Quyết định 2596/QĐ-UBND

Quyết định 2596/QĐ-UBND năm 2017 quy định cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 2596/QĐ-UBND 2017 cơ cấu tổ chức Ban Quản lý đầu tư công trình nước môi trường Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2596/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC BỘ MÁY BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC, THOÁT NƯỚC VÀ MÔI TRƯỜNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Thông tư 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 59/2015/NĐ-CP hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng">16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 911/TTr-SNV ngày 18 tháng 4 năm 2017 về việc quy định cơ cấu tổ chức bộ máy Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội, gồm có các bộ phận như sau:

1. Văn phòng;

2. Phòng Tài chính - Kế toán;

3. Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

4. Phòng Giải phóng mặt bằng;

5. Phòng Giám sát;

6. Phòng Quản lý dự án PPP.

Các phòng: Kế hoạch - Tổng hợp, Giải phóng mặt bằng, Giám sát, Quản lý dự án PPP được chia thành các Tổ để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội căn cứ quy định tại Quyết định này, quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng (bộ phận) trực thuộc; xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động theo đúng quy định tại Thông tư 59/2015/NĐ-CP hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng">16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ và các quy định hiện hành của nhà nước; xây dựng Đề án vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy đnh về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập, Thông tư 41/2012/NĐ-CP quy định">14/2012/TT-BNV ngày 08 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế quy định tại Khoản 2, Điều 4 và Điểm d, Khoản 7, Điều 9 của Quyết định số 7292/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố có liên quan; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Ban HĐND Thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- VP UBND TP: các PCVP, Phòng: TKBT, NC, ĐT, KT, TH;
- Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
- Trung tâm Tin học-Công báo;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2596/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2596/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/05/2017
Ngày hiệu lực 05/05/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2596/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2596/QĐ-UBND 2017 cơ cấu tổ chức Ban Quản lý đầu tư công trình nước môi trường Hà Nội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2596/QĐ-UBND 2017 cơ cấu tổ chức Ban Quản lý đầu tư công trình nước môi trường Hà Nội
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2596/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành 05/05/2017
Ngày hiệu lực 05/05/2017
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 3 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2596/QĐ-UBND 2017 cơ cấu tổ chức Ban Quản lý đầu tư công trình nước môi trường Hà Nội

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2596/QĐ-UBND 2017 cơ cấu tổ chức Ban Quản lý đầu tư công trình nước môi trường Hà Nội

  • 05/05/2017

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 05/05/2017

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực