Quyết định 2599/2010/QĐ-UBND

Quyết định 2599/2010/QĐ-UBND về bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Quyết định 2599/2010/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên đã được thay thế bởi Quyết định 15/2013/QĐ-UBND bảng giá tính thuế tài nguyên Cao Bằng và được áp dụng kể từ ngày 30/09/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 2599/2010/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2599/2010/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 31 tháng 12 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH BẢNG GIÁ TỐI THIỂU TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006;
Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên;
Căn cứ Thông tư số 50/2010/NĐ-CP">105/2010/TT-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại tờ trình số 2028/TTr-STC-QLG ngày 30 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

(Chi tiết có biểu đính kèm).

Trường hợp giá bán thực tế (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) các loại tài nguyên ghi trên hóa đơn hợp pháp cao hơn giá quy định tại Quyết định này, thì giá tính thuế tài nguyên tính theo giá ghi trên hóa đơn. Đối với các loại tài nguyên khác chưa quy định tại Quyết định này thì giá tính thuế tài nguyên thực hiện theo quy định tại Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên.

Điều 2. Khi giá bán các loại tài nguyên có biến động tăng hoặc giảm 20% so với mức giá quy định tại bảng giá ban hành kèm theo Quyết định này, các tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên phải lập báo cáo gửi Sở Tài chính, Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường; giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan lập phương án điều chỉnh, bổ sung và trình UBND tỉnh quyết định. Cục thuế tỉnh Cao Bằng căn cứ vào những quy định và chính sách hiện hành về thuế tài nguyên và Bảng giá tính thuế tài nguyên ban hành kèm theo Quyết định này tổ chức thực hiện và hướng dẫn các đơn vị trong việc kê khai, nộp và quyết toán thuế tài nguyên theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 11 tháng 01 năm 2011 và thay thế Quyết định số 1128/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2008 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cao Bằng; Cục trưởng Cục thuế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 (để thực hiện);
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- PCVP (Đ/c Kính, Nhung);
- CV: TM;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Hải Hầu

 

BẢNG GIÁ TỐI THIỂU

TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2599/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Cao Bằng)

STT

Nhóm, loại tài nguyên

Đơn vị tính

Giá tính thuế tài nguyên

I

Khoáng sản kim loại

 

 

1

Quặng sắt:

 

 

 

- Quặng hàm lượng < 50% Fe

đồng/tấn

420.000

 

- Quặng hàm lượng > 50% Fe

đồng/tấn

520.000

2

Quặng Mangan:

 

 

 

- Quặng Mangan < 28% Mn

đồng/tấn

1.500.000

 

- Quặng Mangan từ 28 - 35% Mn

đồng/tấn

2.500.000

 

- Quặng Mangan > 35% Mn

đồng/tấn

3.000.000

3

Quặng Thiếc:

đồng/tấn

200.000.000

4

Quặng Wolfram:

đồng/tấn

80.000.000

5

Quặng Ti tan:

đồng/tấn

800.000

6

Tinh quặng chì

đồng/tấn

9.000.000

7

Quặng Barit

đồng/tấn

1.000.000

II

Khoáng sản không kim loại

 

 

1

Quặng Fluorit (huỳnh thạch):

đồng/tấn

2.500.000

2

Cao lanh:

đồng/tấn

630.000

3

Quặng Silic:

đồng/tấn

560.000

4

Quặng Phosphorit:

đồng/tấn

153.000

5

Đất sét làm gạch, đồ gốm

đ/m3

15.000

6

Đất san lấp, xây dựng công trình

đ/m3

10.000

7

Đá vật liệu xây dựng:

 

 

 

- Đá hộc:

đ/m3

80.000

 

- Đá 4 x 6

đ/m3

100.000

 

- Đá 2 x 4

đ/m3

120.000

 

- Đá 1 x 2, 0,5 x 1

đ/m3

140.000

8

Cát các loại

đ/m3

150.000

9

Sỏi các loại

đ/m3

80.000

III

Sản phẩm rừng tự nhiên

 

 

1

Gỗ tròn các loại

 

 

a

Nhóm II

 

 

 

- Đinh, lim

đ/m3

9.000.000

 

- Nghiến

đ/m3

4.500.000

 

- Gỗ nhóm II khác

đ/m3

4.000.000

b

Nhóm III

đ/m3

1.500.000

c

Nhóm IV

đ/m3

1.300.000

d

Nhóm V

đ/m3

1.100.000

e

Từ nhóm VI trở lên

đ/m3

900.000

2

Gỗ làm nguyên liệu sản xuất giấy (bồ đề, thông, mỡ…)

đ/m3

450.000

3

Cành, ngọn, gốc, rễ

đ/m3

300.000

4

Củi

đ/m3

250.000

5

Tre, mai, vầu, giang, nứa

 

 

a

Tre

 

 

 

- Ф gốc < 10 cm

Cây

5.000

 

- Ф gốc ≥ 10 cm

Cây

10.000

b

Mai

 

 

 

- Ф gốc < 10 cm

Cây

5.000

 

- Ф gốc ≥ 10 cm

Cây

10.000

c

Vầu

 

 

 

- Ф gốc < 6 cm

Cây

3.000

 

- Ф gốc ≥ 6 cm

Cây

4.000

d

Trúc sào, giang, nứa

 

 

 

- Ф gốc < 5 cm

Cây

2.500

 

- Ф gốc ≥ 5 cm

Cây

3.000

IV

Nước thiên nhiên

 

 

1

Nước khoáng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng bình, đóng hộp

đ/m3

10.000

2

Nước thiên nhiên khai thác phục vụ các ngành sản xuất (ngoài khoản 1, Phần IV)

 

 

a

Sử dụng làm nguyên liệu chính hoặc phụ tạo thành yếu tố vật chất trong sản xuất sản phẩm như: rượu, bia, nước ngọt, nước đá…

đ/m3

20.000

b

Sử dụng để sản xuất nước sạch, vệ sinh công nghiệp, làm mát…

 

 

 

- Sử dụng nước mặt

đ/m3

750

 

- Sử dụng nước ngầm (dưới đất)

đ/m3

4.000

3

Sử dụng trong hoạt động dịch vụ, sản xuất công nghiệp, xây dựng, khai khoáng

 

 

 

- Sử dụng nước mặt

đ/m3

750

 

- Sử dụng nước ngầm (dưới đất)

đ/m3

4.000

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2599/2010/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2599/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/12/2010
Ngày hiệu lực 11/01/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/09/2013
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2599/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2599/2010/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 2599/2010/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 2599/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Cao Bằng
Người ký Lý Hải Hầu
Ngày ban hành 31/12/2010
Ngày hiệu lực 11/01/2011
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 30/09/2013
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 2599/2010/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên

Lịch sử hiệu lực Quyết định 2599/2010/QĐ-UBND bảng giá tối thiểu tính thuế tài nguyên