Quyết định 2599/QĐ-UBND

Quyết định 2599/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3 do tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2599/QĐ-UBND thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3 Khánh Hòa 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2599/-UBND

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRỰC TUYẾN QUA MẠNG INTERNET MỨC ĐỘ 3

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 1127/TTr-STTTT ngày 22/8/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tchức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC (Bộ Tư pháp);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tư pháp (VB điện tử);
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (VB điện tử);
- Cổng TTCCHC tỉnh;
-
Lưu: VT, DL, LT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRỰC TUYẾN QUA MẠNG INTERNET MỨC ĐỘ 3

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực xuất bản

1

Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (trực tuyến mức độ 3)

2

Thay đổi thông tin khai báo dịch vụ photocopy (trực tuyến mức độ 3)

Phần II

NỘI DUNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN

1. Thủ tục khai báo hoạt động cơ s dịch vụ photocopy

a) Trình tự thực hiện

- Cơ sở dịch vụ photocopy (doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp cung cấp dịch vụ photocopy) phải thực hiện khai báo hoạt động với Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động.

- Trong thời hạn 5 ngày, kể từ nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

b) Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Phòng Văn hóa và Thông tin;

- Hoặc qua hệ thống bưu chính, chuyển phát.

- Hoặc qua mạng Internet tại Trang Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (địa chỉ: tthc.tên huyện/thị xã/thành ph.khanhhoa.gov.vn).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

c1) Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Phòng Văn hóa và Thông tin hoặc gửi qua hệ thống bưu chính, chuyn phát

- Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (theo mẫu).

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

c2) Đối với hồ sơ nộp trực tuyến qua mạng Internet

Cơ sở dịch vụ photocopy nộp trực tuyến hồ sơ văn bản điện tử qua mạng Internet tại Trang Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (địa chỉ: tthc.tên huyện/thị xã/thành ph.khanhhoa.gov.vn). Thành phần hồ sơ trực tuyến tương tự như hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả -Phòng Văn hóa và Thông tin.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở dịch vụ photocopy.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ khai.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (Mu 16 - Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư s 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ về hoạt động in).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.

m) Mu tờ khai

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày..... tháng ..... năm .....

TỜ KHAI HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ………………………

1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy: …………………………………………………………………

- Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

- Điện thoại: ……………………… Fax: ……………………… Email: …………………………

2. Họ tên người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy: ……………………………………… (*)

- Địa chỉ nơi cư trú: …………………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………………………………………………………………………

- Chứng minh nhân dân số: …………………………….. ngày..... tháng ….. năm .....……….

nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………… ngày ….. tháng ..... năm …..………

nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………

4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy: ………………………………

5. Danh mục thiết bị:

Số TT

Tên (*) máy móc, thiết bị

Nước sản xuất, năm sản xuất

Hãng sản xuất

Model và Số sê-ri của máy

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cơ sdịch vụ photocopy cam kết tính chính xác nội dung khai trên đây và chấp hành đúng các quy định pháp luật về hoạt động của dịch vụ photocopy. Tờ khai này được lập thành 02 (hai) bản giống nhau, 01 bản gửi cho y ban nhân dân cấp huyện để cập nhật vào hồ sơ, dữ liệu quản lý, 01 bản cơ sở dịch vụ photocopy lưu giữ./.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Ký, ghi rõ họ tên và đóng du (nếu có)

Chú thích:

(*) Người đại diện theo pháp luật

(*) Máy photocopy phải ghi rõ là màu hay đen trắng hoặc đa chức năng (copy-scan-in- fax).

 

2. Thay đổi thông tin khai báo dịch vụ photocopy

a) Trình tự thực hiện

- Cơ sở dịch vụ photocopy (doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp cung cấp dịch vụ photocopy) phải gửi t khai thay đi thông tin trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo đến y ban nhân dân cấp huyện.

- Trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, y ban nhân dân cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

b) Cách thức thực hiện

- Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả - Phòng Văn hóa và Thông tin;

- Hoặc qua hệ thống bưu chính, chuyn phát.

- Hoặc qua mạng Internet tại Trang Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (địa chỉ: tthc.tên huyện/thị xã/thành phố.khanhhoa.gov.vn).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ

c1) Đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Phòng Văn hóa và Thông tin hoặc gửi qua hệ thống bưu chính, chuyển phát

- Tờ khai thay đổi thông tin sở dịch vụ photocopy (theo mẫu);

Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

c2) Đối với h sơ nộp trực tuyến qua mạng Internet

Cơ sở dịch vụ photocopy nộp trực tuyến hồ sơ văn bản điện tử qua mạng Internet tại Trang Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (địa chỉ: tthc.tên huyện/thị xã/thành ph.khanhhoa.gov. vn). Thành phần hồ sơ trực tuyến tương tự như hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả - Phòng Văn hóa và Thông tin.

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ theo quy định.

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sdịch vụ photocopy.

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: T khai.

h) Lệ phí: Không.

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Tờ khai thay đổi thông tin hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (Mu số 17 - Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in).

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

- Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

Ghi chú: Phn chữ in nghiêng là nội dung sửa đi, b sung.

m) Mu t khai

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày..... tháng ..... năm .....

TỜ KHAI THAY ĐỔI THÔNG TIN CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY

Kính gửi: Ủy ban nhân dân ……………………………………

I. NỘI DUNG THÔNG TIN ĐÃ KHAI BÁO

1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy: …………………………………………………………………

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: ……………………… Fax: ……………………… Email: …………………………

2. Họ tên người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy: ……………………………………… (*)

- Địa chỉ nơi cư trú: …………………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………………………………………………………………………

- Chứng minh nhân dân số: ………………………………… ngày..... tháng ….. năm .....…….

nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………… ngày ….. tháng ..... năm …..……

nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………

4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy: ………………………………

5. Danh mục thiết bị:

Số TT

Tên (*) máy móc, thiết bị

Nước sản xuất, năm sản xuất

Hãng sản xuất

Số sê-ri của máy

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

II. NỘI DUNG THÔNG TIN THAY ĐI (KHAI BÁO LẠI)

1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy: …………………………………………………………………

- Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….

- Điện thoại: …………………………… Fax: ……………………….. Email: ………………….

2. Họ tên người đứng đầu sở dịch vụ photocopy: ……………………………………….(*)

- Địa chỉ nơi cư trú: …………………………………………………………………………………

- Điện thoại: …………………………………………………………………………………………

- Chứng minh nhân dân số: ………………………………… ngày..... tháng ….. năm .....…….

nơi cấp: ……………………………………………………………………………………………….

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………… ngày ….. tháng ..... năm …..……

nơi cấp: ………………………………………………………………………………………………

4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy: ………………………………

5. Danh mục thiết bị:

Số TT

Tên (*) máy móc, thiết bị

Nước sản xuất, năm sản xuất

Hãng sản xuất

Số sê-ri của máy

Số lượng

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

6. Cơ sở dịch vụ photocopy cam kết tính chính xác nội dung khai trên và chấp hành đúng các quy định của pháp luật về hoạt động của cơ sở dịch vụ photocopy.

Tờ khai này đưc lập thành 02 (hai) bản giống nhau, 01 bản gửi cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để cập nhật vào hồ , dữ liệu quản lý, 01 bn cơ sở dịch vụ photocopy lưu giữ./.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Ký, ghi rõ họ tên và đóng du (nếu có)

Chú thích:

(*) Người đại diện theo pháp luật

(*) Máy photocopy phải ghi rõ là màu hay đen trắng hoặc đa chức năng (copy-scan-in-fax).

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2599/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2599/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/09/2016
Ngày hiệu lực01/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2599/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2599/QĐ-UBND thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3 Khánh Hòa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2599/QĐ-UBND thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3 Khánh Hòa 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2599/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
        Người kýNguyễn Duy Bắc
        Ngày ban hành01/09/2016
        Ngày hiệu lực01/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2599/QĐ-UBND thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3 Khánh Hòa 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2599/QĐ-UBND thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng Internet mức độ 3 Khánh Hòa 2016

            • 01/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực