Quyết định 26/2005/QĐ-UB

Quyết định 26/2005/QĐ-UB về việc chuyển Công ty phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi thành Công ty cổ phần phát triển cơ sở hạ tầng Quãng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2005/QĐ-UB chuyển Công ty phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi thành Công ty cổ phần


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 26/2005/QĐ-UB

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 02 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG QUẢNG NGÃI  THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG QUẢNG NGÃI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duỵêt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 3175/QĐ-CT ngày 07 tháng 12 năm 2004 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tại Công Văn số 09/SKH-ĐT ngày 03 tháng 02 năm 2005 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công Văn số 145/SNV ngày 21 tháng 02 năm 2005
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển Công ty Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi (doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh được thành lập theo Quyết định số 794/QĐ-UB ngày 25 tháng 04 năm 1996 của Ủy ban nhân dân tỉnh) thành Công ty Cổ phần Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi.

1- Tên đối ngoại: QUANG NGAI GENERAL CONSTRUCTION DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY.

2- Trụ sở chính của Công ty: Phường Quảng Phú, thị xã Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

3- Vốn Điều lệ: 9.758.800.000, đồng (Chín tỷ, bảy trăm năm tám triệu, tám trăm nhàn đồng chẵn); trong đó tỷ lệ cổ phần của Nhà nước nắm giữ ít nhất là 51%.

Điều 2. Ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi:

- Xây dựng các công trình: Thủy lợi, thủy điện, giao thông, dân dụng, công nghiệp, xây lắp điện;

- Khai thác, sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng;

- Kinh doanh xăng dầu;

- Kinh doanh nhà hàng, khách sạn và dịch vụ du lịch;

- Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng;

- Kinh doanh bất động sản;

Điều 3. Công ty Cổ phần Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty Cổ phần, Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

Điều 4. Ban đổi mới tại Công ty Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi có trách nhiệm bàn giao toàn bộ vốn, tài sản, lao động … của Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi theo quy định của pháp luật.

Công ty Cổ phần Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo Phương án cổ phần hoá đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3175/QĐ-CT ngày 07/12/2004.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thủ tướng các Sở, ban ngành có liên quan; Ban đổi mới tại Công ty Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi; Chủ tịch Hội đồng quản trị và giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2005./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5; 
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c); 
- CT, PCT (CN) UBND tỉnh;
- VPUB: PVP (CN), TC, TH, NL;
- Lưu: VT, DN
.

TM. UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Huế

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2005/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2005/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2005
Ngày hiệu lực01/04/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2005/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 26/2005/QĐ-UB chuyển Công ty phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi thành Công ty cổ phần


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/2005/QĐ-UB chuyển Công ty phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi thành Công ty cổ phần
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/2005/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýNguyễn Xuân Huế
        Ngày ban hành28/02/2005
        Ngày hiệu lực01/04/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2005/QĐ-UB chuyển Công ty phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi thành Công ty cổ phần

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2005/QĐ-UB chuyển Công ty phát triển cơ sở hạ tầng Quảng Ngãi thành Công ty cổ phần

           • 28/02/2005

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/04/2005

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực