Quyết định 2592/QĐ-UBND

Quyết định 2592/QĐ-UBND năm 2015 Quy chế quản lý, giám sát và phát triển “Ngân hàng bê giống” từ nguồn hỗ trợ cho vay bê cái giống sinh sản của Quỹ Thiện Tâm -Tập đoàn Vingroup trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Quyết định 2592/QĐ-UBND quản lý phát triển ngân hàng bê giống nguồn hỗ trợ Vingroup Phú Yên 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2592/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN “NGÂN HÀNG BÊ GIỐNG” TỪ NGUỒN HỖ TRỢ CHO VAY BÊ CÁI GIỐNG SINH SẢN CỦA QUỸ THIỆN TÂM - TẬP ĐOÀN VINGROUP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11;

Xét đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (tại Tờ trình số: 2180/TTr-SLĐTBXH-BTXH ngày 04/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, giám sát và phát triển “Ngân hàng bê giống” từ nguồn hỗ trợ cho vay bê cái giống sinh sản của Quỹ Thiện Tâm -Tập đoàn Vingroup trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thành viên BCĐ cấp tỉnh, các Sở, ban ngành, đoàn thể liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Thành viên BCĐ cấp tỉnh;
- Ban chỉ đạo cấp huyện, TP, Thị xã;
- CVP, các Phó VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, Vx(Ty).

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Trúc

 

QUY CHẾ

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN “NGÂN HÀNG BÊ GIỐNG” TỪ NGUỒN HỖ TRỢ CHO VAY BÊ CÁI GIỐNG SINH SẢN CỦA QUỸ THIỆN TÂM - TẬP ĐOÀN VINGROUP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN.
(Ban hành kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày    /    /2015 của UBND tỉnh Phú Yên)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

Con giống bê cái sinh sản là tài sản của Tập đoàn Vingroup hỗ trợ cho vay đối với các hộ nghèo, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp để phát triển chăn nuôi, tăng sức kéo phục vụ sản xuất, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và phát triển thành “Ngân hàng bê giống” trên địa bàn.

Việc tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng, quản lý, giám sát và phát triển bê cái giống sinh sản, từng hộ gia đình và các cấp, các ngành thực hiện theo đúng quy định của Quy chế này và cam kết với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về cơ chế quản lý, sử dụng và phát triển đàn bê cái sinh sản theo chương trình hỗ trợ cho vay bê cái sinh sản của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

Ban Chỉ đạo tiếp nhận vốn vay bê cái giống sinh sản của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup cấp tỉnh, Ban chỉ đạo cấp huyện, Ban điều hành cấp xã, phường, thị trấn và các hộ dân được hưởng lợi từ dự án cho vay bê cái sinh sản của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ

- Hoạt động không vì mục đích lợi nhuận; hỗ trợ đúng đối tượng, đúng tiêu chí, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; nghiêm cấm việc lợi dụng hỗ trợ để hưởng sai chế độ hoặc sử dụng không đúng mục đích.

- Ban Chỉ đạo, ban điều hành các cấp có trách nhiệm tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về mục đích, ý nghĩa của dự án; tổ chức quản lý và phát triển đảm bảo yêu cầu, thực hiện đúng cam kết với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup.

- Các huyện, thành phố, thị xã phải xây dựng quy chế quản lý, sử dụng và luân chuyển, phát triển bê cái sinh sản riêng cho đơn vị mình, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng quy chế quản lý, sử dụng và phát triển Bê giống cái sinh sản. Nội dung phải quy định chi tiết, chặt chẽ, đảm bảo công bằng, dân chủ; không trái với quy định của Quy chế này và quy định của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup.

- Việc quản lý, sử dụng và phát triển bê cái giống sinh sản phải theo đúng các nội dung hộ dân đã cam kết với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn theo hợp đồng vay tài sản là bê cái giống sinh sản.

Điều 5. Đối tượng và điều kiện được hỗ trợ

- Đối tượng: Là hộ nghèo có tên trong sổ bộ hộ nghèo năm 2015, đã được các địa phương tiến hành bình xét và Quỹ Thiện Tâm phê duyệt. Trường hợp có sự thay đổi sẽ căn cứ vào danh sách hộ nghèo rà soát hàng năm của địa phương;

- Điều kiện:

+ Hộ có nhân lực tự chăn dắt, có điều kiện làm chuồng trại và tự nguyện nhận nuôi theo quy định;

+ Hộ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp cần có sự hỗ trợ về sức kéo phục vụ sản xuất; ưu tiên các hộ gia đình nghèo và đặc biệt là hộ nghèo thuộc gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Điều 6. Nguồn hình thành Quỹ

Do Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup hỗ trợ cho các hộ gia đình vay.

Điều 7. Phân cấp Quản lý con giống

1. Ban chỉ đạo cấp tỉnh

- Ban chỉ đạo cấp tỉnh quản lý chung; định kỳ vào cuối (6 tháng, năm) báo cáo tình hình con giống, kết quả triển khai thực hiện quà tặng của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup về UBND tỉnh và Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup.

- Nhằm đảm bảo nguồn vốn của Tập đoàn hỗ trợ luôn được duy trì ổn định và phát triển. Ban chỉ đạo cấp tỉnh xây dựng cơ chế chính sách về chi phí quản lý các cấp; nguồn kinh phí đối ứng trình UBND tỉnh phê duyệt trong những trường hợp con giống bị chết do dịch bệnh, lũ lụt hoặc trường hợp bất khả kháng khác mà không phải do lỗi của gia đình tham gia dự án gây ra.

2. Ban chỉ đạo cấp huyện, thị xã, thành phố

- Ban chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Ban điều hành cấp xã, phường, thị trấn lập sổ theo dõi con giống của đơn vị mình.

- Chỉ đạo Ban điều hành cấp xã: tổ chức tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của dự án; thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình biến động của con giống; kịp thời triển khai khoanh vùng dập dịch (nếu có).

- Kịp thời phối hợp cùng với trạm thú y huyện chỉ đạo tổ chức khoanh vùng dập dịch(nếu có). Trường hợp con giống ở các xã bị dịch bệnh, chết, mất hoặc những trường hợp khác liên quan đến con giống thì thú y huyện phối hợp với Ban điều hành cấp xã, phường ở nơi đó tiến hành kiểm tra làm rõ nguyên nhân, biện pháp giải quyết và lập biên bản hiện trạng báo cáo Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

- Định kỳ vào cuối (6 tháng, 1 năm) báo cáo tình hình, kết quả triển khai, tiếp nhận vốn vay của Tập đoàn Vingroup về Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

3. Ban điều hành cấp xã, phường, thị trấn

- Ban điều hành cấp xã, phường, thị trấn lập sổ theo dõi con giống của đơn vị mình. Phân công các thành viên trong Ban điều hành cấp xã chịu trách nhiệm theo dõi. Nội dung của Sổ theo dõi con giống bao gồm: thông tin về tình trạng của con giống; thời gian phối giống, sinh đẻ; thời gian luân chuyển và các vấn đề khác có liên quan trong quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc và phát triển con giống. Hướng dẫn các hộ dân lập sổ theo dõi của gia đình.

- Ban điều hành cấp xã, phường, thị trấn: là đơn vị trực tiếp quản lý nguồn con giống, có trách nhiệm:

+ Kiểm tra thường xuyên tình hình con giống, chỉ đạo thú y xã kịp thời chăm sóc con giống khi bị ốm đau, dịch bệnh.

+ Tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân mục đích ý nghĩa và trách nhiệm của các hộ dân tham gia chương trình bê giống.

+ Báo cáo kịp thời và phối hợp cùng Ban chỉ đạo của huyện đối với những trường hợp con giống bị chết, mất và những trường hợp khác liên quan đến con giống. Lập biên bản xác minh sự việc, làm rõ nguyên nhân, biện pháp giải quyết báo cáo bằng văn bản gửi Ban chỉ đạo cấp huyện.

Điều 8. Trách nhiệm của hộ dân tham gia vay vốn bằng bê cái giống sinh sản

- Có trách nhiệm nuôi dưỡng, chăm sóc và quản lý con giống, không làm mất, chết do lỗi của gia đình. Không được tự ý bán hoặc chuyển nhượng, thế chấp, giết mổ con giống. Chấp hành việc báo cáo kịp thời cho Ban điều hành cấp xã khi có vấn đề liên quan đến con giống.

Điều 9. Qui trình giải quyết Bê giống rủi ro

- Trách nhiệm của Hộ gia đình; Ban điều hành xã; Ban chỉ đạo cấp huyện thực hiện đúng theo hướng dẫn Phụ lục đính kèm.

Điều 10. Về luân chuyển nguồn vốn vay

- Con giống được Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ cho các hộ dân vay, đang nuôi tại hộ gia đình khi đẻ lứa đầu tiên thì hộ gia đình phải báo với trưởng thôn và Ban điều hành cấp xã (ngày sinh sản, con cái hay con đực) đồng thời gia đình có trách nhiệm nuôi con bê con đủ số tháng tuổi theo quy định tại hợp đồng đã ký kết để bàn giao cho Ban điều hành cấp xã.

- Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup ủy quyền cho UBND xã, thị trấn (nơi được tiếp nhận nguồn bê giống hỗ trợ) làm biên bản thanh lý hợp đồng vay tài sản đã ký với hộ thứ nhất và làm thủ tục bàn giao bê giống của hộ thứ nhất sang hộ thứ hai, trình tự như sau:

+ Căn cứ vào Hợp đồng do Quỹ Thiện Tâm đã ký, UBND xã lập biên bản thanh lý hợp đồng (theo mẫu của Quỹ ban hành);

+ UBND xã ký hợp đồng đối với hộ thứ hai (có mẫu của Quỹ ban hành) gồm 3 loại văn bản: Đơn xin vay tài sản bê giống của hộ thứ hai; Hợp đồng vay tài sản bê giống của hộ thứ hai; Biên bản bàn giao bê giống cho hộ thứ hai.

Việc ký biên bản thanh lý hợp đồng với hộ thứ nhất và ký hợp đồng, bàn giao bê giống cho hộ tiếp theo đều được thực hiện bởi đúng cấp có thẩm quyền quy định.

Điều 11: Xây dựng nguồn quỹ đối ứng.

- Trích 500 triệu đồng từ nguồn quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh để làm nguồn quỹ đối ứng triển khai Chương trình cho vay bê cái giống sinh sản của Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Trường hợp qua quá trình thực hiện mà nguồn quỹ đối ứng sử dụng không hết sẽ được chuyển trả cho Quỹ xóa đói giảm nghèo của tỉnh.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Trách nhiệm thực hiện

- Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn Ban chỉ đạo cấp huyện, thị xã, thành phố và Ban điều hành cấp xã, thị trấn thực hiện Quy chế này; Báo cáo định kỳ và đột xuất (khi có vấn đề phát sinh) về Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

- Các Thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh và Ban chỉ đạo cấp huyện, Ban điều hành cấp xã, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Trên đây là Quy chế quản lý, giám sát, phát triển bê cái giống sinh sản do Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup hỗ trợ cho vay. Yêu cầu các Thành viên Ban chỉ đạo cấp tỉnh, Ban chỉ đạo cấp huyện, Ban điều hành cấp xã và các hộ gia đình được hỗ trợ vay bê giống sinh sản nghiêm túc thực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phản ánh, báo cáo về Ban chỉ đạo cấp tỉnh để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp./.

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2592/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2592/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/12/2015
Ngày hiệu lực22/12/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2592/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2592/QĐ-UBND quản lý phát triển ngân hàng bê giống nguồn hỗ trợ Vingroup Phú Yên 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2592/QĐ-UBND quản lý phát triển ngân hàng bê giống nguồn hỗ trợ Vingroup Phú Yên 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2592/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýLê Văn Trúc
        Ngày ban hành22/12/2015
        Ngày hiệu lực22/12/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2592/QĐ-UBND quản lý phát triển ngân hàng bê giống nguồn hỗ trợ Vingroup Phú Yên 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2592/QĐ-UBND quản lý phát triển ngân hàng bê giống nguồn hỗ trợ Vingroup Phú Yên 2015

            • 22/12/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 22/12/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực