Quyết định 2592/QĐ-UBND

Quyết định 2592/QĐ-UBND năm 2017 về Kế hoạch thực hiện chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 2592/QĐ-UBND 2017 chương trình quốc gia đăng ký và thống kê hộ tịch Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2592/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ VÀ THỐNG KÊ HỘ TỊCH GIAI ĐOẠN 2017 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Cục trưởng Cục Thống kê; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục HTQTCT);
- TT. Tỉnh ủy
, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Báo Lâm Đồng;
- UBND các hu
yện, thành phố;
- Lưu: V
T, NC

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Ngọc Liêm

 

KẾ HOẠCH

TRIN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ VÀ THỐNG KÊ HỘ TỊCH GIAI ĐOẠN 2017 - 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh)

Thực hiện Quyết định số 101/QĐ-TTg ngày 23/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024; Văn bản số 620/BTP-HTQTCT ngày 28/02/2017 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017 - 2024 trên địa bàn tỉnh Lâm Đng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hiện đại hóa công tác quản lý nhà nước về hộ tịch trên địa bàn tỉnh;

- Tạo sự chuyn biến về chất lượng, hiệu quả công tác đăng ký và thống kê hộ tịch; nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về hộ tịch của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân;

- Bảo đảm các sự kiện hộ tịch của công dân Việt Nam trên địa bàn tỉnh, người nước ngoài cư trú trên địa bàn tỉnh, công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài được đăng ký kịp thời, đầy đủ, chính xác, đúng quy định pháp luật; nâng cao tỷ lệ đăng ký hộ tịch, tập trung vào tỷ lệ đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn, ly hôn, nuôi con nuôi.

2. Yêu cầu

- Phổ biến, quán triệt đầy đủ nội dung, mục tiêu của Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh;

- Bảo đảm các hoạt động đề ra phải bám sát với nội dung của kế hoạch và thực tiễn của địa phương; đảm bảo kế hoạch được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ, khả thi, tận dụng tối đa nguồn lực hiện có;

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong việc triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch chủ động tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả, sát với yêu cầu nội dung Kế hoạch và tình hình thực tế của địa phương;

- Số liệu đăng ký hộ tịch được thống kê, tng hp đầy đủ, chính xác, kịp thời có các chỉ tiêu cơ bản theo thông lệ quốc tế; được công bố công khai, minh bạch, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật.

II. NỘI DUNG

1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

- UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia trên địa bàn tỉnh. Trong đó: Lãnh đạo UBND tỉnh làm Trưởng ban; lãnh đạo Sở Tư pháp làm Phó Trưởng ban thường trực; các thành viên Ban chỉ đạo là đại diện các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh; Y tế; Kế hoạch và Đầu tư; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tài chính; Nội vụ; Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh và Cục Thống kê.

- Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm điều phối, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; đôn đốc các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện; giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện theo thẩm quyền; tng hp, báo cáo kết quả và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình và Kế hoạch này.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2017 và các năm tiếp theo.

2. Thực hiện việc theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đăng ký, thống kê hộ tịch.

Thực hiện việc theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kịp thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ, đảm bảo yêu cầu đăng ký hộ tịch của người dân.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: UBND các huyện, thành phố.

c) Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Rà soát hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị, dự toán kinh phí hàng năm của đơn vị, địa phương nhằm trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị cơ sở vật chất, kỹ thuật; hiện đại hóa phương thức đăng ký và thống kê hộ tịch.

Triển khai đồng bộ, thống nhất phần mềm đăng ký hộ tịch dùng chung trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các cơ quan đăng ký hộ tịch chủ động cập nhật dữ liệu các sự kiện hộ tịch đã đăng ký trước thời điểm sử dụng phần mềm đăng ký hộ tịch.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phi hợp: Sở Tài Chính, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: năm 2017 và các năm tiếp theo.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thu thập, thng kê dữ liệu sinh, tử của các cơ quan y tế, bảo đảm kết nối, cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời giữa ngành Y tế và ngành Tư pháp.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Thời gian thực hiện: năm 2017 và các năm tiếp theo.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ công chức làm công tác đăng ký, thống kê hộ tịch, bảo đảm tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng btrợ, thực hiện hiệu quả công tác đăng ký và thống kê hộ tịch.

Rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch cấp huyện, cấp xã đáp ứng tiêu chun ngạch công chức, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong Luật Hộ tịch. Đề xuất kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch, đáp ứng các tiêu chuẩn quy định.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Sở Tài Chính, UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: năm 2017 và các năm tiếp theo.

5. Nâng cao nhận thức của người dân về quyền, trách nhiệm đăng ký hộ tịch; nâng cao nhận thức của cơ quan, tổ chức, xã hội về ý nghĩa, vai trò của đăng ký, thống kê hộ tịch.

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền chuyên sâu về pháp luật hộ tịch và thống kê hộ tịch bằng nhiều hình thức thích hợp, hiệu quả, đúng đối tượng.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PTTH tỉnh Lâm Đng, Báo Lâm Đồng và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: năm 2017 và các năm tiếp theo.

6. Các trường hợp tử vong được đăng ký khai tử đều xác định đúng nguyên nhân tử vong, có chứng nhận tử vong của cơ quan y tế có thẩm quyền, kcả các trường hợp tử vong ngoài cơ sở y tế; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế thực hiện việc cấp giấy chứng sinh, giấy báo tử, thu thập và cung cấp dữ liệu sinh, tử.

- Tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác y tế cấp xã trong công tác cấp giấy chứng sinh, giấy báo tử, thu thập xử lý dữ liệu sinh, tử; nghiệp vụ thống kê, mã hóa nguyên nhân tử vong theo IDC10 cho nhân viên y tế; từng bước thực hiện hiện đại hóa phương pháp thu thập, phân tích số liệu tử vong và nguyên nhân tử vong.

- Trang bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị vật chất cho cán bộ, nhân viên làm công tác y tế tại địa phương.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Y tế.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính và Công an tỉnh.

c) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước năm 2020.

7. Thu thập chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin thống kê hộ tịch, đáp ứng được yêu cầu quản lý của Nhà nước và nhu cầu sử dụng của tổ chức, cá nhân.

Thực hiện thống kê chính xác tỷ lệ trẻ em sinh ra được đăng ký khai sinh, tỷ lệ người chết trong năm được đăng ký khai tử hằng năm trên địa bàn tỉnh và thực hiện việc công bố công khai, đảm bảo đầy đủ, chính xác, thng nhất và kịp thời.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Cục Thống kê tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: năm 2017 và các năm tiếp theo.

8. Nâng cao tỷ lệ đăng ký, xác nhận các sự kiện hộ tịch quan trọng, cơ bản của cá nhân (khai sinh, khai tử, kết hôn, ly hôn, nuôi con nuôi); nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác thống kê hộ tịch nhằm đảm bảo số liệu thống kê hộ tịch chính xác, đầy đủ, kịp thời.

Thực hiện rà soát, thống kê chính xác những sự kiện hộ tịch thực tế đã phát sinh nhưng chưa được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; những khó khăn, vướng mắc để báo cáo và đề xuất các phương án giải quyết, nâng dn tỷ lệ đăng ký hộ tịch đảm bảo 100% các sự kiện hộ tịch đều được đăng ký và xác nhận tại cơ quan đăng ký hộ tịch.

a) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

b) Cơ quan phối hợp: UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

c) Thời gian thực hiện: năm 2017 và các năm tiếp theo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được đảm bảo từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Căn cứ nhiệm vụ tại Kế hoạch này các Sở, ngành liên quan và các địa phương xây dựng dự toán thực hiện Chương trình hành động, tng hp vào dự toán chi ngân sách hàng năm gửi cơ quan tài chính cùng cấp cân đối, cấp kinh phí theo quy định của pháp luật.

IV. T CHC THC HIỆN

1. Các Sở, ngành có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm xây dựng và triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, bảo đảm chất lượng và đúng thời hạn. Hằng năm, dự trù kinh phí thực hiện Kế hoạch gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và bố trí kinh phí thực hiện.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai Chương trình tại địa phương; lồng ghép thực hiện có hiệu quả Chương trình với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình khác có liên quan của địa phương; chủ động bố trí ngân sách, nhân lực của địa phương đthực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong việc thực hiện hoạt động đăng ký, thống kê số liệu sinh, tử, số liệu đăng ký hộ tịch: kết hôn, ly hôn, nuôi con nuôi, đặc biệt là xác định tỷ lệ đăng ký khai sinh, tỷ lệ đăng ký khai tử hàng năm; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Kế hoạch.

3. Sở Tài chính chủ trì, tng hợp kinh phí thực hiện Kế hoạch của các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện.

4. Sở Nội vụ có trách nhiệm hàng năm phối hợp với Sở Tư pháp và các địa phương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác hộ tịch; rà soát, bố trí đủ slượng công chức làm công tác hộ tịch tại các cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bố trí nguồn vốn đầu tư và phát triển từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hp pháp khác để thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả.

6. Sở Y tế trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm chủ trì trin khai các nội dung được giao và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch.

7. Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng và các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương có kế hoạch phối hợp, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nội dung của Kế hoạch này trên phạm vi toàn tỉnh.

8. Sở Tư pháp là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo quy định tại Kế hoạch này. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin, báo cáo kết quả thực hiện Chương trình định kỳ hàng năm (hoặc theo yêu cầu) đgửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) đđược hướng dẫn, giải quyết./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2592/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2592/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2017
Ngày hiệu lực28/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2592/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2592/QĐ-UBND 2017 chương trình quốc gia đăng ký và thống kê hộ tịch Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2592/QĐ-UBND 2017 chương trình quốc gia đăng ký và thống kê hộ tịch Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2592/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýTrần Ngọc Liêm
        Ngày ban hành28/11/2017
        Ngày hiệu lực28/11/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2592/QĐ-UBND 2017 chương trình quốc gia đăng ký và thống kê hộ tịch Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2592/QĐ-UBND 2017 chương trình quốc gia đăng ký và thống kê hộ tịch Lâm Đồng

           • 28/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực