Quyết định 2593/QĐ-UBND

Quyết định 2593/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương” do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2593/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch thực hiện 1950/QĐ-TTg tổ chức bộ máy xử lý vi phạm hành chính Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2593/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 24 tháng 12 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1950/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUẢN LÝ THỐNG NHẤT CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA BỘ TƯ PHÁP, CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ VÀ CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP ĐỊA PHƯƠNG”

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 235/TTr-STP ngày 20 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương”.

Điều 2. Các Ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía Nam (BTP);
- TTTU, TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Như Điều 2;
- LĐVP; P. NC-NgV, KTTH;
- Lưu: VT, H14, 28/11.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1950/QĐ-TTG NGÀY 25/10/2013 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “XÂY DỰNG TỔ CHỨC BỘ MÁY, BIÊN CHẾ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUẢN LÝ THỐNG NHẤT CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA BỘ TƯ PHÁP, CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ VÀ CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP ĐỊA PHƯƠNG”
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước)

Thực hiện Quyết định số 1950/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương”; Quyết định số 2736/QĐ-BTP ngày 15/11/2013 của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm triển khai có hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ thực hiện các nội dung của Đề án “Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế triển khai thực hiện quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Tư pháp, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các cơ quan tư pháp địa phương”.

- Tổ chức thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính một cách thống nhất, toàn diện, hiệu quả, bảo đảm trật tự về quản lý nhà nước và phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm, tiêu cực, tham nhũng, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Gắn kết công tác tham mưu, xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả việc quản lý thống nhất công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế ở Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, Tư pháp - Hộ tịch cấp xã phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được giao theo Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm tinh thần cải cách hành chính nhà nước.

- Quản lý thống nhất công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, đồng thời ngăn chặn và phòng ngừa vi phạm từ phía các cơ quan nhà nước, công chức nhà nước trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, bảo đảm tiến độ, chất lượng, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển khai thực hiện.

- Trong quá trình thực hiện, phải bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương. Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm thực hiện nghiêm Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Xây dựng tổ chức bộ máy, biên chế thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

1.1. Cấp tỉnh

Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước và tổ chức thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh có nhiệm vụ quyền hạn sau:

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo dõi và báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh;

- Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh kiến nghị cơ quan chủ trì soạn thảo hoặc Bộ Tư pháp nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau;

- Phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính;

- Kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh việc thanh tra khi có phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, báo chí về việc áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

- Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp.

Để bảo đảm triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Sở Tư pháp có trách nhiệm phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh bổ sung 05 biên chế chuyên trách làm công tác này cho Sở Tư pháp; Phân công nhiệm vụ quản lý công tác xử lý vi phạm cho phòng chuyên môn thích hợp thuộc Sở; Bố trí sắp xếp cán bộ Công chức thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ.

1.2. Cấp huyện

Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện các nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

Phòng Tư pháp có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

- Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện theo dõi và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

- Đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp huyện kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau.

- Thực hiện các nhiệm vụ phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

- Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra liên ngành về tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương.

Căn cứ yêu cầu và khối lượng công việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của địa phương, bảo đảm mỗi Phòng Tư pháp ít nhất 01 biên chế chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

1.3. Cấp xã

Ủy ban nhân dân cấp xã có nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính và Điều 30 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP Công chức Tư pháp - Hộ tịch giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính, có các nhiệm vụ sau:

- Giúp Ủy ban nhân dân cấp xã theo dõi và báo cáo tình hình thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại địa phương.

- Tổng hợp kiến nghị về các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau để đề xuất việc nghiên cứu, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

- Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương.

Ủy ban nhân dân tỉnh bảo đảm bố trí đủ biên chế công chức Tư pháp - Hộ tịch để giúp Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác tư pháp, trong đó có nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn.

2. Kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Kinh phí bảo đảm thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính do ngân sách nhà nước cấp. Việc bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch này từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách hiện hành.

- Hàng năm Sở Tư Pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã lập dự toán kinh phí gửi cơ quan tài chính thẩm định trình UBND cùng cấp phê duyệt.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp có trách nhiệm

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, hoạt động của Sở Tư pháp (thay thế Quyết định số 27/2009/QĐ-UBND) trong đó có quy định về nhiệm vụ, tổ chức và biên chế cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên cơ sở Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư số 01/2009/TTLT-BTP-BNV ngày 28/4/2009 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện và công tác Tư pháp của UBND cấp xã.

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2013 đến quý I/2014.

- Phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng, bổ sung biên chế để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính.

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2013.

- Bố trí, sắp xếp, tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý xử lý vi phạm hành chính.

Thời gian thực hiện: Tháng 12/2013 và Quý I năm 2014.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm

- Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp xây dựng đề án vị trí việc làm trong lĩnh vực quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính của tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ bổ sung biên chế cho Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và bố trí đủ công chức Tư pháp - Hộ tịch để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính.

- Thời gian thực hiện: Tháng 12/2013 và Quý I/2014.

3. Sở Tài chính có trách nhiệm

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí, sử dụng kinh phí phục vụ công tác triển khai thực hiện Kế hoạch này, bảo đảm kinh phí và các điều kiện về cơ sở vật chất cho Sở Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính. Hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã trong việc lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định của pháp luật.

4. UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm

- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương và bố trí kinh phí và các điều kiện về cơ sở vật chất cho Phòng Tư pháp để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, Sở Nội vụ trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Chỉ đạo Phòng Nội vụ phối hợp với Phòng Tư pháp trong việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp cán bộ, bổ sung biên chế để triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại Phòng Tư pháp và bố trí công chức Tư pháp - Hộ tịch theo quy định.

- Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan của địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ chủ động, tích cực phối hợp với Sở Tư pháp trong việc triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính./.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2593/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2593/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/12/2013
Ngày hiệu lực24/12/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2593/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2593/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch thực hiện 1950/QĐ-TTg tổ chức bộ máy xử lý vi phạm hành chính Bình Phước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2593/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch thực hiện 1950/QĐ-TTg tổ chức bộ máy xử lý vi phạm hành chính Bình Phước
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2593/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành24/12/2013
        Ngày hiệu lực24/12/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 2593/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch thực hiện 1950/QĐ-TTg tổ chức bộ máy xử lý vi phạm hành chính Bình Phước

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 2593/QĐ-UBND 2013 Kế hoạch thực hiện 1950/QĐ-TTg tổ chức bộ máy xử lý vi phạm hành chính Bình Phước

         • 24/12/2013

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 24/12/2013

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực