Quyết định 26/1999/QĐ-UB

Quyết định 26/1999/QĐ-UB về Công bố danh mục văn bản qui phạm pháp luật hiện hành của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 26/1999/QĐ-UB Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hiện hành


 

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 26/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 26tháng 4 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp.
- Căn cứ Quyết định số 355/TTg ngày 28/5/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo của Chính phủ về tổng rà soát và hệ thống hoá văn bản qui phạm pháp luật;
- Thực hiện Quyết định số 2930/QĐ-UB ngày 02/8/1997 của UBND thành phố Hà Nội.
- Theo đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công bố danh mục văn bản qui phạm pháp luật hiện hành và văn bản qui phạm pháp luật cần sửa đổi của UBND Thành phố Hà Nội (đã rà soát đến hết ngày 31/12/1996, có danh mục kèm theo)

Điều 2: Những văn bản qui phạm pháp luật của UBND Thành phố Hà Nội (trừ những văn bản áp dụng qui phạm pháp luật) được ban hành từ ngày 01/01/1976 đến hết ngày 31/12/1996 không có trong danh mục này đều hết hiệu lực thi hành.

Điều 3: Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố có kế hoạch xem xét trình UBND thành phố sửa đổi, bổ sung và xây dựng những văn bản qui phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý của ngành mình, cấp mình.

Điều 4:Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, Giám đốc, Thủ trưởng các cở, ban, ngành chịu trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Hạnh

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Đến ngày 31/12/1996)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/1999/QĐ-UB ngày 26/4/1999 của UBND Thành phố)

I. Lĩnh vực quản lý đô thị:

TT

Số ký hiệu văn bản và thời gian ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Chú thích

 

1

Năm 1996

Quyết định 1078/QĐ-UB ngày 23/3/1996

Về việc ban hành bản "Qui địnhvề quản lý khai thác và bảo vệ động vật hang dã trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

2

Chỉ thị 04/CT-UB ngày 29/3/1996

Về việc lập qui hoạch, kế toạch sử dụng đất

 

3

Quyết định 1353/QĐ-UB ngày 18/4/1996

Về việc ban hành qui định nộp báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư.

 

4

Quyết định 1427/QĐ-UB ngày 24/4/1996

Ban hành qui định thực hiện Nghị quyết số 56/CP ngày 18/9/1995 của Chính phủ về việc cho người nước ngoài, người Việt Nam định cơ ở nước ngoài thuê nhà trên địa bàn TP. Hà Nội

 

5

Quyết định 1430/QĐ-UB ngày 25/4/1996

Ban hành qui định tạm thời về đảm bảo trật tự an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại thành phố Hà Nội.

 

6

Quyết định 1675/QĐ- UB ngày 15/5/1996

Về việc phê duyệt quy hoạch các điểm đỗ trong giữ xe ô tô công cộng tại các địa bàn Thành phố Hà Nội

 

7

Chỉ thị 09/CT - UB ngày 29/5/1996

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 245/TTg ngày 22/4/1996 của Thủ tướng Chính phủ về "Một số công tác cấp bách trong quản lý, sử dụng đất của các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuê đất" trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

8

Quyết định 2761/QĐ-UB ngày 23/8/1996

Về việc ban hành qui chế quản lý đánh số và gắn biển số nhà tại Thành phố Hà Nội

 

9

Quyết định 2865/QĐ-UB ngày 29/8/1996

Về việc sửa đổi điểm 2, mục 2, bước 1 trong qui trình bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước đang thuê trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

10

Quyết định 3645/QĐ- UB ngày 29/10/1996

Về việc ban hành bản qui hoạch bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP ngày 05/7/1994 và Nghị định 21/CP ngày 16/4/1996 của Chính phủ

 

11

Quyết định 3681/QĐ-UB ngày 31/10/1996

Về việc thực thu tiền thuê đất đối với các tổ chức đang sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP. Hà Nội

 

12

Chỉ thị 18/CT-UB ngày 8/11/1996

Về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 

13

Chỉ thị 19/CT- UB  ngày 11/11/1996

Về việc truy thu tiền đền bù thiệt hại đất và tiền sử dụng đất

 

14

Quyết định 4170/QĐ-UB ngày 5/12/1996

Về việc ban hành giá loại biển số nhà áp dụng cho phạm vi thí điểm

 

 

15

Năm 1995

Chỉ thị 04/CT-UB ngày 03/02/1995

Về việc tổ chức hệ thống giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

16

Quyết định 245/QĐ-UB ngày 9/02/1995

Về việc ban hành qui chế bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê tại Hà Nội.

 

17

Quyết định 1615/QĐ – UB ngày 12/6/1995

Về việc ban hành quy định giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định vào mục đích sản xuất nông nghiệp

 

18

Chỉ thị 26/CT-UB ngày 07/7/1995

Về việc tăng cường quản lý, xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội

 

19

Quyết đinh 2490/QĐ-UB ngày 20/7/1995

Về việc cấm các loại ô tô nhựa chạy bằng pin, ắc qui hoạt động trên đường giao thông công cộng

 

20

Chỉ thị 48/CT-UB ngày 22/12/1995

Về việc lập qui hoạch phân bổ sử dụng đất đến năm 2010 tại 41 xã để thực hiện việc giao đất nông lâm nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông lân nghiệp theo Nghị định 64/CP (27/9/1993) và Nghị định 02/CP (15/01/1994 của Chính phủ).

 

21

Năm 1994

Quyết định 1289/QĐ-UB ngày 29/6/1994

Sửa đổi, điều chỉnh một số điểm của Quyết định số 1408/QĐ-UB ngày 1408/QĐ-UB ngày 29/6/1992 của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý trật tự giao thông trong các quận tuộc thành phố Hà Nội

 

22

Chỉ thị 14/CT - UB ngày 25/3/1994

Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường Thăng Long - Nội Bài.

 

23

Chỉ thị 53/CT –UB ngày 03/11/1994

Về việc tổ chức quản lý các chợ đêm mua bán nông sản

 

24

Quyết định 2988/QĐ-UB ngày 11/11/1994

Ban hành quy định "Về việc cấm sản xuất, lưu thông và đốt pháo" trên địa bàn Hà Nội

 

25

Quyết định 3286/QĐ-UB ngày 30/11/1994

Về việc uỷ quyền cho Sở Nhà đất Hà Nội ký giấy phép và thời hạn hiệu lực của giấy phép cho thuê lại nhà đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng nhà cho thuê của Nhà nước (nhà do Sở Nhà đấ quản lý) cho người nước ngoài thuê làm trụ sở, Văn phòng và nơi cư trú tại Hà Nội.

 

26

Quyết định 3317/QĐ-UB ngày 2/12/1994

Ban hành bản qui định về cấp dự báo cháy rừng và tổ chức thực hiện phòng cháy, chữa cháy rừng

 

27

Chỉ thị số 48/CT-UB ngày 05/10/1998

Về việc giao quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở tạo những mạnh đất nhỏ không có điều kiện xây dựng cao tầng tập trung

 

28

Quyết định 1961/QĐ-UB ngày 12/9/1994

Ban hành qui định xử lý nhà ở, công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tại TP. Hà Nội

 

29

Năm 1993 Quyết định 796/QĐ-UB ngày 24/02/1993

Về việc tiêu chuẩn an toàn vệ sinh, sạch đẹp mỹ quan cho các hoạt động trong thành phố

 

30

Chỉ thị 10/CT – UB ngày 10/3/1993

Về kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 118 ngày 27/11/1992 và số 33 TTg ngày 05/12/1993 của Thủ tướng Chính phủ

 

31

Quyết định 1978/QĐ-UB ngày 14/5/1993

Về giá tạm thu tiền nhà ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 

32

Quyết định 2003/QĐ-UB ngày 17/5/1993

Về việc chuyển giao quyền quản lý quỹ nhà ở thuộc Sở hữu Nhà nước của các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND thành phố; các quận, huyện sang ngành nhà đất quản lý cho thuê.

 

33

Chỉ thị 16/Ct - UB ngày 17/5/1993

Về việc điều tiết đi lại của một số loại xe trong các đường phố nội thành

 

34

Chỉ thị 30/CT – UB ngày 14/7/1992

Về việc đảm bảo an toàn mạng lưới và dịch vụ Bưu chính viễn thông trên địa bàn TP. Hà Nội

 

35

Chỉ thị 37/CP-UB ngày 29/8/1992

Về việc sử dụng gạch xây Silicat ở Hà Nội

 

36

Chỉ thị 63/CP-UB ngày 31/12/1992

Về việc tạm dừng chủ trương xây dựng trong các khu tập thể cao tầng

 

II. Lĩnh vực kinh tế:

37

Năm 1996 Quyết định  968/QĐ-UB ngày 14/3/1996

Ban hành quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý Nhà nước của Thành phố Hà Nội trong công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu và kinh doanh trái phép

 

38

Quyết định 1192/QĐ-UB ngày 04/4/1996

Về việc phân cấp xét duyệt cho vay và quản lý dự án xay vốn quĩ quốc gia giải quyết việc làm

 

39

Chỉ thị 16/CT-UB ngày 31/10/1996

Về việc triển khai vay vốn tín dụng trung hạn của ngân hàng để đầu tư chiều sâu và xây dựng cơ bản

 

40

Quyết định 3731/QĐ-UB ngày 7/11/1996

Về việc cho phép 15 doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động được phép tiếp tục hoạt động

 

41

Chỉ thị 05/CT-UB ngày 03/4/1996

Về việc tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 

42

Năm 1995:

Chỉ thị 16/CT-UB ngày 04/5/1995

Về việc đánh giá tác động môi trường đối với các cơ sở sản xuất - kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn Hà Nội

 

43

Chỉ thị 20/CT – UB ngày 06/6/1995

Về việc triển khai thí điểm "Quỹ cho vay ưu đãi tạo việc làm ở đô thị tại Hà Nội"

 

44

Chỉ thị 23/CT-UB ngày 15/6/1995

Về việc tăng cường công tác thú ý trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 

45

Chỉ thị 31/CT - UB ngày 17/8/1995

Về công tác triển khai thí điểm thành lập quí tín dụng nhân dân ở Hà Nội

 

46

Chỉ thị 49/Ct-UB ngày 26/12/1995

Về việc triển khai thực hiện Quyết định ủa Thủ tướng Chính phủ về thành lập ngân hàng phục vụ người nghèo

 

47

Quyết định 3814/QĐ-UB ngày 20/10/1995

Về việc cho phép sử dụng tạm thời một phần vỉa hè ở một số và ngõ thuộc địa bàn nội thành Hà Nội để sắp xếp các hộ kinh doanh

 

48

Năm 1994:

Chỉ thị 01/CT-UB ngày 04/01/1994

Về việc tiếp tục thi hành nghiêm túc chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm nhập khẩu và lưu thông thuốc lá điều của nước ngoài.

 

49

Chỉ thị 26/CT-UB ngày 08/6/1994

Về việc tổ chức công tác thu thuế qua hệ thống kho bạc Nhà nước

 

50

Chỉ thị 63/CT-UB ngày 06n/12/1994

Về thực hiện mở tài khoản tiền gửi cá nhân và phát hành séc cá nhân tại Hà Nội.

 

52

Chi thị 66/CT-UB ngày 13/12/1994

Về việc quản lý xuất nhập khẩu văn hoá phẩm, cổ vật trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 

53

Chỉ thị 39/CT-UB ngày 20/8/1994

Về việc phòng cháy, chữa cháy cho các chợ và TT thương nghiệp

 

54

Chỉ thị 06/CT-UB ngày 02/02/1993

Về việc tiêm phòng dịch và kiểm dịch động vật trên địa bàn TP.

 

55

Chỉ thị 08/CT-UB ngày 23/02/1993

Về việc tiếp tục thực hiện lập sổ thuế nông nghiệp theo hộ gia đình xã viên

 

56

Chỉ thị 53/CT-UB ngày 11/12/1993

Về việc triển khai thi hành Luật Thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

III. Lĩnh vực văn hoá - xã hội:

57

Năm 1996:

Chỉ thị 37/Cp - UB ngày 07/3/1996

Về viêc phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố thực hiện phong trào "Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân thủ đô không đổ rác và phế thải ra đường, nơi công cộng"

 

58

Quyết định 1761/QĐ – UB ngày 21/5/1996

Về việc thành lập Đài truyền thanh cơ sở xã, thị trấn

 

59

Quyết định 1806/QĐ- UB ngày 24/5/1996

Ban hành điều lệ xét tặng giải thưởng Thăng Long

 

60

Năm 1995:

Chỉ thị 03/Ct – UB ngày 20/01/1885

Về việc ngăn chặn, xử lý mua, bán, lưu hành, sử dụng mọi loại đồ chơi là súng nén hơi bắn đạn

 

61

Chỉ thị 07/CT-UB ngày 23/3/1995

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động dịch vụ tăm hơi - xoa bóp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 

62

Quyết định 1636/QĐ-UB ngày 14/6/1995

Về việc qui định thời gian chữa bệnh và giao dục cho đối tượng là gái mại dâm

 

63

Quyết định 2833/QĐ-UB ngày 03/8/1995

Ban hành qui định tạm thời về tiêu chuẩn xét chọn "tập thể tốt" "Gia đình tốt"

 

64

Chỉ thị 29/CT-UB ngày 10/8/1995

Về việc không hút thuốc lá trong phòng họp, phòng làm việc tại các công sở của TP. Hà Nội

 

65

Chỉ thị 36/CT-UB ngày 12/10/1995

Về việc tăng cường giữa vệ sinh, và bảo vệ môi trường ở cơ sở y tế tại Hà Nội

 

66

Chỉ thị 37/CT- UB ngày 17/10/1995

Về quản lý dạy thêm ngoài giờ của giáo viên các trường phổ thông công lập

 

67

Chỉ thị 46/CT – UB ngày 19/12/1995

Về thi hành Bộ luật Lao động

 

68

Quyết định số 3189/QĐ-UB ngày 26/8/1995

Ban hành qui định tạm thời về sắp xếp lại trật tự và quản lý hoạt động lao động ngoại tỉnh vào Hà Nội tìm việc làm.

 

69

Chỉ thị 57/CT-UB ngày 15/11/1994

Về việc cho người nước ngoài nhận con nuôi tại Hà Nội

 

70

Chỉ thị 70/CT – UB ngày 24/12/1994

Về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề dược tư nhân

 

71

Quyết định  số 3607/QĐ-UB ngày 17/12/1994

Ban hành qui định tạm thời về quản lý quản cáo 2 bên tuyến đường Bắc cầu Thăng Long - Sân bay Quốc tế Nội Bài

 

72

Quyết định 2531/QĐ-UB ngày 06/7/1993

Ban hành "Qui định thực hiện nếp sống văn minh nơi làm việc, học tập" tại các công sở

 

73

Quyết định 5323/QĐ-UB ngày 04/9/1993

Nghiêm cấm mua, bán, lưu hành sử dụng đồ chơ là súng nén hơi bắn đạn

 

74

Chỉ thị 46/CT-UB ngày 25/10/1993

Về việc khôi phục lại tổ chức trao giấy chứng nhận kết hôn tại trụ sở UBND phường, xã, thị trấn

 

75

Năm 1992:

Quyết định 2735/QĐ-UB ngày 09/11/1992

Về thủ tục vay vốn quĩ Quốc gia giải quyết việc làm

 

IV. Lĩnh vực nội chính:

76

Năm 1996:

Quyết định 2051/QĐ-UB ngày 15/6/1996

Ban hành qui chế tạm thời về thành lập, quản lý hoạt động các cơ sở từ thiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 

77

Chỉ thị 12/CT-UB ngày 03/7/1996

Về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn Hà Nội

 

78

Chỉ thị 15/CT –UB ngày 18/9/1996

Về việc thi hành Nghị định 47/CP ngày 12/8/1996 của Chính phủ về quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

 

79

Chỉ thị 21/CT – UB ngày 12/12/1996

Về bảo đảm an ninh, trật tự khi công dân thực hiện quyền khiếu nại tố cáo tại các cơ quan Nhà nước

 

80

Năm 1995:

Quyết định 703/QĐ-UB ngày 24/3/1995

Về việc đeo thẻ công chức

 

81

Chỉ thị 18/CT-UB ngày 23/5/1995

Về việc tăng cường công tác thu thập, chỉnh lý tài liệu lưu trữ

 

82

Quyết định 1790/QĐ-UB ngày 21/6/1995

Về việc ban hành qui định tạm thời hoạt động công vụ của các công sở và công chức thành phố Hà Nôị

 

83

Quyết định 3047/QĐ-UB ngày 16/8/1995

Về việc ban hành qui chế cử và quản lý cán bộ là người Việt Nam tham gia quản lý điều hành các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài

 

84

Năm 1994:

Chỉ thị 22/CT-UB ngày 18/5/1994

Về việc chấn chỉnh lễ lối làm việc, các thủ tục hành chính trong việc giải quyết công việc của công dân và các tổ chức

 

85

Chỉ thị 24/Ct-UB ngày 27/5/1994

Về biểu tên và tiêu đề văn bản của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

 

86

Quyết định 1430/QĐ-UB ngày 21/7/1994

Ban hành qui định tạm thời về tiêu chuẩn xét chọn "Người tốt việc tốt"

 

87

Chỉ thị 35/CT-UB ngày 05/8/1994

Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị điều tra khắc phục hậu quả chiến tranh xâm lược của kẻ thù tại Thủ đô Hà Nội

 

88

Chỉ thị 42/CT-UB ngày 23/8/1994

Về việc thực hiện Luật nghĩa vụ Quân sự trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 

89

Chỉ thị 56/CT- UB ngày 14/11/1994

Về cử cán bộ chủ chốt đi công tác ở nước ngoài

 

90

Chỉ thị 67/CT- UB ngày 16/12/1994

Về việc tổ chức thi hành Luật thuế chuyển quyền sử dụng đất

 

91

Quyết định 1436/QĐ-UB ngày 02/7/1992

Ban hành qui định về hoạt động của tổ chức giám định pháp y tâm thần thành phố Hà Nội

 

92

Quyết đinh 1454/QĐ-UB ngày 3/7/1992

Mọi tang vật, tiền phạt của các vụ phạm pháp đã được cơ quan toà án, UBND quyết định tịch thu xử phạt đều phải tập trung thống nhất vào cơ quan tài chính quản lý.

 

93

Quyết định 2058/QĐ-UB ngày 18/9/1992

Sửa đổi qui định về tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng

 

94

Quyết định 2713/QĐ-UB ngày 06/11/1992

Về việc đăng ký cấp phép hành nghề và kiểm sát hoạt động của những người dùng xe mô tô để chở khách (Honda ôm)

 

95

Chỉ thị 61/CT-UB ngày 24/12/1992

Triển khai thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước

 

96

Chỉ thị 62/CT – UB ngày 30/12/1992

Về việc đào tạo cán bộ công tác tại UBND xã, phường, thị trấn

 

97

Năm 1991:

Quyết định 732/QĐ-UB ngày 22/4/1991

Nghiêm cấm các đơn vị sản xuất kinh doanh: sản xuất, sửa chữa, mua bán các loại biển số xe ô tô, mô tô, xe máy

 

98

Quyết định 640/QĐ-UB ngày 15/4/1991

Về quản lý sản xuất kinh doanh và dịch vụ thú y trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 

99

Chỉ thị  14/CT-UB ngày 19/4/1991

Về công tác thương binh, bệnh binh nặng về nuôi dưỡng tại gia đình

 

100

Quyết định 2175/QĐ-UB ngày 09/12/1991

Quy định về quy trình thủ tục và thẩm quyền yêu cầu giám định  hàng nghi giả trên địa bàn thành phố Hà Nội

 

101

Quyết định 2002/QĐ-UB ngày 06/5/1989

Quyết định về tổ chức Giám định Tư pháp ở Thành phố Hà Nội

 

102

Quyết định 1589/QĐ-UB ngày 29/8/1989

Quyết định về việc tổ chức ban bảo vệ dân phố và đội dân phòng ở phường xã

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

DANH MỤC VĂN BẢN QUI PHẠM PHÁP LUẬT CẦN SỬA ĐỔI CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Đến hết ngày 31/12/1996)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 26/1999/QĐ-UB ngày 26/4/1999 của UBND thành phố)

I. Lĩnh vực quản lý đô thi

TT

Số ký hiệu văn bản và thời gian ban hành

Trích yếu nội dung

văn bản

Chú thích

1

Năm 1996

Quyết định  2638/QĐ-UB ngày 14/8/1996

Về việc ban hành quy trình bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê trên địa bàn TP. Hà Nội

Cần sửa đổi

2

Quyết định 3008/QĐ-UB ngày 13/9/1996

Về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường Thành phố Hà Nội

Cần sửa đổi

3

Quyết định 3093/QĐ-UB ngày 21/9/1996

Về việc ban hành qui định quản lý rác thải của Thành phố Hà Nội

Cần cửa đổi phần qui didnhj các hành vi vi phạm và hình thức xử lý vi phạm cho phù hợp với Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

4

Năm 1995:

Chỉ thị 17/CT-UB ngày 12/5/1995

Về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 200/TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Đảm bảo nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn"

Cần sửa đổi cho phù hợp với văn bản của Thủ tướng Chính phủ (QĐ237/1998/QĐ-TTg ngày 03/12/1998)

5

Quyết định 3840/QĐ-UB ngày 24/10/1998

Ban hành Quy định về đố, dừng xe ô tô, xe lam trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Cần sửa đổi

6

Quyết định 359/QĐ-UB ngày 23/02/1995

Về việc ban hành Quy chế tiếp nhận nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan tự quản chuyển giao cho Sở Nhà đất để bán hoặc cho thuê

Cần sửa đổi

7

Năm 1994

Quyết định  số 1478/QĐ-UB ngày 28/7/1994

Về việc sang tên trước bạ nhà đã bán trướng ngày 15/10/1993

Cần sẳ đổi toàn bộ văn bản

8

Quyết định số 2044s/QĐ-UB ngày 16/9/1994

Ban hành quy định nguyên tắc, thủ tục xin khai thác nước dưới đất và đăng ký công trình khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Cần sửa đổi cho phù hợp với văn bản cấp trên

9

Năm 1993:

Quyết định 1999/QĐ-UB ngày 17/5/1993

Ban hành bản "Qui định tạm thời về phục hồi nâng cấp và khai thác, sử dụng có hiệu quả biệt thự cũ"

Cần sửa đổi lại theo nội dung văn bản mới của Thủ tướng Chính phủ

10

Quyết định 6031/QĐ-UB ngày 11/11/1993

Về việc quản lý xe xích lô họat động trên địa bàn thành phố Hà Nội

Cần sửa đổi điều 3 về xử lý vi phạm cho phù hợp với Nghị định số 49/CP ngày 26/7/1995

11

Năm 1992

Quyết định 1192/QĐ-UB ngày 28/5/1992

Quyết định mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần sẳ đổi theo Nghị định 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước

12

Quyết định 1408/QĐ-UB ngày 29/6/1992

Quyết định tăng cường công tác quản lý trật tự giao thông trong các quận thuộc TP. Hà Nội

Cần sửa đổi qui định mức phí giao thông tại các điểm đô xe, trông giữ xe và sử dụng nguồn phí trên đã có Quyết định số 07/1998/QĐ-UB ngày 05/5/1998 thay thế

13

Quyết định 1875/QĐ-UB ngày 05/9/1992

Ban hành qui định về tổ chức và quản lý hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe tắc xi

Cần sửa đổi phần xử lý vi phạm cho phù hợp với qui định của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

14

Quyết định 2064/QĐ-UB ngày 19/9/1992

Về việc thực hiện chế độ Kiến trúc sư trưởng tại Thành phố Hà Nội

Cần cửa đổi điều chỉnh lại phận nhiệm vụ

15

Quyết định 2334/QĐ-UB ngày 5/10/1992

Ban hành qui định về quản lý và sản xuất gạch ngói trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Cần sửa đổi phần xử lý vi phạm cho phù hợp với các qui định hiện hành

16

Chỉ thị 21/CT-UB ngày 13/5/1992

Về việc kiểm tra và xử lý các vi phạm hợp đồng trong sử dụng nhà thuê của Nhà nước dùng để làm việc sản xuất kinh doanh

Cần sửa đổi

17

Năm 1991

Quyết định  365/QĐ-UB ngày 07/3/1991

Ban hành qui định về việc lập, nộp, lưu và sử dụng hồ sơ hoàn công trình xây dựng tại thành phố Hà Nội

Cần cửa đổi lại theo điều lệ mới về quản lý đầu tư và xây dựng

18

Chỉ thị 21/CT-UB ngày 20n/5/1991

Về việc chấn chỉnh, tăng cường quản lý việc chuyển nhượng diện tích, mặt bằng sản xuất và mua bán nhà xưởng là tài sản tự có của các HTX sản xuất tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, xây dựng và dịch vụ

Cần sửa đổi

19

Quyết định 1992/QĐ-UB ngày 15/11/1991

Quy định tạm thời về việc cho phép chuyển dịch hợp đồng thuê nhà ở do cơ quan nhà đất thành phố quản lý

Cần sửa đổi

20

Năm 1989

Chỉ thị 33/CT-UB ngày 28/8/1989

Về việc tăng cường quản lý nhà cửa, cửa hàng của các cơ sở kinh tế đang sử dụng thuê mượn của Nhà mước

Cần sửa đổi

21

Năm 1987

Quyết định  4565/QĐ-UB

Về việc xử lý các vi phạm tranh chấp trong sử dụng nhà cửa

Cần sửa đổi

22

Năm 1998

Quyết định 1906/QĐ-UB ngày 17/6/1985

Ban hành Qui chế Nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở tại thành phố

Cần sửa đổi

II. Lĩnh vực kinh tế:

23

Năm 1995:

Quyết định 2494/QĐ-UB ngày 21/7/1995

Về quản lý tài sản tịch thu

Cần sửa đổi

24

Năm 1993:

Quyết định 04/QĐ-UB ngày 04/01/1993

Thành lập Hội đồng xử lý các vụ việc vi phạm các quy định về quản lý thị trường.

Cần sửa đổi cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Chi cục quản lý thị trường.

25

Năm 1992:

Quyết định 1849/QĐ-UB ngày 31/8/1992

Quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

Cần sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay (điều 1 khoản 3 mục 3.15)

26

Quyết định 2270/QĐ-UB ngày 10/11/1992

Ban hành quy định về trình tự thủ tục cấp giấy phép kinh doanh và công tác quản lý Nhà nước đối với cá nhân và nhóm kinh doanh theo Nghị định 66/HĐBT trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Cần sửa đổi cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

III. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:

27

Năm 1996:

Quyết định 4175/QĐ-UB ngày 05/12/1996

Về việc phân cấp tổ chức quản lý hệ thống giáo dục đào tạo Thành phố Hà Nội.

Cần sửa đổi lại điểm 3 mục I và II về công tác tổ chức cán bộ giao cho ngành quản lý và quản lý ngân sách chi thường xuyên do Thành phố phân bổ và phù hợp với Luật Giáo dục.

28

Quyết định 4261/QĐ-UB ngày 11/12/1996

Ban hành quy định "về việc phân cấp quản lý tổ chức y tế tại Thành phố Hà Nội

Cần sửa đổi lại điểm C mục 3 phần I và II về công tác tổ chức cán bộ cho phù hợp với Nghị định 01/1998/NĐ-CP ngày 3/01/1998 của chính phủ về tổ chức Y tế địa phương.

29

Năm 1995:

Quyết định 970/QĐ-UB ngày 21/4/1995

Ban hành về quy chế lập quỹ, quản lý và sử dụng quỹ trợ giúp người nghèo

Cần sửa đổi, bổ sung, nâng mức vay tối đa một lần là 2 triệu đồng / hộ nghèo cho phù hợp thực tế.

30

Quyết định 1222/QĐ-UB ngày 16/5/1995

Về mức lãi suất cho vay các hộ nghèo đã được vay từ các quỹ trợ giúp người nghèo phát triển kinh tế của thành phố, quỹ hỗ trợ nông dân nghèo vay vốn phát triển sản xuất và việc sử dụng số lãi này làm nguồn chi cho hoạt động tổ chức cho vay, quản lý hồi vốn.

Cần sửa đổi bổ sung theo nội dung công văn số 571/CV-UB ngày 17/8/1997.

31

Quyết định 1673/QĐ-UB ngày 17/6/1995

Ban hành quy định về nuôi chó trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Cần sửa đổiphần xử lý cho phù hợp với quy định hiện hành.

32

Quyết định 2026/QĐ-UB ngày 04/7/1995

Về chế độ phụ cấp phẫu thuật của ngành Y tế Hà Nội

Cần sửa đổi mức phụ cấp phẫu thuật cho phù hợp với điều kiện thực tế.

33

Quyết định 3649/QĐ-UB ngày 10/10/1995

Về việc ban hành hướng dẫn về tổ chức bộ máy và chế độ chính sách đối với Y tế cơ sở

Cần sửa đổi

34

Quyết định 4533/QĐ-UB ngày22 /12/1995

Ban hành bản quy định thu một phần viện phí tại các cơ sở y tế thuộc Thành phố Hà Nội quản lý.

Cần sửa đổi

35

NĂM 1994:

Quyết định 1154/QĐ-UB ngày 16/4/1994

Về việc ban hành quy định thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ thuộc Thành phố Hà Nội.

Cần sửa đổi đối với điều khoản trích phạt và xử lý kỷ luật lao động, trong trường hợp sinh con thứ 3 và phần mức đóng góp sinh con thứ 3 trở lên vì thực tế ở nông thôn không thực hiện được.

36

Chỉ thị 36/CT-UB ngày 10/8/1994

Tăng cường công tác vệ sinh an toàn thực phẩm phòng chống bệnh dịch

Cần sửa đổi

37

Quyết định 2025/QĐ-UB ngày 15/9/1994

Ban hành Quy chế tạm thời về quản lý, sử dụng "quỹ hỗ trợ hộ nông dân nghèo vay vốn để phát triển sản xuất" trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Cần sửa đổi

38

Quyết định 3533/QĐ-UB ngày 15/12/1994

Về mức thu phí các hoạt động của Thành Đoàn Hà Nội

Cần sửa đổi cho phù hợp Luật ngân sách Nhà nước và Nghị định 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước.

39

Năm 1993:

Quyết định 763/QĐ-UB ngày 19/02/1993

Ban hành bảng giá mức thu lệ phí cấp giấy phép và giám định nội dung các văn hóa phẩm xuất, nhập khẩu

Cần sửa đổi cho phù hợp với các quy định hiện hành về tỷ lệ % để lại và mức thu lệ phí cấp phép, lệ phí giám định và Nghị định 4/1999/NĐ-CP về phí, lệ phí thuộc Ngân sách Nhà nước.

40

Quyết định 1912/QĐ-UB ngày 10/2/1993

Về việc thu lệ phí cấp giấy phép cho người Việt Nam làm việc cho người nước ngoài và người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài lưu trú tại Việt Nam

Cần sửa đổi cho phù hợp với Bộ luật lao động.

41

Quyết định 5307/QĐ-UB ngày 04/9/1993

Về việc thu lệ phí làm thủ tục đoàn ra, đoàn vào

Cần sửa đổi cho phù hợp với Nghị định 04/1999/NĐ-CP về phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước.

42

Năm 1992:

Chỉ thị 53/CT-UB ngày 16/11/1992

Về việc tổ chức thực hiện thống nhất Quyết định số 276/CT ngày 28/7/1992 của CTHĐBT

Cần sửa đổi

43

Năm 1989:

Chỉ thị 5345/QĐ-UB ngày 14/12/1992

Quyết định bổ sung về việc phân cấp quản lý di tích

Cần sửa đổi

44

Quyết định 1590/QĐ-UB ngày 29/4/1989

Quyết định về việc lập quỹ bảo trợ an ninh trật tự

Cần sửa đổi cho phù hợp Luật Ngân sách Nhà nước.

45

Năm 1988:

Quyết định 2618/QĐ-UB ngày 07/6/1988

Quyết định ban hành Quy chế phân công về bảo vệ và sử dụng di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Cần sửa đổi

IV. Lĩnh vực nội chính:

46

Năm 1996:

Quyết định 1142/QĐ-UB ngày 30/3/1996

Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Thường trực BCĐ chống tham nhũng, buôn lậu thành phố.

Cần sửa đổi

47

Quyết định 1418/QĐ-UB ngày 23/4/1996

Về việc ban hành quy chế tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền

Cần sửa đổi theo Luật Khiếu nại - Tố cáo.

48

Năm 1995:

Quyết định 1789/QĐ-UB ngày 21/6/1995

Ban hành quy định tạm thời về việc thi tuyển dụng công chức, viên chức

Cần sửa đổi cho phù hợp với Pháp lệnh công chức.

49

Quyết định 2858/QĐ-UB ngày 05/8/1995

Về việc quy định quản lý xuất cảnh, nhập cảnh

Cần sửa đổi cho phù hợp với văn bản mới.

50

Năm 1994:

Quyết định 3330/QĐ-UB ngày 3/12/1994

Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn công nhận danh hiệu "Nông thôn mới" đối với các xã ngoại thành Hà Nội.

Cần sửa đổi cho phù hợp với qui định hiện hành.

52

Quyết định 6408/QĐ-UB ngày 16/12/1993

Về việc xác định khu vực cấm người nước ngoài cư trú đi lại trên địa bàn Hà Nội

Cần sửa đổi

53

Năm 1992:

Quyết định 1054/QĐ-UB ngày 16/5/1992

Về việc quản lý người hành nghề xích lô trong Thành phố Hà Nội

Cần sửa đổi.

54

Năm 1991:

Quyết định 1249/QĐ-UB ngày 12/7/1991

Về việc thống nhất tổ chức thu phí vệ sinh tại Hà Nội

Cần sửa đổi cho phù hợp với Luật Ngân sách Nhà nước.

55

Năm 1989:

Quyết định 2334/QĐ-UB ngày 29/5/1989

Quyết định về việc ban hành quy định về tổ chức Đội quản lý thị trường chuyên trách.

Cần sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới.

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/1999
Ngày hiệu lực26/04/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 26/1999/QĐ-UB Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hiện hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/1999/QĐ-UB Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hiện hành
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/1999/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýĐinh Hạnh
        Ngày ban hành26/04/1999
        Ngày hiệu lực26/04/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 26/1999/QĐ-UB Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/1999/QĐ-UB Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hiện hành

            • 26/04/1999

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/04/1999

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực