đàn theo từng lĩnh vực cụ thể để kết nối, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phù hợp.

b) Cơ quan thực hiện: Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và Ban giám hiệu các trường.

c) Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

d) Thời gian thực hiện: Xuyên suốt (2019 - 2020).

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch là 22.956.000.000 đồng (hai mươi hai tỷ chín trăm năm mươi sáu triệu đồng). Trong đó:

- Kinh phí từ nguồn đầu phát triển của tỉnh và huy động các nguồn kinh phí khác là 19.500.000.000 đồng (mười chín tnăm trăm triệu đồng).

- Kinh phí từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh là 2.106.000.000 đồng (hai tỷ một trăm lẽ sáu triệu đồng).

- Kinh phí từ nguồn ngân sách được cấp cho các sở, ngành theo dự toán hàng năm để thực hiện các nội dung trong Kế hoạch: 1.350.000.000 đồng (một tỷ ba trăm năm mươi triệu đồng).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ

a) Hướng dẫn các sở, ban, ngành, các địa phương, các trường đại học, cao đng, các hiệp Hội, cộng đồng khởi nghiệp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

b) Định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá kết quả và tổng hợp nhiệm vụ các ngành, địa phương, xây dựng nhiệm vụ cho năm tiếp theo và báo cáo UBND tỉnh.

c) Chủ trì, phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các trường đại học, cao đẳng, trường trung học phổ thông,... trong việc huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, đầu tư phát triển cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ tnh

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh và các cơ quan liên quan trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến phụ nữ khởi nghiệp trong Kế hoạch này và các nội dung trong Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” của Chính phủ tại địa phương theo hướng dẫn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

b) Phát động mạnh mẽ phong trào “Phụ nữ Quảng Ngãi với khởi nghiệp sáng tạo”, hướng dẫn các cấp hội tổ chức xây dựng Kế hoạch tại địa phương. Theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) theo quy định hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

3. Tỉnh đoàn Quảng Ngãi

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc phát động phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong thanh niên; chủ trì tham mưu tổ chức cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo” và Hội thi “Festival sáng tạo trẻ”.

b) Chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong việc thực hiện Chương trình kết nối Học sinh, sinh viên Quảng Ngãi với khởi nghiệp sáng tạo”. Theo dõi, tổng hp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) theo quy định hoặc đt xuất khi có yêu cầu.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và ng nghệ tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trường trung học phổ thông theo Kế hoạch này và các nội dung trong Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Chính phủ tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Phát động mạnh mẽ phong trào “Học sinh, sinh viên Quảng Ngãi với khởi nghiệp sáng tạo”, hướng dẫn các trường, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên,... tổ chức xây dựng Kế hoạch tại ngành, trường. Theo dõi, tng hợp báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) theo quy định hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

5. Sở Tài chính

Hướng dẫn các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương trong việc lập dự toán, quyết toán kinh phí thực hiện hàng năm; tổ chức thẩm định tham mưu UBND tỉnh.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư

a) Chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ trong việc đào tạo, tập huấn các kiến thức khởi nghiệp sáng tạo cho các doanh nghiệp mới thành lập.

b) Trong quá trình hình thành, phát triển doanh nghiệp phát hiện các doanh nghiệp có ý tưởng mới, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ chức khác tiếp cận, hướng dn kết nối, hỗ trợ để phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

7. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; các trường đại hc, cao đẳng, trung học phổ thông: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại địa phương và phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này.

8. Báo Quảng Ngãi, Đài Phát Thanh - Truyền hình Quảng Ngãi: Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kịch bản, thực hiện các chuyên mục về khởi nghiệp sáng tạo hiệu quả.

9. UBND các huyện, thành phố

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện các nội dung của Kế hoạch này tại địa phương.

b) Ban hành kế hoạch thực hiện. Hỗ trợ, đầu tư theo hướng xã hội hóa không gian làm việc chung tại địa phương; hỗ trợ các câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo đã thành lập tại địa phương để phát triển.

c) Xây dựng, phát triển phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa phương.

d) Chủ động trong việc cung cấp thông tin, gắn kết, đối thoại,...tạo điều kiện để cộng đồng khởi nghiệp nuôi dưỡng ý tưởng khi nghiệp, phát triển thành doanh nghiệp khởi nghiệp.

10. Hiệp Hội các doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ tnh:

a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện Kế hoạch này.

b) Kêu gọi các doanh nghiệp tham gia đầu tư hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

c) Kêu gọi doanh nghiệp tài trợ cho các hoạt động xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng xã hội hóa, chú trọng thành lập mạng lưới các nhà cố vấn và đầu tư khi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.

Trong quá trình thực hiện, các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) trước ngày 30/11 hàng năm; đng thời, nếu có vướng mc, phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ đhướng dẫn./.

 

PHỤ LỤC 1

CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2019-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định 259/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

NỘI DUNG VÀ KT QUẢ

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ THAM MƯU

CƠ QUAN PHỐI HỢP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

KINH PHÍ

I

CÔNG TÁC THÔNG TIN, TRUYỀN THÔNG VỀ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

1

Duy t và phát triển Cổng thông tin Khởi nghiệp đi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi (tên miền khoinghiep.quangngai.gov.vn)

Xuyên sut (2019 - 2020)

Sở Khoa học và Công nghệ

 

90 triệu/năm

2

Xây dựng truyền hình trực tuyến của Báo Quảng Ngãi về “Khởi nghiệp sáng tạo’’

- Quý II năm 2019

- Xuyên suốt (2019 - 2020)

SKhoa học và Công nghệ

Báo Quảng Ngãi, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), SKế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), SLao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), Hội Liên hiệp Phụ n (LHPN) tnh, Tỉnh đoàn

120 triệu/năm (6 số/năm * 20 triệu/số)

3

Xây dựng Chuyên mục “Câu chuyện khởi nghiệp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

- Phát sóng lần đầu: Q II năm 2019

- Xuyên suốt (2019 - 2020)

Sở Khoa học và Công nghệ

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Sở GD&ĐT, Sở KH&ĐT, Sở LĐTB&XH, Hội LHPN tnh, Tnh đoàn

195 triệu/năm (03 số tọa đàm/năm*65 triệu/s)

4

Tuyên truyền hoạt động khởi nghiệp sáng tạo qua mạng xã hội: Facebook, Zalo,...

- Kết nối mạng xã hội vào Quý II năm 2019

- Xuyên suốt (2019 - 2020)

SKhoa học và Công nghệ

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT)

5 triệu/năm

5

T chc các diễn đàn trực tuyến về khởi nghiệp đi mới sáng tạo trên Cổng thông tin điện t“Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tnh Quảng Ngãi” và các trang xã hội về khởi nghiệp sáng tạo của tỉnh

- Xuyên suốt (2019 - 2020)

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở GD&ĐT, Sở KH&ĐT, Sở LĐTB&XH, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, STT&TT

 

II

ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ TƯ VẤN KHỞI NGHIỆP VÀ TẬP HUẤN KIẾN THỨC KHỞI NGHIỆP - ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

1

Đào tạo xây dựng đội ngũ chuyên gia tư vấn khi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh (mỗi năm 01 lp)

- Xuyên suốt 2019 - 2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở GD&ĐT, Sở KH&ĐT, Sở LĐTB&XH, Hội LHPN tnh, Tnh đoàn, các trường đại học, cao đẳng

75 triệu/năm (20 người/lớp*10 ngày/lp/năm)

2

Đào tạo chuyên sâu các hạt ging đã có ý tưởng khi nghiệp sáng tạo (mỗi năm 1 lớp)

- Xuyên suốt 2019 - 2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở GD&ĐT, Sở KH&ĐT, Sở LĐTBXH, Hội LHPN tnh, Tỉnh đoàn, các Câu lạc bộ; các tờng đại học, cao đẳng

30 triệu/lớp

(30 người/lớp*3 ngày/năm)

3

Tập huấn, đào tạo kiến thc khởi nghiệp sáng tạo cho doanh nghiệp mi thành lập trên địa bàn tnh, lồng ghép trong chương trình bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân tnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 27/7/2016.

Xuyên sut (2019 - 2020)

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hội Doanh nhân tr

58 triệu/lớp Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 (3 lớp/240 người/ năm)

4

Tập huấn nâng cao nhận thc về khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên các đại học trên địa bàn tỉnh (mỗi trường t chc 01 lớp/năm)

 

Sở Khoa học và Công nghệ

Các trường đại học trên địa bàn

30 triệu/lp (600 người/3 lớp/năm)

4

Tập huấn nâng cao nhận thức về khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên các cao đẳng trên địa bàn tỉnh (mỗi trường tổ chức 01 lớp/năm)

Xuyên sut (2019 - 2020)

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Sở KH&CN, các trường cao đẳng trên địa bàn

26 triệu/lp (750người/5 lớp/năm)

5

Tập huấn nâng cao nhận thức về khi nghiệp sáng tạo cho học sinh trung học phthông (02 lớp/năm)

Xuyên suốt (2019 - 2020)

Sở Giáo dục và Đào tạo

SKH&CN, các trường THPT trên địa bàn

- 30triệu/lp (400 người/2 lp/năm)

6

Tập huấn nâng cao nhận thc về khởi nghiệp sáng tạo cho phụ nữ có nhu cầu khởi nghiệp (t chc 02 lớp/năm)

Xuyên suốt (2019 - 2020)

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

SKH&CN, các cp Hội

- 35 triệu/lớp (400người/2 lớp/năm)

7

Tập huấn nâng cao nhận thức về khởi nghiệp sáng tạo cho thanh niên các huyện, thành phố

Xuyên suốt (2019 - 2020)

Tỉnh đoàn

Huyện đoàn, Hội Doanh nhân trẻ.

- 23 triệu/lớp Quý I/2019: 300 người/3 lớp/năm

Quý I/2020: 500 người/5 lớp/năm

III

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI CÂU LẠC BKHỞI NGHIỆP, MẠNG LƯỚI NHÀ CỐ VN, ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

1

Hướng dẫn và hỗ trợ các Câu Lạc bộ (CLB Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, CLB khởi nghiệp đổi mi sáng tạo huyện Sơn Hà) hoạt động

Xuyên suốt (2019-2020)

Sở Khoa học và Công nghệ

STài chính, BCN các Câu Lạc bộ

 

2

Thành lập Câu Lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo sinh viên của các trường Đại học Phạm Văn Đồng, Đại học Tài chính - Kế toán, Cao đẳng kỹ nghệ Dung Quất

Quý III năm  2019

Các Trường: Đại học Phạm Văn Đồng, Đại học Tài chính - Kế toán; Cao đẳng kỹ nghệ Dung Quất

Sở Tài chính, Sở KH&CN, Tnh đoàn.

 

4

Thành lập Câu lạc bộ các hợp tác xã nông nghiệp trẻ

Qúy Ill năm 2019

Sở Nông nghiệp và PTNT

Liên minh Hợp tác xã, UBND các huyện, thành phố...

 

5

Thành lập Mạng lưới các nhà cvấn và nhà đầu tư khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Quý IV năm 2019

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

SKH&CN, S KH&ĐT, Sở GD&ĐT, Tnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, Sở LĐTB&XH.

 

6

Tổ chức kết nối hệ sinh thái khi nghiệp đi mới sáng tạo của tỉnh và hỗ trợ phát triển các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo Quyết định số 941/QĐ-UBND ngày 13/6/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Xuyên suốt (2019 - 2020)

Sở Khoa học và Công nghệ

Hội LHPN tỉnh, Tnh đoàn, SKH&ĐT, Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH, Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Hiệp hội doanh nghiệp, Hội Nữ doanh nhân.

 

IV

XÂY DỰNG KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CHUNG

1

Xây dựng cơ sở ươm tạo doanh nghiệp tỉnh Quảng Ngãi

Năm 2019-2020

Trường Đại học Phạm Văn Đồng

Sở Tài chính, Sở KH&CN, Sở KH&ĐT, SNi vụ, Sở Xây dựng.

- 14,5 tỉ.

- Kết hợp xã hội hóa

2

Xây dựng cơ sở ươm tạo doanh nghiệp huyện Sơn Hà

Năm 2019-2020

UBND huyn Sơn Hà

Sở Tài chính, S KH&CN, S KH&ĐT, SNi vụ, Sở Xây dựng.

- 5 tỉ

- Kết hợp xã hội hóa

3

Khuyến khích xây dựng, hình thành các cơ sở ươm tạo, không gian làm việc chung tại các địa phương, doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng...

Năm 2019-2020

UBND các huyện, các trường; doanh nghiệp; CLB khởi nghiệp

Sở KH&CN, các đơn vị, tổ chức liên quan.

- Kết hp hội hóa

V

NGÀY HỘI KHỞI NGHIỆP TỈNH QUẢNG NGI VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG BÁ SẢN PHM KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

1

Tham gia ngày hội khởi nghiệp quốc gia, các ngày hội khởi nghiệp vùng, địa phương trong nước và ngày hội khởi nghiệp quốc tế

Theo Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ

Sở Khoa học và Công nghệ

Các địa phương, sở, ngành, các trường đại học, cao đẳng, các CLB khởi nghiệp sáng to.

20 triệu/năm

2

Tham gia ngày hội học sinh, sinh viên khởi nghiệp

Theo Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các trường đại học, cao đẳng, PTTH, các Start-up

15 triệu/năm

3

Tham gia ngày hội phụ nữ khởi nghiệp quốc gia.

Theo Kế hoạch của Hội LHPN Việt Nam

Hội LHPN tnh

Tổ chức Hội các cấp, các Start-up

15 triệu/năm

4

T chc cuộc thi và ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi - TechFest QuangNgai

Định kỳ, quý IV hàng năm

Sở Khoa học và Công nghệ

SGD&ĐT, Sở LĐTB&XH, Hội LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở KH&ĐT

- 300 triệu/năm

- Kết hợp xã hội hóa

5

Hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp tnh tham gia các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, quốc tế

Xuyên sut (2019 - 2020)

SKhoa học và Công nghệ

SGD&ĐT, S LĐTB&XH, Hội LHPN tnh, Tỉnh đoàn, Sở KH&ĐT

 

6

Quảng bá sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo tại các hội chợ, triển lãm.

Theo Kế hoạch của Ban t chc hội chợ, triển lãm trên địa bàn tỉnh

Sở Công Thương

SKH&CN, Hi LHPN tnh, Hội Doanh nhân trẻ tnh, Hội Nữ doanh nhân, các tổ chức liên quan.

Kết hợp xã hội hóa

VI

TỔ CHỨC CÁC HỘI THẢO/DIỄN ĐÀN/CHƯƠNG TRÌNH VỀ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

1

Hội tho về xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đi mới sáng tạo, Hội thảo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ, sản phẩm mới và đổi mới công nghệ phục vụ khởi nghiệp sáng tạo

Xuyên sut (2019 - 2020)

SKhoa học và Công nghệ

Các s, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; các CLB, các trường đại học, cao đẳng; các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo,...

33 triệu/Hội thảo

2

Diễn đàn “Học sinh, sinh viên Quảng Ngãi vi khởi nghiệp sáng to”

Quý II/2020

Tỉnh đoàn

SKH&CN, các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh, các hiệp hội.

33 triệu/diễn đàn

3

Diễn đàn “Phụ nữ Quảng Ngãi với khi nghiệp sáng tạo”.

Quý II/2019

Hội LHPN tnh

SKH&CN, Hội Nữ doanh nhân.

33 triệu/diễn đàn

4

Diễn đàn “Doanh nhân Quảng Ngãi với khởi nghiệp sáng tạo”.

Quý III/2019

Sở kế hoạch và Đầu tư

Sở KH&CN, Hiệp hội doanh nghiệp tnh

33 triệu/diễn đàn

VII

HỢP TÁC TRONG XÂY DNG VÀ PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO, TỔ CHỨC HỌC TẬP KINH NGHIỆM TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC VỀ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

1

Xây dựng Chương trình hợp tác với Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp KH&CN Việt Nam SVF

Quý I năm 2019

SKhoa học và Công nghệ

Hội LHPN tnh, Tỉnh đoàn, SKH&ĐT, SGD&ĐT, SLĐTB&XH.

 

2

Xây dựng Chương trình hợp tác với Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khi nghiệp thành ph H Chí Minh

Quý II năm 2019

Sở Khoa học và Công nghệ

Tnh đoàn

 

3

Xây dựng Chương trình hợp tác với các tổ chức nước ngoài để phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mi sáng tạo trên địa bàn tỉnh

Xuyên suốt (2019-2020)

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Ngoại vụ, Sở KH&CN, Sở KH&ĐT

 

4

Tổ chức học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước theo Chương trình của Trung ương, theo yêu cầu của địa phương (1 đợt/năm)

Xuyên suốt (2019 - 2020)

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Ngoại vụ, Sở KH&CN, Sở KH&ĐT, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, Sở GD&D9T, Sở LĐTB&XH, Trường ĐHP.V.Đồng

100 triệu/đợt

VIII

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ, TỔNG KẾT KẾ HOẠCH

1

Tổ chức đánh giá công tác hàng năm và xây dựng Kế hoạch hàng năm

Quý IV hàng năm

Sở Khoa học và Công nghệ

Hội LHPN tnh, Tnh đoàn, SKH&ĐT, Sở GD&ĐT, Sở LĐTB&XH

 

2

Tổ chức tổng kết Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tnh Quảng Ngãi (2019 - 2020)

QIV/2020

Sở Khoa học và Công nghệ

Hi LHPN tỉnh, Tỉnh đoàn, SKH&ĐT, SGD&ĐT, Sở LĐTB&XH

30 triệu

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 2

DỰ KIẾN KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2019-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT

Nội dung

Năm

Tổng

Ghi chú

2019

2020

1

Công tác thông tin tuyên truyền

410

410

820

 

2

Đào tạo, tập huấn

698

744

1.342

 

3

Tham gia, tổ chức cuộc thi và ngày hội khởi nghiệp sáng tạo, quảng bá sản phẩm

350

350

700

 

4

Tổ chức hội thảo, hội nghị, diễn đàn

132

132

264

 

5

Tổ chức học tập kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ khi nghiệp

100

100

200

 

6

Xây dựng không gian làm việc chung

9.500

10.000

19.500

 

7

Tổng kết Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Ngãi (2019-2020)

 

30

30

 

Tổng cộng

11.190

11.766

22.956

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 259/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu259/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/03/2019
Ngày hiệu lực04/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 259/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 259/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 259/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu259/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýĐặng Ngọc Dũng
        Ngày ban hành04/03/2019
        Ngày hiệu lực04/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 259/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Quảng Ngãi

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 259/QĐ-UBND 2019 Kế hoạch Xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp Quảng Ngãi

         • 04/03/2019

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 04/03/2019

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực