Quyết định 26/2006/QĐ-BTM

Quyết định 26/2006/QĐ-BTM bổ sung danh sách các thành viên Hội đồng thẩm định chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 của Phụ lục kèm theo Quyết định 11/2006/QĐ-BTM do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 26/2006/QĐ-BTM danh sách thành viên Hội đồng thẩm định chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2006-2010 đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2006/QĐ-BTM danh sách thành viên Hội đồng thẩm định chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2006-2010


BỘ THƯƠNG MẠI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/2006/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2006-2010 CỦA PHỤ LỤC BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2006/QĐ-BTM

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Bộ Thương mại về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010;
Căn cứ công văn số 2896/BTC-TCDN ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài chính về việc cử cán bộ tham gia Hội đồng thẩm định của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh Danh sách các thành viên Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 gồm các ông/bà có tên sau:

1. Bổ sung các Uỷ viên

- Ông Nguyễn Đức Tặng, Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính.

- Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Trưởng phòng nghiệp vụ 4, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính.

2. Điều chỉnh Uỷ viên

Ông Dương Hữu Thắng, chuyên viên Vụ Châu Âu, Bộ Thương mại thay ông Nguyễn Văn Thiêm, Phó Vụ trưởng Vụ Châu Âu, Bộ Thương mại.

3. Bổ sung Tổ thư ký

- Ông Nguyễn Việt Hoà, Trưởng phòng Chính sách và HTQT, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Thương mại - Tổ trưởng.

- Bà Chử Bích Liên, chuyên viên Phòng Chính sách và HTQT, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Thương mại.

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, chuyên viên Phòng Chính sách và HTQT, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Thương mại.

- Ông Tạ Đức Minh, chuyên viên Phòng Chính sách và HTQT, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Thương mại.

- Ông Lê Hồng Minh, chuyên viên Phòng Chính sách và HTQT, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Thương mại.

- Bà Nguyễn Khánh Cẩm Châu, chuyên viên Phòng Chính sách và HTQT, Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Thương mại.

- Ông Trần Văn Bích, chuyên viên Ban Tài chính Kế toán, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Thương mại.

- Bà Doãn Thị Thu Thuỷ, Chuyên viên Phòng nghiệp vụ 4, Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính.

- Bà Phạm Thị Yến Ly, Chuyên viên Phòng nghiệp vụ 4, Cục Tài chính Doanh nghiệp, Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các thành viên Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006-2010 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận :

- Thủ tướng, các PTT Chính phủ, VPCP;
- Các Bộ: Tài chính, KHĐT, NN và PTNT;
Công nghiệp, Thủy sản, Bưu chính Viễn thông;
Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Website Chính phủ;
- Bộ Thương mại: Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
Các Vụ: XNK, Thị trường NN, TMĐT, Pháp chế;
- Công báo;
- Lưu: VP, XTTM

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lương Văn Tự

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2006/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2006/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2006
Ngày hiệu lực06/09/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2006/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 26/2006/QĐ-BTM danh sách thành viên Hội đồng thẩm định chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2006-2010


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/2006/QĐ-BTM danh sách thành viên Hội đồng thẩm định chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2006-2010
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/2006/QĐ-BTM
        Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
        Người kýLương Văn Tự
        Ngày ban hành22/08/2006
        Ngày hiệu lực06/09/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2006/QĐ-BTM danh sách thành viên Hội đồng thẩm định chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2006-2010

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2006/QĐ-BTM danh sách thành viên Hội đồng thẩm định chương trình xúc tiến thương mại quốc gia 2006-2010